BİR YIL İÇİNDE ÜÇ AYDAN FAZLA İSTİRAHAT ALMA NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ

Emsal Karar 1

Son istirahat veya hava değişimi bitim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde almış olduğu hava değişimi süresi 2 aydan fazla olan davacı uzman erbaşın sözleşmesinin feshi mevzuata uygundur.

(AYİM. 1.D. 9.3.1999; E. 1998/642, K. 1999/310) 

Emsal Karar 2

Uzman Erbaş mevzuatına göre tedavi ve istirahat süresi bir yıl içinde iki ayı geçenlerin sözleşmelerinin feshi zorunlu olmakla beraber; istirahat süresi dolmadan iyileştiğini beyan ederek Kıt’asına başvuran, sevkedildiği Askerî Hastanece de göreve devam edebileceği saptanan davacı uzman erbaşın sözleşmesinin feshinde hukuki isabet görülmemiştir. 

Davacının tedavisine ameliyat edildiği 9.11.1998 tarihinde başlandığı konusunda kuşku bulunmamaktadır. Ameliyat sonunda üç ay hava değişimi alıp 9.11.1998 tarihinden itibaren iki ay dolmadan, bir başka anlatımla, 6.1.1999 tarihinde tedavi olduğundan bahisle, birliğine başvuruda bulunan davacının bu iddiasına itibar edilip, iddiasının doğru olup olmadığının kanıtlanması için yeni rapor almasını sağlamak için hastaneye sevk edilmiş olması, davacının 6.1.1999 tarihinden itibaren görevine başlatıldığı biçiminde değerlendirilmesi gerekmekte olup, ayrıca davacının hastaneye sevk edildiği 6.1.1999 tarihinden itibaren görevini yapacak kadar sağlam olduğunun tespit edildiği, 27 Ocak 1999 tarihi ile yeniden görevine döndüğü 1 Şubat 1999 tarihleri arasında geçen ve sağlık durumunun tespitine yönelik olan bu sürenin tedavi ve hava değişiminde geçen süre olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. 

Bir başka anlatımla, davacının 9.11.1998 tarihi ile 6 Ocak 1999 tarihleri arasında geçen süresinin tedavi ve hava değişiminde geçirdiği süre olarak kabulü ile henüz 57 günlük olan bu sürenin iki aylık süreden az olduğu kabul edildiğinde, davacı hakkında tesis olunan ve sözleşmenin feshi biçiminde nitelendirilen işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olarak tesis olunduğunu kabul etmek gerekmektedir.  

(AYİM1.D.25.1.2000;E.1999/664,K.2000/42)

Emsal Karar 3

Uzman Erbaş Kanunu’nun 10 uncu maddesinde belirtilen “tedavi ve hava değişimi” kapsamına yetkili tabiplerce karar verilen istirahatler de dahildir. 

Davacının durumu incelendiğinde; 8.6.1993 tarihinde uzman çavuş olarak görev başlayan davacının, en son kademe ilerlemesi yaptığı 8.6.1996 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, 12.9.1996 tarihinde 7 gün, 9.10.1996 tarihinde 20 gün, 17.4.1996 tarihinde 10 gün,  olmak üzere toplam olarak  37 gün istirahat kullandığı, , 24.3.1997 tarihinde yattığı GATA Hastanesinden 17.4.1996 tarihinde taburcu edildiği ve bu suretle hastanede yatarak tedavi gördüğü sürenin de 25 gün olduğu, bu şekilde hesaplanan tedavi ve istirahat  süresinin 2 ayı aştığı ve bu tedavi ve istirahatine mesnet teşkil eden rahatsızlığın, barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğramaktan veya bir meslek hastalığından kaynaklanmadığı anlaşılığından, 3269 S.K.10.md.sinin ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 17.ve 13.md.lerinin açık hükmü karşısında fesih işleminin belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olduğu hüküm ve sonucuna varılmıştır.     

Emsal Karar 4

Sevkedildiği askeri hastaneye gidip gelme bir askeri hizmet sayılacağından; davacının tıbbi tedavisi sonunda özel aracıyla görev yaptığı garnizona dönüş yolunda yaptığı kaza sonucu iki ayı geçen tıbbi tedavi ve istirahati söz konusu olduğu gerekçesiyle sözleşmenin feshinde hukuki isabet görülmemiştir. 

Davacının operasyon sırasında kulağından hastalandığı ve dönüşte önce Bingöl Devlet Hastanesinde, daha sonra Elazığ Askeri Hastanesinde tedavi gördüğü istirahat verildiği ancak tam şifa bulmaması nedeniyle daha ileri tetkik ve tedavi için Ankara GATA.’ya sevk edildiği, burada yapılan tetkikler sonucu kıt’asına gönderildiği ve davacının Birliğine dönmekte iken yolda özel aracıyla kaza yaptığı ve yaralandığı ve bu yaralanma nedeniyle gördüğü tedavi ve aldığı istirahat süresinin 2 ay geçmesi nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde davacının tedavi görmek maksadıyla Ankara GATA’ya gittiği ve yapılan muayene ve tetkikinden sonra hizmet bağı kesilmeden, vazifenin bir gereği olarak dönüş yolunda iken yaralandığı, dolayısıyla Uzman Erbaş Kanununun 10 ncu maddesi uyarınca vazife esnasında yaralanması nedeniyle iyileşinceye kadar ilişiğinin kesilmemesi gerektiği tesis edilen sözleşmenin feshi işleminin hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.

(AYİM.1.D.3.7.2001;E.2001/214,K.2001/846) 

!!! Konu ile ilgili ayrıntılı makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

Avukata Sor!