Atama İsteminin Kabul Edilmemesi Durumları

      Emsal Karar 1

        Davacının garnizon hizmet süresini doldurmadan, ifa etmekte olduğu Askeri Mahkeme Hakimliği görevinden alınarak, bir başka garnizona atamasını haklı kılacak hiçbir hukuki neden bulunmadığından; tesis edilen işlem hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.      

   İdari İşlemin Sebep Açısından İncelenmesi

        Davacının  ifa  etmekte  olduğu   1.Or.K.lığı   Askeri  Mahkemesi    hakimliği   görevinden  alınmasını   gerektirir  ve   hukuken  geçerli   sayılabilecek  bir “İdari,  asayiş   ve  sair  zaruri   sebep”in    mevcut  bulunmayışı  karşısında;   genel  atama  dönemi  dışında   ayrı  bir  kararnameyle  3.Kor.K.lığı  Askeri   Savcılığına  yapılan  ataması  sebep  unsuru yönünden  hukuka  aykırılıkla  sakatlanmış   bulunmaktadır. 

      İdari İşlemin Maksat Açısından İncelenmesi

        Bu  hukuki  açıklamalar   ışığında   dava konusuna  dönüldüğünde;  idarece   üzerinde   durulan   ve  önem  verilen  bir  davanın   yargıl aması   sonunda   verilen   beraat   kararının    yarattığı     hoşnutsuzluk  nedeniyle   ve  cezalandırılmak   amacıyla   bu    atamanın   gerçekleştirildiğine  ilişkin   davacı   iddialarının,  mevcut  bilgi   ve  belgelerle    kesinkes   doğrulandığını  kabul  etmek   mümkün   görülmemekle  beraber;  normal  atama  dönemi  dışında,   kamuoyunda  yankı  bulmuş  bir  davada   verilen   direnme  (beraat)  kararının   hemen   sonrasında,  karara  iştirak  eden  her  iki  askeri   hakimin   birden  atamaya   tabi  tutulmasında   kamu  yararına   hareket   edildiğini   ve  takdir  hak kının  objektif   ve  yerinde   kullanıldığını  söyleyebilmek  de  imkan  dışıdır.  Bilakis,   Anayasal   bir  buyruk    olması  itibariyle   herkes   ve  tüm  makamlarca   saygı    gösterilip   benimsenmesi    zorunlu  bulunan  “ yargı  bağımsızlığı”  ve “hakim   teminatı”    ilkelerini   zedeleyici  ve  ihlale   yönelik  olduğu  intibaını   veren  bir  atama  görüntüsü   mevcut  olup;  idare  edilenlerde  “hukuk   devleti”ne   olan   inancı  sarsıcı  mahiyette   bir  izlenime  ve  görünüme   yol  açan  bu  tasarrufun   amaç   unsuru  yönünden  de  hukuka  aykırılığı   açık  bir  şekilde   gözlenmektedir. (AYİM. 1.D. 9.2.1999; E. 1998/665, K. 1999/173)

        Emsal Karar 2

        Davacı Diş Tabip Subayın, Baştabiplik İdari Yardımcılığı kadrosuna atanma talebini içerir dilekçesinin atamaya yetkili Hv.K.K.lığına gereği için gönderilmesi gerekirken Baştabiplik tarafından tesis edilen ve red cevabını içerir işlem, yetki yönünden sakat işlem mertebesinde olduğundan; davacının bu konuda açtığı davanın inceleme kabiliyeti bulunmamaktadır.  

        Davacının  atama  istemi  ile  ilgili olarak TSK. Personel  Kanununun 121 ve  TSK.’ne  mensup  subay  ve astsubayların  atanma  ve  yer değiştirmeleri  hakkındaki  Yönetmeliğin  8 nci  maddesinin açık ve amir hükmü  gereğince Kuvvet  Komutanlığınca  işlem tesisi  gerekirken   yetkisizliği  açık olan Baştabiplik  cevabının,  davaya  konu  edilebilir  nitelikte  olmadığı  ortadadır. Öte yandan  tüzel  kişilik  açısından  davada  MSB.’lığı hasım  mevkiinde   olmakla  birlikte işlem  mercii  Kuvvet  Komutanlığıdır. Oysaki  somut olayda  Kuvvet  Komutanlığının  işleminin  bulunmadığı  açıktır.

 (AYİM 1.D., 21.03.2003; E.2003/179, K.2003/97) 

Emsal Karar 3

        Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin geçici 1nci maddesinin (e) bendine göre yapılan hesaplamaya göre 01.09.2001 tarihinde Tokat İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan davacının 7 yıllık eski garnizon hizmet süresinin 2/3 ünü  geçtiğinden   eski   garnizon    hizmet süresine  tabi   olacağından  davalı   idarenin tesis  ettiği   atama  isteminin  reddine   dair işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.

        Davacı ile davalı idare arasındaki uyuşmazlığın, davacının eski atama yönetmeliği hükümlerine göre 7 yıl süreli garnizon hizmeti sürecinemi yahut yeni atama yönetmeliği hükümlerine göre 5 yıl süreli garnizon hizmet süresine mi tabi olduğu hususunda olduğu görülmektedir. Subay ve astsubayların atama esaslarını düzenleyen 23.5.1988 tarihli ve 12906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atama Yönetmeliği tümüyle yürürlükten kaldırılarak 1.1.2006 tarihinden geçerli ve farklı esaslar getirilen yeni bir atama yönetmeliği yürürlüğe girince doğal olarak geçiş dönemine ait bazı uygulamalarda tereddütlerde doğmaktadır.

        Dava konusu olayda da davacının görev yaptığı Tokat garnizonuna ait esaslar değişince kuralların uygulanmasında uyuşmazlıklar doğmuştur. Ancak 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe giren atama yönetmeliğinin 1 numaralı geçici maddesi dava konusu uyuşmazlığın çözümüne cevap verir mahiyettedir.  Yürürlükte olan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği’nin Geçici 1 nci maddesi, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atama gören bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte garnizonlarda göreve devam eden personelin bulunduğu garnizonda göreve başlama ve bitiş tarihi hesabı aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır.  a) Garnizon statülerinin ve hizmet sürelerinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak 15 Temmuz 2006 tarihi esas alınır.   b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2 nci bölge garnizonu iken bu tarihten sonra Sıralı Hizmet Garnizonları arasında yer almayan ve garnizon hizmet süresi artan veya değişmeyen garnizonlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan personel eski garnizon hizmet süresine tabidir. Bu personel görev süresi sonunda sıralı hizmet garnizonu  görevini yapmış kabul edilir.   c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2 nci bölge garnizonu iken bu tarihten sonra Sıralı Hizmet Garnizonları arasında yer alan ve sadece garnizon hizmet süresi değişen garnizonlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan personel eski garnizon hizmet süresine tabidir.  ç) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1 nci bölge garnizonu iken bu tarihten sonra Sıralı Hizmet Garnizonları arasında yer alan garnizonlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan personel; eski garnizon hizmet süresine, tabidir. Bu durumdaki personelin 15 Temmuz 2006 tarihinden sonra bu garnizonlarda kaldıkları süre sıralı garnizon hizmetinden sayılır ve kendilerine müktesep hak olarak verilir.  d) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1 nci bölge garnizonu iken bu tarihten sonra sıralı hizmet garnizonları arasında yer alan garnizonlara 1 Ocak 2006 tarihinden önce atanan personelden garnizon hizmet süresini 30 Eylül 2007 ve daha sonraki yıllarda tamamlayan personel; müracaat etmesi, kadrosunun müsait olması ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının uygun görmesi halinde müteakip Sıralı Hizmet Garnizonu hizmeti aynı garnizonda tamamlattırılabilir.   e) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1 nci bölgede yer alan garnizonlardan hizmet süresi değişenlere önceden atanan ve göreve devam eden personel, bulunduğu garnizonda garnizon statüsü ve derecesi değişmeden önceki kaldığı süre, garnizonda kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazla ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3) sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine tabi olur.”şeklinde düzenlenmiştir. 

        01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Subay Astsubay Atama Yönetmeliğinin geçici 1 nci maddesinin (a) bendi ve davacının durumuna uyan (e) bendi birlikte yorumlanmalıdır. Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin Geçici 1 nci maddesinin a bendindeki garnizon statülerinin ve hizmet sürelerinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak 15.07.2006 tarihinin esas alınacağına ilişkin açık düzenleme karşısında davacının Tokat garnizonundaki hizmet süresinin hesabında 1.9.2001-15.7.2001 tarihlerinin esas alınması gerekmektedir. Geçici 1 nci maddesinin yukarıda ifade edilen (e) bendine görede davacının 7 yıllık eski garnizon hizmet süresine tabi olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira davacının Tokat garnizonunda göreve başladığı 1.9.2001 tarihinden 15.7.2006 tarihine kadar geçen süre 58 ay 15 gün olup, bu durumda yukarıda ifade edilen geçici 1 nci maddenin (e) bendine göre davacının bulunduğu garnizonda hizmet süresi değişiklik öncesi olan 7 yıllık sürensin 2/3’ü olan 56 ayı geçtiğinden, davacı artık eski garnizon hizmet süresine tabi olacaktır. Bu nedenlerle dava konusu edilen 2006 yılında Tokat garnizonundan başka bir garnizona atandırılmama işleminde ilgili düzenlemelere ve hukuka aykırı bir husus bulunmadığı kararına varılmıştır. 

(AYİM 1.D.,07.11.2006; E.2006/708,K.2006/959) 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA

Emsal Karar 1Jandarma sınıfından olması nedeniyle kolluk görevi bulunan ve bu

01-04-2020

İlave haciz ile tamamlama haczi arasındaki fark nedir?

İlave haciz hacze iştirak safhasında ortaya çıkmaktadır. Tamamlama haczi paraların paylaştırılması

24-09-2019