Mahkeme Kararı ile Eğitime Dönen Astsubay Adayına Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi Hakkında Emsal Karar

Mahkeme Kararı ile Eğitime Dönen Astsubay Adayına Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi Hakkında Emsal Karar

Mahkeme Kararı ile Eğitime Dönen Astsubay Adayına Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi Hakkında Emsal Karar


DAVACI                                         : 
VEKİLİ        : AV. SARPER ALPTEKİN (E-Tebligat işlemine tabi)
                    AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI       : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ        :
DAVANIN KONUSU                    :
Yalova Karamürselbey Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görmekte iken güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle ilişiği kesilen davacının, ilişiğinin kesilmesine ilişkin işleme açtığı dava sonucu  işlemin iptaline karar verilmesi üzerine sağlık kurulu raporu almaya gönderilmesi neticesinde "Muvazzaf Astsubay Olur " kararlı sağlık kurulu raporu bulunmaması nedeniyle iptal kararının gereklerinin yerine getirilmesine yönelik işlem tesis edilemeyeceğinin bildirilmesine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir. 
DAVACININ İDDİALARI          :
1-Bursa 2. İdare Mahkemesinin ..2019 tarih E:2018/, K:2019 sayılı İptal kararı üzerine idareye başvuruda bulunduğu, idare tarafından sağlık kurulu raporu olmasına rağmen, sağlık durumunun astsubay olmaya uygun olup olmadığının tespiti maksadıyla yeniden bir rapor istendiği, 
2-Kendisinin muvazzaf astsubay aday adayı statüsünde değil TSK personeli olarak sağlık raporu aldığı, 
3-Daha önce muvazzaf astsubay aday adaylığına ilişkin süreçleri başarılı olarak tamamladığı, eğitime devam ettiği sırada güvenlik soruşturması nedeniyle ilişiğinin kesildiği,
4- Mahkemenin vermiş olduğu iptal kararı sonucu yeni astsubay aday adayı olarak değil astsubay adaylığı statüsünü kazanmış TSK personeli olarak değerlendirilmesi gerektiği,
5-Mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmediği,
6-TSK personeline uygulanması gereken  prosedürün uygulanması gerektiği, idare tarafından "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" hükümlerinin hatalı uygulandığı,
7-Kendisi hakkında düzenlenen son raporun mesleğinden ilişiğinin kesilmesine neden olabilecek bir rapor olmadığını,
8-Hukuka aykırı olduğu iddiaları ile dava konusu işlemin iptali gerektiği ileri sürülmektedir.
DAVALININ SAVUNMALARI :
1- Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf astsubay adaylarının Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları gerektiği, 
2-Dış kaynaktan temin edilen subay/astsubayların yetiştirilmesi öngörülen sınıf ve branşa göre seçilmeleri ve astsubay sınıflarının kayıt/kabul işlemleri sırasında belirlenmesi nedeniyle yeniden sınıflandırılmalarının mümkün olmadığı,
3-Davacı hakkında ilk düzenlenen rapor tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi nedeniyle yeniden eğitime başlatılabilmesi için yönerge gereği yeniden rapor alması için hastaneye sevk edildiği,
4-Sevk üzerine düzenlenen sağlık kurulu raporları ve davacının sınıfı göz önünde bulundurularak işlem tesis edildiği,
5-Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Bursa 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
OLAYLAR                                    :
1-Davacının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova ili Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulunda dış kaynaktan temin muvazzaf astsubay adayı olarak eğitim görmekte iken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz çıktığından bahisle Muvazzaf Astsubay adaylığına son verilerek 18.07.2018 tarihinde eğitiminin sonlandırıldığı,
2-Davacı tarafından bu işleme karşı açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesinin .../2019 tarih E:2018/, K:2019/ sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,
3-Bu karar üzerine davalı idare tarafından davacının "Muvazzaf astsubay olur" kararlı sağlık raporu alması maksadıyla yeniden hastaneye sevk edildiği,
4-Davacının ilk olarak sevk edildiği Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesinden alınan raporda; davacının A/35-(F2), A/45-(F12) muvazzaf astsubay adayı olamayacağının belirtilmesi üzerine davacının bu rapora karşı itiraz ettiği, itiraz üzerine sevk edildiği, Soma İlçe Devlet hastanesi tarafından düzenlenen 17/01/2019 tarihli raporda;" Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-D(1) numaralı değerlendirme sütununa göre muvazzaf astsubay olamaz, Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek -D(2) numaralı değerlendirme sütununa göre muvazzaf astsubay olur" şeklinden tespitlerde bulunulduğu bunun üzerine hakem hastane olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, anılan hastane tarafından düzenlenen 08/02/2019 tarihli raporda;" Ek -D(1)'e göre muvazzaf astsubay olamaz, Ek -D(2)'ye  göre muvazzaf astsubay olur" şeklinden tespitler bulunulduğu,
5- Davalı idare tarafından söz konusu raporlar göz önünden bulundurularak davacının "muvazzaf astsubay olur" kararlı sağlık raporu alamaması nedeniyle iptal kararı gereğinin yerine getirilmesine yönelik işlem tesis edilemeyeceğinin 12/04/2019 tarihli tutanak ile davacıya bildirilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İLGİLİ MEVZUAT                      :
1- T.C. Anayasasının 138. maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği kuralına yer verilmiştir.
2- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği belirtilmiştir.
3-28.05.2004 tarih ve 25475 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin "Aranacak Nitelikler" başlıklı 6/c-2 maddesinde "Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak tam teşekküllü askerî hastanelerden, sınıfında "Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık raporu almak." hükmü yer almaktadır.
11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
'nin "Dış kaynaktan alınan subay ve astsubay adaylarının sağlık yetenekleri" başlıklı 71/1. maddesinde "(1) Dış kaynaktan alınan subay ve astsubay adaylarının muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yapılır. (2) Adaylarda diskromatopsi bulunmamalı, görmeleri her iki gözde ayrı ayrı tashihli veya tashihsiz tam olmalı ve bunlar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. (3) İkinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla; tanzim edilen raporlarda sağlam olanlar ile tespit edilen hastalığı Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesinin “(1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütunu”ndaki karşılığı (+) işareti olanlar ile düzeltmeyle her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla 3 diyoptriye (3 dahil) kadar miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı 1 diyoptriyi geçmeyen astigmatizması olan adaylar hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur” kararı verilir. Söz konusu Çizelgenin “(2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütunu”ndaki karşılığı (+) olanlar hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur” kararı verilir. Subay ve astsubay adaylarından söz konusu Çizelgenin ilgili sütunundaki karşılığı (A) diliminde (-) işareti olanlar ile Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde olanlar hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olamaz” kararı verilir. (4) Bu maddede belirtilen özellikleri haiz olmakla birlikte hamile olanların muayeneleri, hamilelik sonlandıktan sonra doksan gün içerisinde yapılmak üzere ertelenir. (5) Dış kaynaktan sözleşmeli veya muvazzaf subay ve astsubay alımlarında boy ve ağırlık sınırları ile ilgili değerlendirmeler ek-A’da yer alan tabloya göre yapılır. Alımı yapacak komutanlıklar ek-A’da yer alan tabloda belirtilen alt sınırın daha aşağısında veya üst sınırın daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve ağırlık alt ve üst sınırlarını tespit edebilir. Tespit edilen sınırlar broşürlerde yayımlanır. (6) Dış kaynaktan Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına görev yapmak üzere temin edilecek adaylar tam sağlam olmalı ve bunlarda diskromatopsi bulunmamalıdır."  hükmü yer almaktadır.
İNCELEME VE GEREKÇE       :
1-Bir idari işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, söz konusu kararın, dava konusu işlemin tesis edilmesi sırasında unsurlarında bulunan sakatlıkları saptadığı, işlemi yapıldığı andan başlayarak ortadan kaldırdığı, bu özelliği nedeniyle geriye yürüyen sonuçlar doğurduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Dolayısıyla, iptal kararları, iptali istenilen idari tasarrufu ve ona bağlı işlemleri tesis edildikleri tarihten itibaren ortadan kaldırarak bu tasarruf ve işlemlerin tesisinden ve icrasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlar. Diğer bir deyimle iptal edilmiş olan işlemi, hukuk aleminde hiç doğmamış hale getirir.
2-İdare, iptal kararının amaç ve kapsamına göre yeni bir işlem ya da işlemler yapmak, iptal edilen idari işlemden doğan tüm sonuçları ortadan kaldırmak görevi ile yükümlüdür. Aksi düşünüş tarzı, idari yargı kararlarının uygulanmaması gibi hukukun kabul edemeyeceği bir sonuç doğurur.
3-Uyuşmazlık konusu olayda, iptal kararı üzerine davacının hastaneye sevk edilme gerekçesi olarak  davacının dış kaynaktan temin edilen edilen astsubay adayı olması nedeniyle daha önce almış olduğu raporun 1 yıl süre ile geçerli olduğu ve yaşanan süreç nedeniyle davacının ilgili yönerge gereği eğitimlere başlatılabilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu alması gerektiğinden belirtildiği anlaşılmaktadır.
4-Yukarıda yer verilen açıklamalar göz önüne alındığında uyuşmazlığın çözümü için, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz çıktığından bahisle Muvazzaf Astsubay adaylığına son verilmesine  ilişkin işlemin iptaline dair yargı kararının ne şekilde uygulanması gerektiğinin ortaya konulması gerekmektedir. 
5-Davalı idare tarafından her ne kadar MSY 33-3 sayılı yönerge gereği davacının eğitim merkezine başlarken almış olduğu "muvazzaf astsubay olur " kararlı rapor üzerinden bir yıl geçtiğinden bahisle yeniden hastaneye sevk edilmiş ise de davacının hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı ile ortaya konulan işlem öncesinden eğitimine başlama zaten "muvazzaf astsubay olabileceğine yönelik rapor aldığı ilgili yönergede raporların geçerlilik süresi belirtilmiş ise de eğitimine devam eden kişilerden yeniden rapor alınacağı ve eğitime devamının ancak bu şekilde mümkün olacağına ilişkin olarak ne yönerge ne de  Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde bir düzenleme bulunmamaktadır.
6-Bu kapsamda dava konusu olay incelendiğinde, davacının  2017 yılından "muvazzaf astsubay olur " kararlı raporu bulunduğu, İdarenin hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı ile ortaya konulan işlemi olmasaydı davacının eğitimine devam edeceği göz önüne alındığında davacının iptal kararından beklenen amacın sağlanabilmesi ve hukuka aykırı bulunan işlemden doğan tüm sonuçların ortadan kaldırılabilmesi için davacının bu karar üzerine eğitimine  başlatılması gerektiği açık olduğundan davacının "muvazzaf astsubay olur" kararlı sağlık kurulu raporu alamadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 
HÜKÜM                                         :
Açıklanan nedenlerle, 
1-Dava konusu işlemin iptaline, 
2-Aşağıda dökümü yapılan 249,20-TL  yargılama gideri ile Avukatlık  Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
3-Artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, 
4-Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                   Üye                                                          Üye
 1. Ü. B. 12-11-2021

  Merhaba.polis memuru iken ihraç edildim,öncesinde d dilimi raporum vardı ama gereğini yapmadan başka sebepten ihraç ettiler.sonra mahkeme kararı ile geri döndüm.şimdi tekrar dilim raporu istiyorlar.ama öğrenci statüsünde değerlendiriyorlar.bu nasıl mantıktır?tekrar d dilimi alsam zararı olur mu?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ü. B.12-11-2021

   Yönetmeliğe göre devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde  13 üncü madde hükümlerine yani "Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi" maddesine göre   işlem yapılmaktadır.  Tüm branşlarda  E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar. 

  Yusuf şakar 29-05-2021

  Merhaba. Ben muvazzaf subay adayıyım. 2019 da KHO İzmir Maltepe yerleşkesine MSA Piyade olarak başladım. Ancak güvenlik soruşturması kapsamında 10.10.2019 ilişkim kesildi. Bunun üzerine bende dava açtım. Ve yürütmeyi durdurma kararı ile tekrar geri döndüm. Geri döndüğümde sağlık raporu tekrar istendi benden. Bu sefer sağlık raporunda Ek-D1 olamaz Ek-D2 olur raporu aldım. Ancak ben Piyade (Ek-D1) ile alındığı için tekrar ilişkim kesildi. Bu durumda sağlık davası açacam. Ancak bu sağlık davası sonucu benim ilk okula girdiğimde kabul edilen rapor mu geçerli yada beni Ek-D2 ye göre yardımcı sınıfa mı verecekler?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Yusuf şakar29-05-2021

   EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesinde yer alan (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre değerlendirilir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Uzman Jandarmaların Sağlık Raporları ve Maluliyet Durumu

Uzman Jandarmaların Sağlık Yetenekleri, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve

01-01-2020

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA PERSONELİNİN 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMASI

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA PERSONELİNİN 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU GÖREVİNDEN

12-05-2020