Objektif Verilmeyen Sicil

Emsal Karar

ÖZETİ: Davacının genel sicil eğilimine uygun olan, ani ve açık bir düşüş görülmeyen sicil  işlemlerinin tesisinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Ancak dava konusu sicil işlemlerinde işaretlenen olumsuz kanaatlerin, aynı sicil dönemlerindeki sicil notları ile çelişki yaratması ve davacının sicil safahatında başka olumsuz kanaat bulunmaması nedeniyle  davacının gerek performansına uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 
  
Davacı 08 Ekim 2008 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen dava dilekçesinde özetle; 2006 yılında KOMKARSU sınavına yaptığı başvurusunun sicil notu ortalamasının tutmaması nedeniyle reddedildiğini, bu durumun 2006 yılı sicillerinden kaynaklandığını, 2007 yılı sicil döneminde de hiçbir cezası olmadığı halde tebliğ edilen niteliklerin “B” olarak işaretli olduğunu, ayrıca 2007 yılı sicil döneminde 1’inci sicil üstüyle 3 ay birlikte çalışma şartının gerçekleşmediğini,  bu nedenlerle 2006 ve 2007 yılı 1’inci ve 2’nci sicil üstü işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek 2006 ve 2007 yılı 1 ve 2’nci sicil üstü sicil işlemlerinin iptalini talep ve dava etmiştir.  
  
Dava dosyası, davacıya ait Kuvvet Komutanlığı ve Kıt’a özlük dosyaları ile sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde; 30 Ağustos 1993 tarihinde Hv. Teğmen nasbedilen davacı hakkında 1994 yılından itibaren sicil düzenlenmeye başlandığı, genel sicil eğilimi “çok iyi” seviyede olan davacının 1 (Bir) adet Şerit Rozet, 1 (Bir) Para Ödülü, 18 (On Sekiz) adet takdir yazısıyla taltif edildiğini, 16 Ocak 1997 tarihinde 5 gün Göz Hapsi; 17 Kasım 1997 tarihinde 7 gün Göz Hapsi ve 16 Haziran 2007 tarihinde 3 gün Göz Hapsi disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.  
  
Subay Sicil Yönetmeliğinin “Sicil üstlerinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde; “Sicil üstleri emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken; üstlük ve komutanlığın en önemli özelliği olan özel yetkilerinden birini kullanır. Sicil üstleri bu görevin önemini göz önünde tutarak, emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken sicil belgelerindeki niteliklere tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle not takdir etmelidir...” denilmektedir.  
Bilindiği üzere, askerlik müessesesinde her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurtdışı kurs, öğrenim ve görevlendirmelerde personelin sicilleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sicil üstleri üstlük ve komutanlığın en önemli özel yetkilerinden olan sicil verme yetkisini kullanırken mutlaka objektif olmak durumundadırlar. Ayrıca her ne kadar sicil işlemlerinin idarenin diğer işlemlerine göre takdir yetkisinin daha yoğun olarak kullanıldığı işlemler grubunda olması ve T.C.Anayasasının 125/4 ve 1602 sayılı Kanunun 21/2’nci maddelerinde belirtildiği üzere, takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği göz önünde tutulsa da, takdir yetkisinin keyfi olarak ve objektiflikten uzaklaşılarak kullanılmasının onu hukuka aykırı hale getireceği şüphesizdir.  
  
Sicil işlemlerindeki hukuka aykırılığın kendisini gösterdiği durum ise; uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak 
nitelikte, ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul nedenler öne sürülmeksizin düşük sicil notları ile takdir edilmesi ve hakkında olumsuz kanaatlerin belirtilmiş olmasıdır. 
  
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, davacı hakkında 2006 yılı sicil döneminde, 1 ve 2’nci sicil üstleri tarafından “Görevden ayrılma” adı altında “çok iyi” seviyede, ayrıca aynı dönemde 1’inci sicil üstü tarafından “normal yıllık” sicili olarak “çok iyi” seviyede sicil notları takdir edildiği, her üç sicil işleminde de (43-B) maddesine olumsuz kanaat işaretlemesi yapıldığı; 2007 yılı sicil döneminde 1 ve 2’nci sicil üstü tarafından “iyi” seviyede sicil notu takdir edildiği, her iki sicil üstü tarafından da (43-B) maddesine olumsuz kanaat işaretlemesi yapıldığı anlaşılmaktadır.  
  
2006 yılı sicil döneminde gerek normal yıllık ve gerek görevden ayrılma adı altında takdir edilen “çok iyi” seviyedeki sicil notlarının davacının genel sicil eğilimine uygun olduğu, ani ve açık bir düşüş meydana getirmediği, anılan üç sicil notunun da objektif sınırlar içinde takdir edildiği değerlendirilmekle hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
  
2007 yılı sicil döneminde 1 ve 2’nci sicil üstü tarafından “iyi” seviyede takdir edilen sicil notları bir miktar düşüş göstermekle birlikte, davacının aynı sicil döneminde almış odluğu 3 gün Göz Hapsi disiplin cezasının bu düşüşü açıklayacak nitelikte olduğu, davacının sicil safahatında aynı sicil notuna yakın ve hatta daha düşük sicil notlarının bulunduğu, buna bağlı olarak anılan sicil notlarının objektif sınırlar içinde takdir edildiği değerlendirilmekle hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
  
2006 yılı sicil döneminde tesis edilen 1’inci sicil üstü tarafından görevden ayrılma ve normal yıllık sicil işleminde ve 2’nci sicil üstü tarafından normal yıllık sicil işleminde 43-B maddesine yapılan olumsuz kanaat işaretlemeleri ile 2007 sicil döneminde 1 ve 2’nci sicil üstleri tarafından yapılan (43-B) olumsuz kanaat işaretlemelerinin davacının sicil safahatında başka olumsuz kanaat bulunmaması ayrıca dava konusu sicil işlemlerinde işaretlenen olumsuz kanaatlerin aynı sicil dönemlerindeki sicil notları ile çelişki yaratması karşısında objektif sınırlar içinde takdir edilmediği ve davacının gerek performansına uygun olmadığı değerlendirilerek olumsuz kanaat işaretlemelerinin iptali cihetine gidilmiştir.  
  
Diğer yandan davacı tarafından 2007 yılı sicil döneminde 19 hafta süreyle 1’inci sicil üstünün, 11 hafta süreyle kendisinin kursa gitmiş olması,  6 haftalık istirahat ve 3 haftalık izin süreleri nedeniyle 1’inci sicil üstüyle fiilen 2 ay 1 hafta süreyle beraber çalıştığı,  bu nedenle 3 ay birlikte çalışma şartının gerçekleşmediği öne sürülmüş olmakla beraber; Subay Sicil Yönetmeliğinin 15’inci maddesi “Bir sicil üstü, asil veya her ne suretle olursa olsun vekil olarak, o görev yerinde sicili düzenlenecek kimse ile beraber rütbesi değişmedikçe, o sicil dönemi içersinde fiilen en az üç ay görev yapmadıkça sicil düzenleyemez. Ancak, 
disiplinsizlik veya ahlâkî durumları sebebiyle ayırma işlemi yapılacaklar için bu süre dikkate alınmaz. Muharebe hâlinde üç aydan daha az süreyle çalışmalarda, sicil üstünün kanaati oluşmuşsa, sicil verilebilmesi hususu, duruma göre Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği esaslar dahilinde ayrıca belirlenir. Sicil süresi içinde kurs, izin, üç aydan az süreli geçici görev, istirahat, hastahane ve hava değişimi gibi yasal mazeret sürelerinin toplam olarak bir ayı, fiilî görevden sayılır…” hükmüne amir olup, bu hükme nazaran  davacının belirttiği  2 ay  1 haftalık süreye  fiili görevden sayılması  gereken 1 aylık sürenin de ilave edilmesiyle 3 ay birlikte çalışma şartının gerçekleşmiş olduğunun kabulü ile dava konusu sicil işlemlerinde  bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmadığı sonucunu da ulaşılmıştır.  
  
Açıklanan nedenlerle;  
  
1.2006 yılı 1’inci sicil üstünün görevden ayrılma ve normal yıllık sicil notu ile 2’nci sicil üstünün görevden ayrılma sicil notunun iptali isteminin REDDİNE,  
  
2.2006 yılı 1’inci sicil üstü görevden ayrılma ve normal yıllık sicil işleminde ve 2’nci sicil üstü görevden ayrılma sicil işleminde işaretlenen (43-B) olumsuz kanaatler ile 2007 yılı sicil döneminde 1 ve 2’nci sicil üstü tarafından işaretlenen (43-B) olumsuz kanaatlerin İPTALİNE,  
  
(AYİM 1.D., 07.10.2008; E. 2007/1028, K 2008/794) 

Sicil iptal davası dilekçe örneği

TSK sicil iptal davası 

Sicil iptal davası emsal karar

İdare mahkemesi sicil iptal davası dilekçe örneği

Sicil iptal davası nereye açılır?

Sicil notuna itiraz

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Mahkümiyet Hükmüne Dayalı Olarak Ayırma

Emsal Karar 1Adli para cezasının ödenmemesi sonucunda hapis cezasına çevrilmesi durumunda,

11-10-2019

Yasadışı , Siyasi, Yıkıcı , İrticai , Bölücü İdeolojik Görüşleri Benimsemesi Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Maltepe Askeri Lisesi öğrencisi iken irticai görüş yanlısı kişilerin

12-10-2019

Uzman Erbaş - Uzman Çavuş Sağlık Yardımı

Sağlık Sorunu Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşlara Yapılan Sağlık Yardımı3269 sayılı

02-12-2021