UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH ve SÖZLEŞME YENİLEMEME HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH ve SÖZLEŞME YENİLEMEME HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH ve YENİLEMEME HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN  HUKUKİ İNCELEMESİ
 
UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH HALLERİ
 
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereği uzman erbaşlar;  iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve sağlık niteliklerini taşıyanların, müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 52 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. Uzman erbaşlar ile ilgili sözleşme fesih işlemleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve bu Kanun uyarınca 20/9/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  yayımlanarak yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Bu mevzuatta uzman erbaşların kendi isteği ile sözleşmenin sona erdirilmesi ve idare tarafından sözleşmenin fesih halleri yer almaktadır.  Belirtilen haller dışında sözleşmenin feshedilmesi imkanı bulunmamaktadır.
 
 Uzman Erbaşların Kendi İsteği İle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi
 
Uzman erbaş arkadaşlar tarafından tarafımıza sıkça sorulan sorulardan birisi  uzman erbaşların istifa hakkı olup olmadığı ile ilgilidir. İlgili mevzuatta  uzman erbaşların kendi isteği ile sözleşmelerini feshedebilmeleri sadece birkaç durumda mümkündür. Aşağıda sayılan durumlar haricinde sözleşmesi devam eden uzman erbaşların istifa hakları bulunmamaktadır.
 
İlgili mevzuatta uzman erbaşların kendi istekleriyle sözleşmeyi sona erdirebildikleri durumlar şunlardır;
 
 1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde  ayrılma. 
 
 2) Sözleşme süresinin tamamlanması.
 
 3) İstihdam edildiği kadronun kaldırılması
 
 4) Astsubaylığa geçiş sınavında başarısızlık hali
 
 
 İdare Tarafından Sözleşmenin Fesih Halleri
 
İdare tarafından sözleşmenin sona erdirilme durumları ise şunlardır;
 
1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenlerın,
 
2) Görevde başarısız olanların,
 
3) Atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olanların, 
 
4) Atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması sonucunda  kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların,
 
5) Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenlerin,
 
6) Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların,
 
7) Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların,
 
8) Disiplin mahkemeleri veya en az iki disiplin amirinden disiplin cezası aldığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde toplam otuz günden daha fazla hürriyeti bağlayıcı disiplin cezası alanların,
 
9) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin,
 
10) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların,
 
11) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların,
 
12) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların,
 
13) Verilen ceza, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,
 
14) Verilen ceza, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi; Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların,
 
15) Bir yıl İçinde üç aydan fazla İstirahat veya hava değişimi alanların,
 
16) Sağlık yeteneklerini taşımayanların,
 
Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle  ile ilişikleri kesilir.
 
GÖREVDE BAŞARISIZ OLMA VE  KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİ
 
Yasa Koyucu sözleşmenin feshi sebeplerini sayarken 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12.  maddesine "Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılan" şeklinde bir kriter de koymuştur.  Söz konusu  kriterin ayrıntısı  Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 13.  maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar:
 

 1) Görevde başarısız olanlar, 

2) Atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar,

3) Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenler,

4) Atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan uzman erbaşlar şeklindedir.

Yukarıda belirtilen durumlarda barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın ilgili personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilmektedir. 
 
İdare, başarısızlık ve kendisinden istifade edilememe nedeniyle sözleşme feshi işlemini veya sözleşme yenilememe işlemini gerek ilk sözleşme süresi içinde gerek müteakip sözleşme süreleri içinde herhangi bir zamanda veya sözleşme bitim tarihlerinde tesis edebilir. Ancak idarenin sahip olduğu bu takdir yetkisini hukuk ilkeleri çerçevesinde objektif gerekçelerle kullanmak zorunda olduğu ve takdir yetkisinin bu çerçevede kullanılmasının yargı denetimi içinde kaldığı tüm tartışmalardan uzaktır. Ancak idare tarafından "kendisinden istifade edilememe" gerekçesiyle tesis edilen sözleşme fesih işlemlerinde çoğunlukla takdir yetkisi objektif sınırlar içinde kullanılmamaktadır. 
 
İdare genel olarak  uzman erbaş sözleşmesinin yenilenmemesi ve sözleşme fesih işlemlerinin  gerekçesini “kendisinden istifade edilememesi” biçiminde açıklamakta ise de dayanak gösterilen Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 13. maddesinde sözü edilen nedenlerden birinin somut olayda ne şekilde gerçekleştiği açıklamasını yapmamaktadır. Söz konusu madde incelendğinde kendilerinden istifade edilmeme hallerinin tahdidi  olarak sayıldığı görülecektir. Bu sayılan hususların dışında bir halin, idare tarafından bu maddenin kapsamına sokularak sözleşme fesih işlemi yapılması hukuka aykırı olacaktır. Bu duruma örnek  vermek gerekirse,  görevden uzaklaştırılan bir uzman erbaşın kendisinden istifade edilememe gerekçesiyle sözleşmesinin fesih edilmesi işlemini,  görevden uzaklaştırma halinin ilgili madde de sayılmamasından dolayı idare mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Ayrıca Disiplin Kanunu'nda  meslekten çıkarma cezasından daha hafif cezayı gerektiren disiplinsizliklerde dahi bu maddednin uygulanması da idareninn  hukuka aykırı olarak yapılan hatalı işlemlerine örnek olarak verilebilir.
 
Davalara konu olan kendilerinden istifade edilememesi gerekçesiyle  sözleşme fesih işlemlerine örnek vermek gerekirse;
 

- Alkol kullanımına bağlı yoğun bir disiplinsizlik içinde bulunulması,

- Verilen disiplin cezalarına ve uyarılara rağmen askerlik mesleğinin değerlerini sergilemede istenilen düzeye ulaşılamadığı,

- Disiplinsiz tutum ve davranışların sürekli hale gelmesi, 

- Eşiyle ilgili sorunlar ve boşanma sürecinde yaşanılan olaylar, 

- Lojmanda tavana doğru bir el ateş edilmesi,

- Atama dilekçesinde eşiyle ilgili sorunları yazarak aleni hale getirdiği ve böylece eşinin ahlaki durumu hakkında çevresi ve birliğinde olumsuz kanaat oluşturması,

Belgeler ile aşırı derece borçlanıldığının tespit edilmesi.

Sağlık sorunları nedeniyle sürekli rapor aldığından spor, eğitim, görev ve operasyon gibi bütün aktivitelere katılan diğer personel üzerinde olumsuz etki yaratıp tim içinde huzursuzluğa neden olunması,

- Evli olduğu halde gayri meşru ilişkiye girerek bu ilişkiden bir çocuğu olması ve amirlerine karşı dürüst davranmaması,

- Yüz kızartıcı bir suçtan hakkında kamu davası açılması ve bu suç nedeniyle yaklaşık 2,5 ay tutuklu kalınması,

- Yargılaması tutuklu olarak devam etmesi neticesinde kendisine tevdi edilen görevdeki devamlılığı sağlayamadığı, kadro görev yerinin boş kaldığı ve yerine başka bir personel atamasının yapılamaması,

- Görev yapılan  bölükte askerlik hizmetini yapmakta olan ve astı konumundaki erlerden makam, rütbe ve nüfuzunu kullanarak çeşitli gerekçelerle borç para alınması,

- Uzman erbaş statüsüne alındıktan sonra ve intibak dönemi başlamadan yapılan psikoteknik test sınavında başarısız olması nedeniyle askeri araç sürücüsü olarak görevlendirilmesi mümkün olmadığından, istihdam edilmek üzere alındığı "şoför" branşı görevini yürütememesi,

- İffetsiz bir kadınla düşüp kalkma, 

- Kazaen silahla kendini veya başkasını yaralama gibi  durumlar örnek olarak verilebilir.

Görevde başarısız olma ile kendisinden istifade edilemediği gerekçesiyle sözleşmenin feshedilmesi işlemlerine karşı açılan iptal davalarına ilişkin  emsal mahkeme kararları incelendiğinde mahkemelerin bu gerekçelerle yapılan  sözleşme fesih işlemlerine bakış açısı daha iyi anlaşılacaktır.
 
Uzman erbaşlar açısından yapılan sınavlarda başarısız olmanın doğrudan görev ve kendisinden istifade ile bağlantılı bulunması, bu durumun müeyyidesinin ise 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinde sözleşme feshi olarak belirtilmiş olması, bunun yani sıra yapılan bir sınavdan başarısız not almanın kendinden istifade edilemeyeceği ve görevinde başarısız olduğu manasına gelmeyeceği davacının özlük dosyasında mevcut son sicilinde hizmet verimi ana başlığındaki; çalışkanlığı ve dayanıklılığı, meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme, astlarını öğretme ve yetiştirme sorumluluğunu benimseme, üstlük ve liderlik alt başlıklı niteliklere her iki sicil üstünce tama yakin notlar takdir edildiği, bu duruma göre davacı açısından görevde başarısız olma veya kendisinden istifade edilememe şartlarının da oluşmadığı, dolayısıyla sınavlarda başarısız olma nedeniyle verilen 14 gün göz hapsi disiplin cezasının yok hükmünde olduğu belirlenmiştir.
 
İncelemeye konu başvuruda idare uzman erbaş sözleşmesinin yenilenmemesi gerekçesini “kendisinden istifade edilememesi” biçiminde açıklamış ise de dayanak gösterilen Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13. maddesinde sözü edilen nedenlerden birinin somut olayda ne şekilde gerçekleştiği açıklanmamıştır. Buna karşın idarenin yargılama sırasında mahkemeye sunduğu savunma dilekçesinde başvurucunun eşiyle ilgili sorunları ve boşanma sürecinde yaşadığı olaylara dayanılmıştır. Başvurucunun davasını reddeden AYİM kararında da davacının atama dilekçesinde eşiyle ilgili sorunları yazarak aleni hale getirdiği ve böylece eşinin ahlaki durumu hakkında çevresi ve birliğinde olumsuz kanaat oluşturduğu hususları gerekçe olarak gösterilmiştir. Başvurucunun eşinden şüphe duyarak yaşadığı sorunlar dolayısıyla psikolojisinin bozulduğu, bir süre tedavi gördüğü, fakat akabinde sağlığına kavuşarak bir yıl daha görevini sürdürdüğü, mesleki geçmişine ilişkin olumsuz bir tespitin de idare tarafından gösterilmediği anlaşılmaktadır.
 
Açıklamalar çerçevesinde dava konusu işlemin değerlendirilmesinde; sözleşme fesih nedeninin davacının gönderildiği yıllık izninden zamanında dönmeyerek 21.01.2007-30.01.2007 tarihleri arasında mazeretsiz olarak yedi günden daha uzun süreli göreve gelmemesi nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği sebebine dayandırıldığı görülmüşse de yukarıda ifade edilen Van Askeri Mahkemesinin 22.6.2009 tarih ve 2009/1107-757 E.K. sayılı kararından davacının iznine tecavüz ettiği, diğer bir ifade ile 21.1.2007-30.10.2007 tarihlerinde görevden uzak kaldığı sürelerin geçerli bir sağlık mazeretine dayandığı, bu durum karşısında da fesih işleminin Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13'üncü madde 2'nci fıkrası hükmüne uygun düşmediği kararına varılmıştır. Ayrıca davacıya ait sözleşme fesih işleminin görev yeri itibariyle asgari Tugay Komutanınca onanması gereken bir işlemle tesisi gerekirken fesih işleminin Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13'üncü madde 4'üncü fıkra hükmüne uygun olarak tesis edilmemesi de iptal nedeni olarak görülmüştür.
 
İki yıllık sözleşme imzalayarak statüye kabul edilen davacının atandığı kadro görevi ile ilgili olarak tabi tutulduğu 10 (on) haftalık komando eğitiminde bir hafta süre içerisinde yukarıda açıklandığı üzere eğitim/yetiştirme gibi yükümlülükleri yerine getirmeden statüye kabul şartlarından farklı ve daha yüksek standartlarda testine alınıp, başarısız veya istifade edilemeyecek personel kabul edilmesine bağlı olarak işleminin tesisinde kamu yararı ve birey yararı dengesinin korunamadığı, sebep ve amaç unsuru açısından hukuka aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 
Görevde başarısızlık olgusunu ortaya koyucu somut bilgi ve belgelerin yokluğu , bilakis mevcut takdirleri karsısında; salt takdir yetkisine dayanılarak davacının uzman erbaş sözleşmesinin feshinde hukuka uyarlık yoktur.
 
Gerek almış olduğu yüksek sicil notları, gerekse takdirlerinin, yanında on yıl gibi uzun bir süreçte  almış olduğu cezalar birlikte değerlendirildiğinde, davacının ilişiğini kesmeye yeterli cezası yoktur. Silahlı Kuvvetlerden ilişiğinin kesilmesine sebep olamayacağı açıktır. Görevinde başarısız olduğu ve kendisinden istifade edilemeyeceğinin anlaşıldığı şeklinde salt ve bu konuda  takdir hakkına sığınılarak tesis edilen, somut olaylarla ve belgelerle ispatlanmayan mücerred iddialara dayalı sözleşmenin feshi işleminin sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırılığı çok açıktır.  
 
Zina yapan eşi hakkında, bu durumu öğrenmesinin hemen akabinde Cumhuriyet Savcılığına başvuran ve dava açılmasını sağlatan, ayrıca çok kısa süre sonra eşinden boşanan davacı uzman erbaşın, safahatına göre başarılı ve herhangi bir disiplin cezası bulunmaması karşısında; görevde başarısızlık ve kendisinden istifade edilememe nedeniyle sözleşmesinin feshinde hukuki isabet yoktur.
 
Ayrıca konuyla ilgili mahkeme kararları incelendiğinde,  sözleşme bitim tarihine çok kısa bir süre kalmış ise sözleşme feshi yerine sözleşme süresi bitiminde sözleşmeyi yenilememenin daha hukuka uygun bir hareket tarzı olacağı belirtilmiştir.
 
Hukuka aykırı olarak yapılan sözleşmenin yenilenmemesi veya feshedilmesi  işlemlerinden dolayı Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış çok sayıda bireysel başvuru bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi birçok kararında, özel hayatına ilişkin hususlar gerekçe gösterilerek sözleşmenin yenilenmemesi veya feshedilmesi  işlemi tesis edilmesinin özel hayatın gizliliği hakkına müdahale oluşturduğunu kabul etmiş ve müdahalenin ihlal oluşturmaması için Anayasa'nın 13. maddesinde belirtilen ölçütlere uygun gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  
 
Sonuç olarak; idarenin uzman erbaş sözleşmesinin yenilenmemesi ve sözleşme fesih işlemlerinin gerekçesini çoğunlukla  “kendisinden istifade edilememesi” kapsamına soktuğu, bu gerekçeyle tesis ettiği sözleşme fesih işlemlerinde  takdir yetkisini objektif sınırlar içinde kullanmadığı, kendilerinden istifade edilmeme halleri tahdidi  olarak sayıldığı halde bu sayılan hususların dışındaki hallerin de bu madde kapsamında değerlendirilerek hukuka aykırı  sözleşme fesih işlemleri yaptığı görülmektedir. Bu şekilde sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen uzman erbaş arkadaşlar iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 
 
Emsal Karar:
 
 
 
 
 

 1. Ali soylu 15-05-2022

  Kendisinden istifade edilmemesi gerekçesi ile sözleşme feshi yapılan k.k.k uzm.cvş durumda OYAK konut ve tazminatı alabilir mi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ali soylu15-05-2022

   OYAK KÖBF sürelere bakılmaksızın nemasıyla birlikte ödenir. Ancak uzman erbaş ikramiyesi verilmez.

  C.K. 12-11-2021

  Merhabalar hocam ben hava kuvvetlerinde meslekci bölümünden uzman çavuş egitim gördüm birlik yerim belli oldu göreve başlayacaktım baktım güvenlik sorusturmam olumsuz geldi mahkemeye verdim hala idari mahkemede toplam 3 yıldır mahkeme devam ediyor kazanırsam içerde herhangi para alır mıyım ve Tanzimat açsam tekrardan birşeyler çıkar mı

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @C.K.12-11-2021

   Göreve atamanız yapılırsa geriye dönük tazminatınızı alabilirsiniz. Buna yönelik emsal kararlar bulunmaktadır.

  a.a. 11-11-2021

  K.k.k 2017 li uzman çavuş olarak görev yapıyorum. 31 Aralık 2021 tarihinde sözleşmem bitiyor ve kendi isteğim ile tekrardan bir sözleşme yapmayacağım. Ben ve eşim Kaç aya kadar sigorta ile sağlık hizmetlerinden yararlanabiliriz. Yardımınız için şimdiden teşekkürler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @a.a.11-11-2021

    Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmeleri yenilenmeyenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin  Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen sürenin yarısı kadar ve beş yılı geçmemek üzere (sizin açınızdan 2 yıl)  muayene ve tedavi hizmetleri garnizon komutanlıklarından sevk alınmak şartıyla kamu sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak verilmeye devam edilmektedir. 

  Fatih Acar 27-10-2021

  Ben üç yıllık askerim sporum zayıf olduğundan ikaz ettiler izindeyim şuan iznim bitince görev yerime gittiğimde beni spora tekrardan tabii tutacaklar tekrardan spor testinden gecemezsem benim askeriden ilişiğimi keseceklermis ilişiğimi kesebilirler birde kestikten sonra ben dava açsam kazanabilir miyim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Fatih Acar27-10-2021

   Hangi kuvvette görev yaptığınızı yazarsanız, daha doğru bilgilendirebiliriz.

  Turan 04-10-2021

  8 yıllık komando uzman çavuş olarak görev yapmakta iken(kendilerden istifade edilememe gerekçesi ile)ilişkim kesildi.Yürütme durdurma alarak tekrardan görevime döndüm ve 1 yıl sözleşme imzaladım.Çalışmadığım 3 aylık maaşımı faizi ile aldım.1 yıllık sözleşmem bitikten sonra dilekçe yazarak kendi isteğimle sözleşme yenilemedim.Bu esnada istinaf mahkemesi kararı bozdu,Şu an dosya Danıştayda karar aşamasında.\\\\r\\\\nGörev esnasında mahkemelik durumum olduğundan dolayı tazminatımıda alamadım.\\\\r\\\\nSorum şu?\\\\r\\\\n1-Davayı kazanmış olsam tekrardan mesleğe geri dönmem mümkün mü?\\\\r\\\\n(Terhis belgesinde(Sözleşme yenilememe Şahıs) yazıyor.\\\\r\\\\n2-Dava kazanmış olsam sadece tazminatımı mı verecekler ?\\\\r\\\\n

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Turan04-10-2021

   Davayı kazandığınızda ikramiyenizi alabilirsiniz, ancak kendi isteğinizle sözleşmenizi uzatmadığınızdan  dolayı  yeniden göreve başlayamazsınız.

  Servet Boztoprak 01-10-2021

  Merhaba kolay gelsin J uzman 2017 olarak görev yapıyordum birlik içerisinde bir olaydan ötürü mesleği sözleşmesini yenilemedim 1 yıl geçti ve Bn şimdi geri dönme şansım varmı saygılar

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Servet Boztoprak01-10-2021

   Maalesef dönme şansınız yok.

  B. 01-10-2021

  İyi günler kara kuvvetlerinden 2017 Eylül ayında 7 gün göreve gitmeyerek isimden ayrildim üzerine 4 yıl geçti herhangi bir ceza almadım bundan sonra herhangi bir ceza aa durumu olurmu acaba

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @B.01-10-2021

   Hakkınızda firar suçundan dolayı işlem başlatılmış mıydı?

  Ahmet 30-09-2021

  Merhabalar ben 15 yıllık uzm.çvş\\\\\\\\\\\\\\\\'um istemeyerek bir trafik kazasina karıştım 1 ölü ve 1 yaralı var ağır cezada 2-15yıl hapis istemiyle dava açıldı karşıdaki vefat eden kişi asli ben tali kusurlu olarak görülüyorum. Idare tarafından yargı kararı beklenmeden ilişiğim kesilirmi?\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n Yardımcı olabilirmisiniz tşkler.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ahmet30-09-2021

   Hüküm kurulmadan ilişiğiniz kesilmez. Taksirli suçlarda 6 ay ve daha fazla süreyle mahkumiyet hükmü kurulduğu takdirde ilişiğiniz kesilir.

  İsimsiz 29-09-2021

  Merhaba 11 yıllık kkk nda uzman çavuşum. Bir tane bile tutanağım yada cezam yok, sicil notlarım 90 üzeri. Yeteri kadar takdirlerim de var. Spor durumum zayıf diye sözleşme fesih yoluna gidilirmi ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @İsimsiz29-09-2021


   Sporda,  ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan uzman erbaşlar hakkında kendisinden istifade edilememe gerekçesiyle ilişik kesme işlemi uygulanabilmektedir.

  İ. D. 17-08-2021

  Jandarma uzman cavus olarak 3 yıldır görev yapıyorum. Mazeretsiz olarak 7 iş günü göreve gelmemekten sözleşme feshi durumunda tazminatimi alma şansım varmı

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @İ. D.17-08-2021

   Kendi kusurunuzdan kaynaklı sözleşme fesihi olacağı için tazminat alamazsınız.

  K. H. 16-08-2021

  3 yıl çalışan Sözleşmesi idari olarak fesih edilen uzman çavuş tazminat için ne yapması lazım nerelere başvurması gerekiyor

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @K. H.16-08-2021

   Yetkili idare mahkemesinde sözleşme fesih işleminin iptali davası açılması gerekmektedir.

  E. H. 29-07-2021

  Merhaba ben 5 yıl 2 aydır sözleşmeli er olarak görev yapmaktayım sözleşmemin bitmesine 20 ay var 90 gün rapor alırsam szöleşmem fesih olacağını biliyorum bu durumda tazminatımı alabilirmiyim yoksa hukuki yola mı başvurmam gerekiyor tazminatımın davasız yatırırlarmı kaç yıllık alırım tazminatımı

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @E. H.29-07-2021

   Sağlık sebebiyle sözleşme yılını tamamlayamadan ayrılmak mecburiyetinde kalanlara, sözleşmeli olarak görev yaptığı yıllara ait ikramiye tutarına, hizmet ettiği ve tamamlayamadığı sözleşme yılına ait ikramiye miktarı oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ilave edilerek ödeme yapılır. Bu nedenle toplam hizmet süreniz üzerinden ikramiyenizi alabilirsiniz.  Yatırılmadığı takdirde hukuka aykırı bir işlem olacaktır. 

  O. 29-07-2021

  Mrb lar 2017 li uzman çavuşum ailevi sebeplerden dolayı mesleği bırakmak istiyorum yalnız sözleşme sürem dolmadı yıllık izine ayrıldım izin bitimi 7 gün gitmezsem mesaiye ne gibi işlem olur Jandarma uzman çavuşum teşekkür ederim.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @O.29-07-2021

   Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyen uzman erbaşların kendisinden istifade edilememesi gerekçesiyle sözleşmeleri feshedilir.

  A. B. 29-07-2021

  Kolay gelsin kkk da 7buçuk yıllık uzman çavuşum sözleşmemin bitmesine 5 ay kaldı psikolojik nedenlerimden dolayı meslekten ayrılmak istiyorum 90 gün rapor hakkımı kullanıp meslekten ihraç olsam tazminatımı ve memurluk hakkımı kaybetmiş olurmuyum? Şimdide teşekkürler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @A. B.29-07-2021

   Sağlık sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi, personelin kusurundan kaynaklanan bir sözleşme fesih hali değildir. Bu nedenle herhangi bir hak kaybı oluşmaz.

  A. K. 28-07-2021

  Hocam ben j.uzm.cvs 2019 da rapora girdigimde nöroloji bolumunde dahil olmak üzere hic bir bolumden olumsuz almadim. Simdi bizim personel asb beni tekrardan rapora gonderdi sozlesmem bitmediği halde ve beynimde kist cikti ve bunun tedavisinin sant ameliyati oldugunu soyledu noroloji bu yuzden benim raporumu vermedi. Jandarmada gorev yapamaz komando olamaz verdi. Ne yapmam gerekiyor ilk raporla arasından 2 yil gecmis onda birsey cikmiyor bu raporda çıkıyor benim sozlesme fesih yapacaklar hakkimi arama gibi bir durumum var mi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @A. K.28-07-2021

   Sözleşmeniz feshedilirse mutlaka dava açılması gerekir.

  Ahmet Can Aydemir 24-07-2021

  Merhabalar ben uzman çavuş olarak görev yapıyorum ve geçen fazla ağrı kesici kullqndigimdan dolayı zehirlendim ve idari tahkikat istediler meslekten ihraç edilirmiyim avukatim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ahmet Can Aydemir24-07-2021

   İntihara teşebbüs amaçlı bir kullanım olduğundan dolayı şüphe edilirse hastaneye sevk edilebilirsiniz. Bu durumda hakknızda olumsuz sağlık kurulu raporu verilebilir. Ayrıca kendisinnden istifade edilememe nedeniyle de sözleşmenizin feshi yoluna gidilebilir. Böyle bir durum gerçekleşirse mutlaka uzman bir avukatın yardımıyla dava açmanızı tavsiye ederiz.

  Kaya Tutar 22-07-2021

  Merhabalar iyi calismalar suan uzmanlik egitimindeyim 2 ayimi geride biraktim 2 bucuk ay gibi bir sure kaldi ancak ben meslegi yapmak istemiyorum lakin askerligimi yapmadigim icin birakirsam direk askere alincagimi soyluyolar boyle bir durum varmi veya oyle bile olsa ben bedelli askerlik yapma sansim varmi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Kaya Tutar22-07-2021

    Uzman erbaşların sözleşme döneminde ay olarak geçen sürelerinin üçte biri; Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri askerlik hizmetinden sayılmaktadır. Bedelli askerlik hizmetinden; fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamazlar.

  Azad Canbek 29-06-2021

  İyi günler kolay gelsin ben 2018 Li uzman çavuşum Ailevi sevenlerden dolayı mesleği bırakma kararı aldım malum bizde 7 iş günü içinde mesaiye gelmemek kaydıyla sözleşme fes oluyor bu durum benim ilerdeki hayatımda ne gibi sonuçlar doğurur başka kurumlarda ve ya bekçilik gardiyanlık sınavına girebilirmiyim mahkeme olurmu hüküm gibi Arz ederim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Azad Canbek29-06-2021

   Kendisinden istifade edilmeme gerekçesiyle sözleşmeniz feshedilir. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Uzman Erbaş iseniz hakkınız Askeri Ceza Kanunu hükümleri de uygulanır. Firar suçundan ceza alırsanız, alacağınız cezanın miktarına göre bazı kurumlara giriş yapamayabilirsiniz.  İçişleri Bakanlığına bağlı iseniz (Jandarma ya da Sahil Güvenlik) sadece sözleşmeniz feshedilir. Diğer kurumlara başvurmanıza engel bir hal değildir.

  Asıl türk 28-06-2021

  Merhaba. 2 yıllık uzman çavuşum , branşlı elektrikçi olarak çalışıyorum ancak jinetimde inşaatçı olarak atamam uapilmis ve elektrik işi haricinde herşey yaptırıyorlar (çim , çapa ,boya , ilaçlama , servis şoförlüğü vb. ) .bu durumda ne yapabilirim ,sadece işimi yapmak istiyorum bu mümkün müdür? Teşekkürler şimdiden.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Asıl türk28-06-2021

   Öncelikle birliğinize durumunuzu anlatan ve talebiniz olduğu bir  dilekçe yazabilirsiniz.

  Ipek kara 26-06-2021

  Eşim 11 yıllık uzman çavuş 245/1 kartı kötüye kullanmadan dolayi hagb kararı cıktı sözleşmesini iptal ederler mi şimdiden tesekkurler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ipek kara26-06-2021

   "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı HAGB alanların sözleşmeleri feshedilir. Bahsettiğiniz suç, bu suçlar arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle bu gerekçe gösterilerek sözleşmesi feshedilemez. Ancak bazı durumlarda idare, kendisinden istifade edilmeme gibi diğer sözleşme fesih sebeplerini gerekçe göstererek sözleşmesi feshedilebilir. Bu durum gerçekleşirse fesih işleminin iptali için dava açılması gerekir.

  Eren alanbay 24-06-2021

  bir sorum olacaktı şimdi benim sözleşme 31.12.2023 de bitiyor malum 7 seneyi doldurmam 17.03.2015 de olacak ben yedi seneyi doldurduktan sonra 90 gün rapor alıp sözleşmemin fesih olmasına mütekip memurluğa geçebilirmiyim bu terhis belgesine sağlık sebebiyle sözleşmesi fesih yazıyormuş ama farzedelim alacak olan kurum bunu göz önünde bulundurmayacak daha sonrasında sıkıntı çıkarmı

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Eren alanbay24-06-2021

   Geçişinize engel bir hal yok.

  Yusuf demir 07-06-2021

  Kolay gelsin öncelikle uzman çavuşum ailevi nedenden dolayı mesleği bırakacağım TUTANAKTAN kendimi attırırsam yada kendisiniden istifade edilememe maddesinden görevimi sonlandırtsam sicilim bozulur mu başka bir devlet kurumunda çalışmam mümkün mü sivil hayatta bana engel teşkil eder mi bu 2 madde

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Yusuf demir07-06-2021

   Diğer kamu kurumlarında çalışabilirsiniz, herhangi bir engel teşkil etmez.

  Zafet günay 29-05-2021

  Merhaba ben sozlesme yenılemek ıcın hastaneye sevk ettıler bana goz doktoru 7/1/a ve 8/1/a tanısı koydu sonux raporu ne olur acaba komando olur veya olmazmı yoksa uzman erbas olur gorevıne devam mı eder yazar

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Zafet günay29-05-2021

   Yönemeliğe göre komando olabilmek için tam sağlam olmalı veya hastalıkları, Hastalıklar Listesinin (A) diliminde bulunmalıdır. Ancak bunlardan;  hastalıklar Listesinin (A) dilimine giren ve 1.00 diyoptiriyi aşan miyopi, hipermetropi ile astigmatizması olanlar ile diskromatopsisi bulunanlar komando olamaz. Bu nedenle göz dereceniz önemlidir. Eğer 1.00 diyoptiriyi aşmıyorsa komado olur raporu verilir. Aşıyor ise "Komando olamaz, uzman erbaş olur" kararlı sağlık kurulu raporu verilir.

  Murat aras 26-05-2021

  Kolay gelsin 9 yıllık uzman çavuşum, devlet hastanesinden 15 günlük istirahat raporu aldım ve birliğim rapora inanmadığı için istirahatimin 4. Gününde hakem hastaneye sevk ederek durum bildirir rapor almamı istedi. Sevkedildiğim hastanede yapılan muayene sonucunda 4 gündür İlaçlarımı kullanmamdan dolayı hastalığı atlattığım için çalışır raporu aldım. Bu durumda birliğimin sözleşmemi fesh etme yada yenilememe durumu varmı?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Murat aras26-05-2021

   Mevzuat gereği böyle bir durum olmaz.

  Yaku demi 24-05-2021

  MERHABA 1 buçuk yıllık uzman çavuşum POMEM’e başvuru yaptım ve Sınavı kazanmam durumunda nasıl istifa edebilirim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Yaku demi24-05-2021

   İstifa etme hakkınız bulunmamaktadır. Sözleşme sürenizi doldurmanız gerekmektedir.

  Mehmet 19-05-2021

  Merhaba 2.5 yıllık komando uzman erbaş olarak görev yapmaktayım psikolojik sorunlardan dolayı birliğim beni sevke gönderdi hastane heyet raporu olarak uzman erbaş olur komando olamaz kararı verdi birliğim biz seni sadece komando sınıfı için aldık sözleşme bitiminde sözleşme yenilemesi yapmicagiz dedi bu hukuka uygun mu ?? Sonuçta ben sağlık kaybimi meslekte edindim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Mehmet19-05-2021

   Hukuka uygun değildir. Sözleşmenizin feshedilmesi durumunda fesih işleminin iptali için dava açmanız gerekmektedir.

  Furkan Albayrak 16-05-2021

  Öncelikle merhaba \\\\r\\\\nBen jandarma teşkilatında uzman çavuş/ sözleşmeli er, erbaş olarak görev yapıyordum sözleşmem 2 yıldı ama sözleşmem bitmeden kendi birliğimden jandarmaya ait bit kursa gönderildim ama kursa gitmeden kendi memleketime gittim ve kursa katılış yapmadım birliğime de dönmedim ve anlaşmalı olarak 7 gün boyunca firari olarak hergün birliğim tarafından aranarak gelip gelmeyeceğim teyid edildi 7. Günün sonunda ilişiğim tamamen kesildi ve şuan 6 aydır mesleğimi bıraktığım gözüküyor fakat ben mesleğime geri dönmek istiyorum sivil hayatta iş sahibi olamıyorum bu konu hakkında ne yapabilirim mesleğime nasıl geri dönebilirim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Furkan Albayrak16-05-2021

   Dava açma süresini geçirdiğinizden dolayı maalesef mesleğinize geri dönme şansınız bulunmamaktadır.

  Yasin guler 15-05-2021

  Merhaba 2018 girisli uzman cavusum 4. Yılın.seneye dolacak. Nişanlıyım ve nişanlım yüz kızartıcı bir suçtan hagb kararı aldı 5 yıl bu karar devam edecek. Allah izin verirse seneye resmi nikah kiyacaz. Ben sözleşme yenilerken eşinin hagb kararı benim mesleğime engel olurmu

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Yasin guler15-05-2021

   Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinde yer verilen  sözleşmenin uzatılması esaslarında eş ile ilgili böyle bir husus bulunmamaktadır. Yüz kızartıcı bir suçtan  dolayı  HAGB kararını siz almış olsaydınız, bu durum sözleşme fesih sebebi olurdu.  Ancak bu husus güvenlik soruşturması yapıldığı takidirde karşınıza çıkabilir.

  Salih dinc 14-05-2021

  KOLAY GELSİN. BEN PİSKİYATRİ POLİKLİNİĞİ NDEN SİLAHSİZ GOREV YAPMASİ UYGUNDUR RAPORU ALDİM . AYLİKTAN PARA KESİLİRMİ .

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Salih dinc14-05-2021

   Çalıştığınız kurumun adını  yazabilirseniz sorunuzu daha kolay cevaplayabiliriz.

  Alp Arslan akın 12-05-2021

  Uzm.çvş olarak jandarmada görev yapmaktayım.2yılımı doldurmuş ve sözleşme yılıma girmiş bulunmaktayım.göz derecelerim görmede gayet iyi ve net görüyor. bu hafta göz doktorunda ölçtürdüğüm bilgileri paylaştım .sözleşme yenilerken renk körlüğü den fesh edilirimi?nenden önce ki komutanım renk körü idi sözleşmesi yenilendi ve komando olır aldı.(bilgi)

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Alp Arslan akın12-05-2021

   Normal şartlar altında uzman erbaşlığı girişte diskromatopsi engel bir haldir. Ancak sözleşme uzatma aşamasında görme derecesi önem kazanmaktadır.

    Hastalıklar Listesinin ; (A) dilimine girenlerden,  Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı (1) Numaralı Branş Belirleme Çizelgesinin jandarma ve sahil güvenlik branşlarına ait “TĞM.-YZB.” rütbe sütununda karşılığı (-) işareti olan hastalıklar ile (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaş  hakkında  “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz” kararı verilir. 

   8. maddenin A diliminde bir kod verilirse sözleşmenizin uzatılmasına engel teşkil etmez. 

  Serdar ural 11-05-2021

  Jandarma uzman erbaşım kredi ve kredi kartları borcum var ödeme zorlugu çekiyorum icralık olırsam meslekten atılırmıyım

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Serdar ural11-05-2021

   Mevzuatta, aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananların, kendisinden istifade edilemeyeceği gerekçesiyle sözleşmelerinin feshedileceği beliritlmiştir. Ancak tüm borçlanmalar, aşırı derecede borçlanma olarak nitelendirilemez. Bu durumda borçlanılan tutarın makul olup olmadığı, ödeme gücü gibi hususların değerlendirlmesi gerekmektedir.

  Ömer Doğançay 05-05-2021

  Kolay gelsin 2 yildir uzman cavus olarak gorev yapiyorum. Sozlesmemin bitmesine 2 bucuk yil var. Ancak ben bitmeden birakmak istiyorum. Sizde biliyorsunuz ki normal dilekçe ile istifa edemiyoruz. Mecburen 7 gün firar ederek birakmak zorunda kaliyoruz. Bu firar sicilimize işliyor. Ben bekçilige basvurmak istiyorum bu firar bekcilikte karsima cikarmi herhangi bir olumsuzluk yaratirmi tesekkur ederim.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ömer Doğançay05-05-2021

   Altı aydan fazla hapis cezası alınması durumu çarşı ve mahalle bekçisi olmaya engel bir haldir. Askeri Ceza Kanunu'nda firar suçunun cezası, bir yıldan üç yıla kadar olarak düzenlenmiştir.

  Yunus emre Ertürk 03-05-2021

  Merhabalar ailevi nedenlerimden dolayı ve bir askeri sınavı kazanamadigim için kara kuvvetlerinde uzman çavuş rutbesindeyken istifa etmek istedim ve kendilerinden istifade edememe olarak sözleşmem feshedildi ama dilekçeme aile saadetim huzurum için atışta sporda vb görev almak istemiyorum diye ekledim lakin sicil puanım ve sınavlardaki puanlarım yüksekti bu gibi durumda mesleğime geri dönüş saglayabilirmiyim not:60 gün geri dönüş hakkı oldugundan bilgim yoktu ve kazanamadigim statü değişikliği sınavım ve ailemdeki bir birey piskolojik rahatsızlığı beni istifaya zorladi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Yunus emre Ertürk03-05-2021

   Maalesef 60 günlük dava açma süresini geçirmişsiniz. Ancak Anayasa'nın 40/2 fıkrasında "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmü yer almaktadır. Sözleşme feshi işleminde bu husus size tebliğ edilmemişse, bu hükme istinaden dava açmayı deneyebilirisiniz.

  Ali Ercan 03-05-2021

  Kolay gelsin ben 2014 lü uzman çavuş olarak görev yapıyorum 1 ay hava değişimi aldım kışlada gecirmemi söylediler istihreatimi ben evimde geçirdim bir sorun olurmu

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ali Ercan03-05-2021

   Uzman erbaşlar istirahat veya hava değişimlerini TSK İzin Yönetmeliği ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığının ilgili mevzuat hükümlerine göre izin verme yetkisi olan disiplin amirlerine bulunacakları adresleri bildirmek şartı ile istedikleri yerde geçirebilirler. 

  Oğuzhan YILDIZ 03-05-2021

  Sayın Avukatım Müsadenizle Bir Sorum Olacak 1 Yıl İçerisinde 90 Günden Fazla Rapor Aldım Ve Sözleşmem Fesih Oluyor\\\\r\\\\nTazminat Alma Hakkına Sahip Oluyormuyum 19 Aylık Personelim Kuvvet Fesih Ettiği İçin Bir Hak Talep Edebilirmiyim Teşekkür Ederim.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Oğuzhan YILDIZ03-05-2021

   Evet, ikramiye alma hakkınız bulunmaktadır. İkramiyeniz verilmezse mutlaka dava açılması  gerekmektedir.

  Aydın öktem 03-05-2021

  Merhaba 4 yıl jandarma uzman erbaş olarak görev yaptım ailevi nedenlerden dolayı kendi isteğimle sözleşme bitiminde yenileme yapmadım mesleğime hukuki yollara başvurarak geri dönüş yapmak istiyorum bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim kolay gelsin

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Aydın öktem03-05-2021

   Kendi isteğinizle ayrıldığınızdan dolayı tekrar dönüş imkanınız bulunmamaktadır.

  Emir reis 01-05-2021

  Öncellikle kolay gelsin ben sözleşmeli er olarak 10 aydir gorev yapiyorum psikolojik bir rahatsizligim cikti ara sıra sara kriźlerine giriyorum ve doktordan karşılıklı fesh yapılacak tazminat alabilirmiyim alsam ne kadar alirim ve ben sivilde baska bi işe girebilirmiyim ordudan fesh edildigim icin

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Emir reis01-05-2021

   Başka bir işe girebilirsiniz. 1  hizmet yılını doldurmadığınız için 10 aya göre hesaplanacak kıst ikramiye alırsınız.

  ELÇİN BUDAN 25-04-2021

  EN ERKEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KAÇ GÜNDE ÇIKAR EŞİM RUH SİNİR HASTALIKLARINDA YATIYOR 90 GÜN RAPORU GEÇTİĞİ İÇİN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ. ŞU AN LOJMANDAYIM VE LOJMANDADA ÇIKARMA SÜRESİNİ RAPORUN BİTİŞ TARİHİNİ BAZ ALIYORLAR ASLINDA SÖZLEŞME FESH TARİHİNİ BAZ ALSALAR YETERLİ OLACAK HANGİSİ KONUTTAN ÇIKMAK İÇİN BAŞLANGIÇ SÜRESİ TEŞEKKÜRLER

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @ELÇİN BUDAN25-04-2021

   Yürütmenin durdurulması kararı davanın açıldığı gün dahi verilebilir. Bazı durumlarda 1-2 gün  içinde YD kararı verilebildiği  gibi davalı idarenin savunmasının veya ara karara cevabının alınması durumlarında ortalama 2 ay içinde YD kararı verilmektedir. Lojman tahliyesi ile ilgili olarak sözleşme fesih tarihinin dikkate alınması gerekmektedir.

  Emre bilen 25-04-2021

  İyi günler ben sözleşmeli er olarak 9 aydir görev yapiyorum ve epilepsi hastaligi belirtileri cikti bende dilim bogazima kaciyor ve bayiliyorum sözlesmem karsilikli olarak fesh edilecek baska bi kurumda memur olabilirmiyim ve tazminat alabilirmiyim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Emre bilen25-04-2021

   Bu durum başka bir kurumda memur olma hakkı vermez. İkramiye alabilirsiniz.

  Dilan Kılıç 22-04-2021

  Merhaba eşim uzman çavuş be yurt dışına göreve gitti gitmeden önce 5 yıllık sözleşme imzalatıldı ancak eşim normalde döndükten birkaç ay sonra sözleşme süresi bitince işi bırakacaktı imzalanan 5 yıllık sözleşmenin süresi 2023 de başlıyor döndüğünde bu 5 yıllık sözleşmeden feragat edebilme hakkı var mı eğer feragat ederse memurluğa geçiş hakkına engel olur mu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Dilan Kılıç22-04-2021

   Uzman erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sözleşme yenileme müracaatında bulunmuş, işlemleri başlatılmış, sözleşme yenileme şartlarını sağlamış ve sözleşme yenilemesi idarece uygun görülmüş, ancak; sözleşme uzatmaktan sonradan vazgeçen uzman erbaşların sözleşmeleri, sözleşme süresinin dolmasından önceki son mesai gününün bitiminden evvel dilekçe ile müracaat etmeleri halinde yenilenmez ve ilişikleri kesilir. Bunların sözleşmeleri imzalanmış olsa dahi; idari işlem usulüne uygun bir yazı ile geri alınır ve sözleşme işlemi ortadan kaldırılır.

  Orhan güler 11-04-2021

  Kolay gelsin uzman onbaşı olarak görevime devam etmekteyim şu anda 2 defa olmak şartıyla 10 ar gün rapor aldım ve takım komutanım yüksek disiplin kuruluna sevk edeceğini söyledi yani direk ilişik kesme ama bunu bana ne yazılı nede sözlü olarak tebliğ etmedi sözleşmemi fesh edebilirim ederse itiraz edebilir miyim teşekkürler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Orhan güler11-04-2021

   İstirahat raporu  almanız sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeniz mümkün değildir.

  Ferdi Kurtoğlu 11-04-2021

  Uzman Çavuş olarak görev yapıyordum ve 1 sicil yılında hiç bir ceza almadım daha sonra bulunduğum karakolda benimle alakası olmayan bi olay oldu 24 ay rütbe durdurma cezası verildi ve maaş katına döndürüldü sonradan öğrendiğimde sicilim 60 verilmiş bu yüzden başvuru yaptığım branş sınavlara katılamadım hakkımın yenildiğini düşünüyorum dava açmakta haklımıyım?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ferdi Kurtoğlu11-04-2021

   Sicil iptal davası açılması durumunda,  verdiğiniz bilgilere göre sicilinizin iptal olma olasılığı yüksek gözüküyor.

  Evrim Gülşen 26-03-2021

  Merhabalar eşim uzman çavuş ve 1 ay önce eşimde beyin ile tedavisi mümkün olan (ameliyat olması durumunda) bir hastalık tespit edildi . bu hastalık yüzünden sözleşmenin feshedilmesi mümkün müdür ? Ve bu konu ile ilgili sağlık haklarımız var mıdır ?bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim.İyi günler .

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Evrim Gülşen26-03-2021

   Öncelikle geçmiş olsun. Uzun süreli tedavi gerektiren rahatsızlıklarda üç yıla kadar tedavi süresi, hava değişimi veya istirahat verilmesi mümkündür. Bahse konu haktan yararlandırılmadan sözleşmesi feshedilirse, bu durum dava konusu edilebilir. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda ise ikramiye, sağlık yardımı ve tedavi haklarından faydalanabilir.

  Tamer ARTUN 23-03-2021

  Kolay gelsin, Asb. Kad. Üçvş iken (1 yılda 3 aydan fazla istirahat) sebebi ile sözleşmesi fesih edilen askeri personelin, farklı bir kamu kuruluşunda memur olarak yeniden hizmete alınmasın da yasaya aykırı bir hüküm bulunmaktamıdır? Yasal dayanağı nedir ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Tamer ARTUN23-03-2021

   Herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

GÖREV SIRASINDA YARALANAN ANCAK VAZİFE MALULLÜĞÜ BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN REDDEDİLEN POLİS MEMURU HAKKINDA EMSAL KARAR

GÖREV SIRASINDA YARALANAN ANCAK VAZİFE MALULLÜĞÜ BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN REDDEDİLEN POLİS

15-03-2022

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçiş Başvurularının Kabul Edilmemesi

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞ BAŞVURULARININ KABUL EDİLMEMESİSözleşmeli erbaş

01-01-2020

Mahkeme Kararı ile Eğitime Dönen Astsubay Adayına Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi Hakkında Emsal Karar

Mahkeme Kararı ile Eğitime Dönen Astsubay Adayına Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması

16-01-2020