ATAMA EMSAL KARAR: EŞ DURUMU GÖZETİLMEDEN YAPILAN İL İÇİ ATAMASININ İPTALİ

 ATAMA EMSAL KARAR: EŞ DURUMU GÖZETİLMEDEN YAPILAN İL İÇİ ATAMASININ İPTALİ

 ATAMA EMSAL KARAR: EŞ DURUMU GÖZETİLMEDEN YAPILAN İL İÇİ ATAMASININ İPTALİ

Şırnak İlinde görev yapmakta iken İzmir İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan, İzmir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından da ataması eşininin görev yaptığı yer dikkate alınmadan   uzak bir ilçeye .yapılan  Jandarma Genel Komutanlığında görevli müvekkil hakkında açılan atama işleminin iptali davası ile ilgili verilen idare mahkemesinin kararı aşağıda yer almaktadır.
 
DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
 
   
 
DAVALI : İZMİR VALİLİĞİ 
VEKİLİ : 
 
DAVANIN ÖZETİ : Şırnak İlinde görev yapmakta iken İzmir İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan, İzmir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından da ataması ..... İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan davacı tarafından, eşinin İzmir İl, ... Belediye Başkanlığında görev yaptığı, ancak eş durumu mazeretinin dikkate alınmadığından bahisle ... İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasına ilişkin...2019 tarihli işlemin; hukuka aykırı olduğu, sıralı hizmet garnizon süresini (doğu görevini) bitirdiği, bu doğrultuda yapılacak atamasının eşinin bulunduğu garnizona yapılmasını talep ettiği, ancak Jandarma Genel Komutanlığının davacının mazeretini uygun görerek İzmir İline tayin etmiş olması yani eşinin durumunun dikkate almasına rağmen, İzmir İli Jandarma Komutanlığının teklifi ile İzmir Valiliği tarafından il içi atamalarda davacının atamasının ....'ya karayolu ile 3 saat uzaklıkta olan ... İlçe Jandarma Komutanlığına yapıldığı, ayrıca davacının eşinin....ya atanma talebinin de reddedildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETİ : Davacının atama işleminin J.Gn.K.lığı Atama Yönergesinin 2. maddesi uyarınca ... İlçe J.K. Lığına yapılamadığından ihtiyaç doğrultusunda  ... İlçe J.K. Lığı Mrk. J. Krk. K.lığı emrine yapıldığı, aynı kadro derecesine yapılmış olduğundan genel kanun açısından herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, valilik emrine atananların ve bunların istihdam yerlerinin, il içi yer değiştirmelerinin vali tarafından yapıldığı,  il içi yer değişikliği konusunda valiye takdir yetkisi tanındığı, kollukla İlgili olan takdir yetkisinin diğer memurlara nazaran daha geniş olduğu, zira emniyet ve güvenlik hizmetleri sınıfındaki personelin yaptıkları görevlerin niteliği açısından, kanun koyucu takdir yetkisini geniş tutarak daha hızlı karar alınabilmesini ve eksiklerin daha hızlı giderebilmesini amaçladığı, sonuç olarak yer değişikliği işleminde yetki açısından da herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren İzmir 6. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Şırnak İlinde görev yapmakta iken İzmir İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan, İzmir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından da ataması... İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan davacı tarafından, eşinin İzmir İl,... Belediye Başkanlığında görev yaptığı, ancak eş durumu mazeretinin dikkate alınmadığından bahisle ... İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasına ilişkin ...2019 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
.....
....
Yukarıda da izah edildiği üzere kamu görevlisi olmak bir takım ayrıcalıklar ve avantajların yanında, bir takım külfet ve sorumluluklara katlanmayı da gerekmektedir. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı gibi yaygın bir teşkilatı bulunan, emniyet ve asayiş hizmeti gibi önemli bir kamu hizmeti sunan bir kurumda, kamu hizmetinin devamı gereği kimi zorunlu hallerde aile birliği ilkesi göz ardı edilmek zorunda kalınabilir (Örneğin; sıralı hizmet garnizonu ataması, aile götürülemeyecek garnizonlara yapılan atamalar gibi). Bununla birlikte, her somut olayın kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. 
Davalı idarece, davacının eş durumu gözetilmek suretiyle İzmir iline atamasının yapıldığı ileri sürülmekte ise de; davacının dava konusu işlemle atamasının yapıldığı .. ilçesi ile eşinin görev yaptığı ...  ilçesinin aynı yer yahut birbirinin devamı niteliğindeki yerleşim yerleri olmadığı, iki ilçe arası mesafenin yaklaşık 100 km olduğu, dolayısıyla dava konusu işlemin, davacının aile bütünlüğünü sağlamaya yönelik tesis edilmiş bir işlem olarak değerlendirilemeyeceği, bununla birlikte dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının...  İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasında, aile birliğinin göz ardı edilmesini gerektirecek düzeyde kamu hizmetinin devamı açısından zorunluluk arz eden bir durumun da olmadığı görülmektedir.
...
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan  yargılama gideri ile yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, fazladan yatırılan 47,50 TL harcın istemi hâlinde, artan posta ücretinin ise -talep edilmemesi hâlinde- kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, ../../2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Başkan                                              Üye                                              Üye
 
 
 
 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar