Sicil ve Olumsuz Kanaatlerin İptali Davası Emsal Karar

 Sicil ve Olumsuz Kanaatlerin İptali  Davası Emsal Karar

 Sicil ve Olumsuz Kanaatlerin İptali  Davası Emsal Karar
DAVACI : 
VEKİLİ : Av. Sarper ALPTEKİN
              Av. Mehmet Kutluay IŞIK
 
DAVALI : Jandarma Genel Komutanlığı 
VEKİLİ :
 
DAVANIN ÖZETİ : ... olarak görev yapan davacı tarafından, 2018 yılı sicil döneminde 1 ve 2. sicil amirlerince verilen sicillerin ve sicil belgelerinde yazan olumsuz kanaatlerin; hukuka aykırı olduğu, objektif kriterlere uygun olmadığı, sübjektif olarak düzenlendiği  ileri sürülerek  iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı, zira Atama ve Sicil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hatasız ve usulüne uygun olarak tanzim edildiği, davacının sicil üstlerinin kendisi hakkında değerlendirme yaparken objektif davranmadığını ispatlayacak herhangi bir somut delilin bulunmadığı, davacının sicil belgelerindeki niteliklerin sicil üstlerince tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle değerlendirildiğinin açık olduğu, sicil amirleri tarafından birbirini izleyen yıllarda yapılan sicil değerlendirmeleri arasında fark olmasının tamamen personelin kendi performansı ile ilgili bir durum olduğu, sicil amirlerinin personeli her yıl o yılki performansına göre değerlendirdiği, sicil işleminin, ilgili mevzuatta belirtildiği üzere sicil amirlerinin takdir hakkını yoğun bir şekilde kullandıkları bir değerlendirme işlemi olması nedeniyle subjektif bir işlemmiş gibi algılansa veya algılatılmaya çalışılsa da gerçekte anılan mevzuatta sicil amirlerinin astlarını nasıl değerlendireceklerine yönelik açık ve objektif bir düzenlemenin mevcut olduğu, dava konusu sicil belgelerinin de bu düzenlemeler doğrultusunda hukuka uygun olarak tanzim edildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Van 1. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
...
...
...
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere sicil üstleri, önceki sicillerle bağımlı olmaksızın astlarını değerlendirir ve sicil notunu yükseltebileceği gibi daha aşağıya da indirebileceğini ancak bu görevin yerine getirilmesinde takdir yetkisine sahip olmakla birlikte tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle değerlendirme yapmakla yükümlü olduğu belirtmiş, sicil üstlerinin kabul edilebilir nedenlere dayanmaksızın astlarının istikrarlı olan ve yüksek seviyede gerçekleşen sicil eğiliminden ani ve açık bir sapmaya yol açacak ve safahatıyla çelişecek bir şekilde not ve kanaat belirtmeleri durumunda takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanıldığından söz edilebilir. 
 
Dava dosyasının incelenmesinden, ... olarak görev yapan davacı tarafından, 2018 yılı sicil döneminde 1 ve 2. sicil amirlerince verilen sicillerin ve sicil belgelerinde yazan olumsuz kanaatlerin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Uyuşmazlık konusu olayda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte  incelenmesinden, ..., dava konusu edilen 2018 yılı sicil değerlendirme belgesi incelendiğinde, 1. Sicil Amiri olan ..'nın 85 puan verdiği, bir üst göreve hazırlık kısmında davacının eğitim alması gerektiği görüşünü belirttiği, ayrıca "Ortak Nitelikler" ve "Aytırt Edici Nitelikler"  kısmında herhangi bir olumsuz duruma yer verilmediği ve davacının gayet başarılı özverili olduğu belirtildiği ancak "Gerekçe Serbest Kanaat" bölümünde "...." kanaatine yer verildiği, 2019 yılına ilişkin değerlendirmede, davacı hakkında olumsuz hiçbir görüş bildirilmediği aksine olumlu birçok yanının belirtildiği ve davacıya 97,47 sicil notu verildiği, davacının dava konusu edilen 2018 yılı sicil değerlendirmesinde davacı hakkında 1. Derece sicil amiri tarafından, "...." hususlarında hakkında olumsuz görüş belirtilmişse de, bu hususta davacı hakkında tanzim edilmiş, tutanak, ihtar, savunma isteme vb.  belge ibraz edilmediği, ayrıca 2018 yılında davacıya başarılı çalışmalarından dolayı takdirname verildiği, bu itibarla somut gerekçe göstermeksizin davacıya 85 sicil notu vermesinin takdir yetkisinin hukuka aykırı olarak  kullandığını göstermektedir. 
 
Bu durumda, yukarıda belirtilen ölçütler ile dava konusu edilen 2018 yılı sicil işlemleri değerlendirildiğinde, daha önceki sicil raporunun yeterli olduğu gerekçesi ile müteaddit defalarca terfi ettirildiğinin anlaşıldığı, belirtilen ifadeleri ortaya koyacak ve sicil notunda düşüşü açıklayacak(ne zaman, nerede ve neden sorularına cevap verecek şekilde gerekçe bulunan) aksine bir bilgi belge bulunmadığı anlaşıldığından  takdir edilen 2018 yılı sicil notunun ve olumsuz kanaatlerin objektif nitelikte olmadığı, ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Açıklanan nedenlerle; 
1-Dava konusu işlemin iptaline, 
2-Aşağıda dökümü yapılan 284,25-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 
3-İşbu karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.700,00-TL maktu vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
4-Artan gider avansının talep edilmesi hâlinde derhâl, talep edilmemesi hâlinde ise hükmün kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine,  
5-İşbu kararın taraflara tebliğine, 
6-Tebliği izleyen günden itibaren 30 gün içinde (150,00-TL gider avansı yatırılmak suretiyle Mahkememize verilecek dilekçeyle) Erzurum Bölge İdare Mahkemesine (Birinci İdari Dava Dairesine) istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 
.../.../2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 
Başkan                                                  Üye                                                        Üye
 

Astsubay Hakkında Verilen Sicil Notunun ve Olumsuz Kanaatlerin  İptali Hakkında Emsal Karar

Jandarma Genel Komutanlığında  Takım Komutanı olarak Astsubay rütbesinde görev yapan müvekkilin; 2019 yılı sicil döneminde 1. ve 2. sicil amirleri tarafından verilen sicillerin ve sicil belgelerinde yazan olumsuz kanaatlerin iptali istemiyle açılan iptal davasında, müvekkil hakkında verilen sicil notunun müvekkilin genel sicil alma eğilimi ile uyumlu olmadığı, sicil notu ortalamasının altında bir not verildiği, bu durumun sicil safahatı içerisinde  bir düşüş meydana getirdiği, sicil notundaki düşüş ile birlikte bu hususu haklı kılacak açık ve somut fiil yahut fiilleri gösterir herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı gerekçeleriyle  dava konusu sicil işleminin iptaline karar verilmiştir. İzmir İdare Mahkemesinin kararı aşağıda sunulmuştur.

 

 

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal KararMüvekkilin sözleşmeli er

07-04-2020

"Yalan Tanıklık Suçundan Duruşmaya Devam" Şeklindeki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda ilgili hakkında edinilen "adı geçen

25-12-2019

"Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda Bulunmak" Disiplinsizliği İle İlgili Emsal Karar

"Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda

08-05-2021