UZMAN ERBAŞ SİCİL İPTAL DAVASI

 UZMAN ERBAŞ SİCİL İPTAL DAVASI

 UZMAN ERBAŞ SİCİL İPTAL DAVASI
 
 
Uzman Erbaş Sözleşme fesih halleri ve sicil işlemleri hangi mevzuatta düzenlenmektedir?
 
Uzman erbaşlara verilecek sicilin şekil ve usulleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu  ve  Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Ayrıca Uzman erbaşlar için sicil yazmaya yetkili sicil üstleri ile ilgili olarak, Yönetmelikte belirtilmiş olan istisnalar haricinde,  Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin 5 ilâ 18 inci madde hükümleri uygulanmaktadır.
 
Sicil işlemi hangi dönemi kapsar ve ne zaman verilir?
 
Sicil dönemi bir sicil yılını ifade etmektedir.  Bir sicil yılı, o yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar olan süreyi kapsamaktadır.
 
Uzman erbaş hakkında sözleşmenin imzalanıp göreve alınmalarını takip eden ilk "2 Mayıs" tarihi itibarıyla sicil belgesi tanzim edilmektedir. Eğer göreve alınma tarihi ile takip eden "2 Mayıs" tarihi arasında geçen süre üç aydan kısa ise, ilk sicil belgeleri üç ayın doldurulduğu tarihte, müteakip sicil belgeleri her yılın "2 Mayıs" tarihi itibarıyla düzenlenmektedir. Örneğin Nisan ayında göreve başlayan bir uzman erbaşın ilk sicili Temmuz ayında verilecektir. Daha sonraki sicilleri ise 2 Mayıs tarihi itibariyle düzenlenir.
 
Uzman Erbaşların sicil üstleri kimler olabilir?
 
Uzman erbaşların sicil üstleri, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre tespit edilmektedir. Mezkur Yönetmeliğe göre uzman erbaşların birinci sicil üstleri; en az kısım, unsur, top, tim, takım, karakol, bölük komutanı veya bunların eşiti görev bay yerlerinde komutan veya amir olan en az astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki kişilerden olabilmektedir.
 
Astsubaylar, uzman erbaşların ikinci sicil üstü olabilirler, üçüncü sicil üstü olamazlar. İkinci sicil üstünün astsubay olması hâlinde, üçüncü sicil üstü yetki devri yapamaz, sicil düzenlemek zorundadır. Belirtilen istisna haricinde  üçüncü sicil üstleri; not verme ve yazılı kanaat yazma yetkisi hariç olmak üzere diğer yetkilerini, lüzum gördükleri takdirde her sicil döneminde yazılı emirle ikinci sicil üstlerine devredebilirler.
 
Uzman erbaşların sicil belgeleri nerede muhafaza edilmelidir?
 
Uzman erbaşların sicil belgeleri, ikinci sicil amirinde açılacak özel bir dosyada muhafaza edilmelidir.
 
Sicil belgesinde bulunan puanlamaya esas nitelikler nelerdir?
 
1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi  
 
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması
 
3. Hasis Menfaatlere  Düşkün Olmaması  
 
4. Disiplin Kurallarına  Uyarlılığı ve İtaati  
 
5. Güvenilme ve Sadakati
 
6. Zekası ve Muhakeme Yeteneği           
 
7. Çalışkanlığı ve  Dayanıklılığı       
    
8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme  
 
9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme  
 
10. Sorumluluğu Benimseme Üstlük ve Liderlik  
 
Ayrıca son bölümde uzman onbaşılar için uzman çavuş olup olamayacağına ait kanaat bölümü bulunmaktadır. olumlu kanaat verilmeyen uzman onbaşılar, uzman çavuşluğa nasbedilmeyeceklerdir.
 
Not verme işlemi nasıl yapılır?
 
Yukarıda belirtilen her bir niteliğe on tam puan üzerinden not verilmektedir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilebilmektedir. Sicil tam notu 100' dür.  Sicil üstleri bütün niteliklere ayrı ayrı not vermek zorundadır. Sicil üstlerinin verdikleri notların toplamının ortalaması, o yılın sicil notunu teşkil etmektedir. Örneğin 1. Sicil üstü 70, 2. Sicil üstü 80, 3. Sicil üstü 78  not verdiyse uzman erbaşın o sicil yılına ait sicil notu  üç notun ortalaması 76 olacaktır.
 
Olumlu sicil notu kaçtır?
 
Sicilin olumlu olabilmesi için sicil notunun, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısı olması gerekir. Yani sicil notunun en az 60 olması gerekmektedir.
 
Olumsuz sicilin sözlşmenin feshdedilmesine veya sözleşmenin yenilenmemesine etkisi var mıdır?
 
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na göre almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilmektedir. Uzman erbaşların kademe ilerlemesi yapabilmesi için şartlardan birisi de o yıl için olumlu sicil almış olmak şartıdır. Yani bir uzman erbaşın kademe ilerleme yapabilmesi için en az 60 siicl notu almalıdır. Aksi durumda idare tarafından sözleşmesi feshedilecektir. Uzman erbaşların sözleşmelerinin uzatılabilmesi için de  alınmış olan son sicil notu 60 puan veya üzerinde olmalıdır.
 
Astsubaylığa geçebilmek için sicil notu kaç olmalıdır?
 
Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az bir yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması 80 ve daha yukarısında olması gerekmektedir. Ayrıca Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların değerlendirilmesinde; yapılan yazılı sınavlar sonucu aldıkları notlarına veya puanlarına sicil not ortalamasının yüzde yirmi beş (%25)' i eklenmektedir.
 
Kendisine olumsuz  sicil veya düşük sicil verildiğini değerlendiren uzman erbaş  ne yapmalıdır?
 
 Olumlu sicil notu alabilmek uzman erbaşlar açısından çok önemlidir. Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, sicil yılı içerisinde 60 sicil notundan daha düşük not alan uzman erbaşların kademe ilerlemesi yapılamamakta ve bunun sonucunda sözleşmeleri feshedilmektedir. Ayrıca sözleşme yenileme döneminde, son  alınan sicil notu 60 sicil notundan düşük olması durumunda sözleşme uzatılmamaktadır. Astsubaylık statüsüne geçmek isteyen uzman erbaşların sicil notları ise en az 80 olmalıdır. Ayrıca sınav değerlendirme puanına  sicil notunun yüzde 25'i dahil edilmektedir. 
 
Ayrıca belli bir dönemde verilmiş olabileceği değerlendirilen düşük sicil notunun ve olumsuz kanaatlerin, önceki dönemde verilen sicil notlarını görme yetkisine haiz olan amirler üzerinde olumsuz etki bırakabileceği, bu durumun personelin şahsına karşı duyulan güven duygusunu sarsabileceği, idarece yapılacak atama ve görevlendirme işlemlerine olumsuz yönde etki edebileceği, özlük haklarıyla ilgili yapılacak işlemlerde de hak kaybına uğramasına neden olabileceği açıktır.  Birçok uzman erbaş sözleşmesinin, birlikler tarafından olumsuz sicil notu gerekçe gösterilerek feshedildiği görülmektedir. Bu nedenle sicillerinde  gerileme olduğu düşünen uzman erbaşların  mutlaka sicil iptal davası açmalarında yarar vardır. Düşük sicil ve olumsuz (menfi) kanaatlere karşı zamanında gerekli girişimler yapılmadığı takdirde personel birçok hak kaybına uğrayacaktır. 
 
Önceki yıllarda  yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personele, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte, sicil alma eğilimine uygun olmayan ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul nedenler öne sürülmeksizin düşük sicil notları takdir edilmekte ve hakkında olumsuz kanaatler belirtilmektedir. 
 
Sicil işleminin iptali talebiyle açılan davalar incelendiğinde:
 
- Yakın dönemde meydana gelen bir olayın etkisi altında kalarak, 
- Kişisel husumet nedeniyle,
- Cezalandırma amacıyla,
- Sicil döneminde verilen disiplin cezasının etkisinde kalarak,
- Sözleşmenin feshedilmesi amacıyla,
gibi bir çok nedenle sicil üstleri tarafından düşük sicil notu verildiği gözlenmektedir.
 
Sicil belgesinde ki her bir niteliğe neden düşük puan verildiği somut ve makul gerekçelerle açıklanmalıdır.  Objektiflikten uzak, somut bilgi ve belgeye dayanmayan siciller idare mahkemeleri tarafından iptal edilmektedir. Sicil iptal davalarında neden düşük sicil verildiğine dair ispat külfeti sicil veren idarededir.
 
Emsal mahkeme kararları da incelendiğinde sübjektif verilen sicil notlarının veya bunun sonucunda uygulanan sözleşme fesih işlemlerinin de iptal edildiği görülecektir. 
 
 
Diğer Emsal Mahkeme Kararları
 
Emsal 1- Yetersiz seviyede sicil notu takdirini gerektirecek şekilde disiplin zaafiyeti ya da performans düşüklüğü bulunmadığından subjektif olarak düzenlenen .. yılı sicilinin ve bu sicil işlemine bağlı olarak tesis edilen sözleşme feshi işleminin iptali gerekmektedir. 
 
 
Emsal 2- Davacı uzman erbaş hakkında Uzman Erbaş Yönetmeliği 10 uncu maddesi uyarınca 2 Mayıs itibari ile sicil düzenlenmesi gerekirken, 1 Şubat  tarihinde düzenlenen yetersiz seviyedeki sicil işlemine dayanılarak tesis edilen sözleşme yenilenmemesi işlemi, hukuka aykırılıkla sakatlandığı gibi, görevinde başarılı olduğunun anlaşılması karşısında sözleşme yenilenmeme işleminin yetersizliğe dayandırılması da hukuka uyarlı görülmemiştir.
 
Emsal 3- Davacının statüdeki son bir yılında aldığı tek bir disiplin cezasının, altı yıllık safahatı boyunca hep çok iyi düzeyde seyreden sicilindeki 40 puanlık düşüşü haklı kılacak bir nitelik göstermemesi karşısında; hakkında sıralı sicil üstlerince düzenlenen olumsuz siciller ile buna dayalı sözleşme feshi işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 

Bu şekilde düşük sicil aldığını değerlendiren uzman erbaşların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen uzman erbaş arkadaşlar iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.

 

MAKALELER

Sicil İptal Davası

Olumsuz (Düşük) Sicil Nedeniyle Uzman Erbaş Sözleşme Fesih veya Sözleşme Yenilenmemesi (Uzatılmaması) İşlemleri

Uzman Erbaş Sözleşme Fesih Halleri: Kendisinden İstifade Edilememe Halinin  Hukuki İncelemesi

Uzman Erbaşların Sağlık Nedeniyle Sözleşmelerinin Feshedilmesi Ve Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşların Hakları 

 

EMSAL KARARLAR

Sicil ve Olumsuz Kanaatlerin İptali  Davası Emsal Karar

Ayrılış Sicili İle İlgili Emsal Kararlar

Sicilde Ehliyet Yokluğu iİe İlgili Emsal Kararlar

Sicil Kademe İlerlemesi İle İlgili Emsal Kararlar

Objektif Verilmeyen Sicil Emsal Kararlar

Olumsuz Sicil ve Atama İlişkisi  ile İlgili Emsal Kararlar

Sicil Belgesindeki  Menfi ( Olumsuz ) Kanaatler ile İlgili Emsal Kararlar

Sicil Belgesi - Sicil Defteri Fotokopi Suret İlişkisi ile İlgili Emsal Kararlar

Sicil Düzenleme Tarihi ile İlgili Emsal Kararlar

Sicil Tanziminde 3 Ay Birlikte Çalışma Koşulu ile İlgili Emsal Kararlar

Sicilde Sirayet İlkesi ile İlgili Emsal Kararlar

Sicilde Şekil Unsuru ile İlgili Emsal Kararlar

Sicilde Tebliğ Yokluğu ve Süre İlişkisi ile İlgili Emsal Kararlar

Sicilde Yetki Unsuru ile İlgili Emsal Kararlar

Sicile Yazılan Menfi Olumsuz Kanaatler ile İlgili Emsal Kararlar

Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir Şeklinde Düzenlenen Sicil ile İlgili Emsal Kararlar

Sübjektif Verilen Sicil ile İlgili Emsal Kararlar

Tabur Komutanlığı Değerlendirme Formunda Belirtilen Olumsuz Kanaatler ile İlgili Emsal Kararlar

 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçiş Başvurularının Kabul Edilmemesi

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞ BAŞVURULARININ KABUL EDİLMEMESİSözleşmeli erbaş

01-01-2020

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL

27-03-2022

UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN HAKLARI

UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN

02-12-2021