VAZİFE MALULLÜĞÜ

VAZİFE MALULLÜĞÜ

VAZİFE MALULLÜĞÜ

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girene kadar sigortalıların sosyal güvenlik hakları beş ayrı Kanun ile düzenlenmişti. Bunlar;

 - Hizmet sözleşmesiyle çalışanlar: 506 sayılı Sosyal Sigortalar  Kanunu,
 - Kendi nam ve hesabına çalışanlar: 1479 sayılı Esnaf  ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununu,
- Kamu görevlisi olarak çalışanlar: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
- Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar:  2925 saylı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
- Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar:  2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu.

Ayrıca, 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesindeki sandıklara tabi olanlar da kendi vakıf senetlerine göre sosyal güvenlikleri gerçekleştirilmekteydi.

5510 sayılı Kanun 01.10.2008 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun daha önce farklı sigorta kanunlarına tabi olanları aynı kanun içerisinde toplamış  ve  4. maddede üç bent hâlinde sınıflandırmıştır. Bunlar; 

-  Hizmet sözleşmesiyle çalışanlar 4-a  (506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre sigortalı olanlar )
 - Bağımsız çalışanlar 4-b (1479 ve 2926 sayılı Kanun’a göre sigortalı olanlar)
-  Kamu görevlisi olarak çalışanlar 4-c  (5434 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlar)

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu iki çeşit malullük hali düzenlenmiştir. Bunlar;
-Kanunun 25. maddesinde 4-a, 4-b ve 4-c’lilerin tamamı olmak üzere tüm sigortalıları kapsamına alan  genel malullük,
-Kanunun 47. maddesinde yer alan ve sadece  4/c’lileri kapsamına alan “vazife malullüğü” düzenlemeleridir. Harp malullüğü vazife malullüğünün nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

Genel malullük ile ilgili makaleye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

 Vazife malullüğü  nedir?

 4- c bendi kapsamında sigortalılardan;

 - Görevlerine devam etmekte olanların, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybedenlerin,

- Görevlerinde devam etmekte olanların vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedenlerin,

- Vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları özel kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam edenlerin,

malûllükleri  5510 sayılı Kanunu'nun 47. Maddesinde  belirtilen durumlardan doğmuş olursa buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir ve haklarında vazife malûllüğü hükümleri uygulanır.  

 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'un 47. maddesinde belirtilen durumlar nelerdir?

 4- c bendi kapsamında sigortalıların malullükleri;

- Sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada,

- Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,

- Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ,

- İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,

- İşyerinde meydana gelen kazadan doğduğu durumlarda vazife malullüğü hükümleri uygulanır.


Hangi durumlarda vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz?

Vazife malûllükleri aşağıdaki sayılan hallerden dolayı meydana gelmesi hâlinde, bu durumdaki sigortalılar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz ve yalnızca malûllük hükümlerine göre işlem yapılır. Bunlar;

a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
b) Mevzuat ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
c) Yasak fiilleri yapmaktan,
ç) İntihara teşebbüsten,
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar
verme amacından doğmuş olmasıdır.


Vazife malullüğünde 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim gün sayısı şartı var  mıdır?

Hayır yoktur. Sigortalılığın 1. gününde dahi olsa yukarıda belirtilen durumların oluşması durumundan vazife malullüğüne hak kazanılmaktadır.

Vazife malûllüğüne sebep olan olayı bildirme yükümlülüğü kimin sorumluluğundadır?

a) O yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlarına göre yetkili mercilere derhâl,

b) En geç on beş iş günü içinde de Kuruma,

bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim, aynı süre içinde sigortalılar veya hak sahiplerince de yapılabilir. 

 Vazife malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dışında; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Kuruma bildirim süresi ne zaman başlar?

a) Vazife malûllüğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten,
b) Hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllüğü hükümleri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dair düzenlenen kati raporun onay tarihinden,
c) Esirlik ve gaiplik hallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten,
başlar.

Vazife malullüğünün oluşup oluşmadığına hangi kurum karar vermektedir?

Kamu görevlilerinin vazife malullüğü durumunu tespit eden kurul, “Vazife Malullüğü Tespit Kurulu”dur.

Vazife malullüğü aylığı ne zaman bağlanır?

Süresi içinde bildirimde bulunulan vazife malûllüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya da malûliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanır. 

Vazife malullüğü aylığının miktarı nasıl hesaplanır?

Vazife malullerine bağlanacak aylıklar da vazife malullerinin hangi mevzuat kapsamında malul hale gelmiş olduğuna göre farklılık arz etmektedir.

5510 sayılı Kanunun 47/1. fıkrası kapsamındaki vazife malullüğü aylığı; vazife malûllerinin “itibari hizmet süreleri” eklenmek suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı;

a) 10.800 güne kadar olanlara 10.800 gün üzerinden,
b) 10.800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden en son prime esas kazancı esas alınmak suretiyle yaşlılık aylığının hesaplanması yöntemine göre hesaplanmaktadır. 

Ayrıca hesaplanan bu aylığa , “malullük derecelerine” göre belirlenen oranlarda  zam eklenmektedir. 

Malûllük Derecesi Zam nispeti
1 % 30
2 % 23
3 % 15
4 % 7
5 % 3
6 % 2

Harp Malulleri,  3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olanlara bu temel vazife malulü aylığa ilave olacak şekilde %25 zam verilmektedir. Yani 2330 sayılı Kanun kapsamında gerekli şartları taşıdığı için vazife malulü olan birisi, 5510 sayılı Kanunu'nun  57. Maddesinde düzenlenen vazife malullüğüne göre aylık almaya kazanmış birisine göre %25 arttırılmış aylık almaktadır.

3713 sayılı Kanun kapsamında yardım almaya hak kazanan kamu görevlileri hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Harp malullerinin aylıklarına, vazife malullüğü aylıklarına ilave olacak şekilde harp malullüğü zammı eklenmekte ve bulundukları bir sonraki rütbe/dereceye göre aylıkları hesaplanmaktadır.

 5434 sayılı Kanunun 56.  maddesi kapsamındakiler (erbaş ve er vazife malulleri) hakkında da 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 4. Maddesinin hükümleri  uygulanmaktadır.

Vazife malullüğünün derece tespiti hangi mevzuata göre yapılmaktadır?

4-c’lilerin çalışma gücü kaybı tespiti yapılırken; vazife malullüğü hâlinde, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname ” esas alınmaktadır. Vazife malullüğünün kişinin çalışma gücüne yaptığına olumsuz etkiye göre 1’den 6’ya kadar olacak şekilde “Vazife Malullüklerinin Nevileriyle Derecelerini Gösteren Cetvel” de gösterilmiştir.

Vazife Malullüğü aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlanırsa vazife malullüğü aylığı kesilir mi?

5510 sayılı  Kanuna göre; malullük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir.

Ancak vazife malulleri bakımından tekrar çalışma durumunda aylığın kesilmesi kuralına istisnalar getirilmiştir.  Vazife malullüğü aylığı kesilmeden tekrar kamu görevlisi olarak çalışabilme hakkını sadece Kanunda sınırlı sayıda sayılan hallerde vazife malulü olanlara istisnai olacak şekilde verilmiştir.

Vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlardan 4-a, 4-b veya 4-c'li olarak  tekrar çalışmaya başlasa bile aylığı kesilmeyecek olan istisnai kişiler;

-  Harp malulleri,
- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife
malullüğü aylığı bağlanmış maluller,
-  2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara (Örn.:3713 sayılı Kanun) göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış maluller,
-  8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi (erbaş-er, yedek subay okulu
öğrencileri, askeri öğrenciler, polis akademisi öğrencilerini kapsamına alan düzenleme) uygulanarak vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerdir.

Aylıkları kesilmeyen bu sigortalılara  4-c kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4-a veya 4-b kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır.

Vazife Malullüğü aylığı bağlananların çalışmaya başlaması durumunda SGDP kesilir mi?

Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan prime  Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP ) denir.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64’üncü maddelerine göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Vazife malulü olup çalışmaya devam edenlere  yaşlılık aylığı da bağlanması mümkün müdür?

Vazife malûllüğü aylığı almakta iken, Kanun kapsamında yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan, bu çalışmaları nedeniyle yeniden yaşlılık aylığına hak kazanmaları halinde, vazife malûllüğü aylığı ile birlikte ayrıca yaşlılık aylığı bağlanır. Sonra geçen çalışmalarının yaşlılık aylığı bağlanmasına yeterli olmaması halinde bu sürelerine karşılık toptan ödeme yapılır.

Vazife malullerinin tekrar kamu görevlisi olarak çalışmaya başlamaları durumunda  malullük dereceleri değişirse hangi işlem tesis edilir?

Vazife malullüğü aylığı alanların tekrar kamu görevlisi olarak çalışmaları halinde; bu görevleri sırasında eski malullük derecelerinin değişmesi halinde, aylığı yeni malullük derecesi dikkate alınarak son prime esas kazancı üzerinden ilk vazife malullüğü aylığından az olmamak kaydıyla yeniden hesaplanmaktadır.

Vazife malullüğü aylığının mevzuatta belirtilen diğer aylık ve gelirlerle birleşmesi durumunda ne olur?

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının her ikisinden de aynı anda aylık ve gelire  hak sahibi olunması durumunda, kişiye yardımın nasıl yapılacağı 5510 sayılı  Kanunu'nun. 54. maddesinde  düzenlenmiştir.

Bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda;

1) Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek
olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı,
2) Malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da
aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı, 
3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın
tamamı, az olan aylığın yarısı,
4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân
veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı,
5) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm
aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı,
6) Vazife malûllüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malûllüğüne hem de malûllük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malûllüğü aylığı, bunlardan hem vazife malûllüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi,
7)  Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylığı, bağlanır.

Ancak  Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ'de “Vazife malullüğü aylığı almakta iken, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tekrar sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar bu görevlerinden ayrıldıklarında, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra geçen çalışmalarına karşılık ayrıca yaşlılık aylığına hak kazanıyor ise her iki aylığı birden ödenir, yaşlılık aylığına hak kazanamayanlara ise talepleri halinde bu hizmetlerine karşılık toptan ödeme yapılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Yeniden çalışmaya başlayan vazife malulleriyle sınırlı olmak üzere hem vazife malullüğü aylığı hem de yaşlılık aylığı alma imkânı bulunmaktadır. Yeniden çalışmaya başlamış olup yaşlılık aylığına hak kazanamayanlara ise toptan ödeme yapılmaktadır.

Vazife malullüğü aylığı bağlananların sonran adil malul oldukları anlaşılırsa hangi işlem tesis edilir?

Aylığın bağlanma  tarihinden itibaren (3) yıl içinde vazife malulü olmadığı anlaşılanlar hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır:

- Vazife malullüğü aylıkları kesilir.

- Mevcut fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden adi malullük aylığı bağlanır veya
toptan ödeme yapılır.

- Adi malullük aylığı bağlanacaklardan; bu aylık ile ödenen vazife malullüğü aylıkları arasındaki farkların toplamı adlarına borç kaydedilerek yeni aylıklarının her ay 1/5’i kesilmek suretiyle geri alınır, ölümleri halinde borç bakiyeleri silinir.

- Toptan ödeme yapılacak ise, bundan vazife malullüğü aylığının ödendiği her ay için toptan ödemenin fiili ve itibari hizmet müddetlerine göre bir aya isabet eden miktarı kadar indirme yapılır.

-Adi malul iken vazife malullüğü aylığı bağlanması, ilgilinin kötü niyet ve hareketlerinden ileri gelmiş ise, müddet kaydı ile mukayyet olmaksızın (c) fıkrasında yazılı geri alma yeni aylıklarının yarısı kesilmek suretiyle yapılır ve toptan ödeme yapılacak ise evvelce ödenen aylıkların tamamı mahsup edilir. Borcu kalırsa bu da hükümle tahsil olunur.

 Vazife malullüğü türleri nelerdir?

- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında vazife malulü
olanlar, 
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 56’ıncı maddesi kapsamında vazife malulü
olanlar, 
- 5510 sayılı Kanunu'nun  47. maddesi kapsamında vazife malulü olanlar, 
- Harp Malulleri,
- 3713 sayılı TMK kapsamında vazife malulü olanlar,
- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında
vazife malulü olanlar şeklinde gruplara ayrılmaktadır.

Hakları en fazla olan ve en avantajlı vazife malullüğü türü hangisidir?

Asker kişilere sağlanan yardımlar, kişinin yukarda sayılanlardan hangisinin kapsamına girdiğine göre değişmektedir. Aylıkların hesaplama yöntemi ve eklenecek zamlar farklılık arz etmektedir. Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar kapsamında vazife malulü olanlara sağlanan yardımlar diğer vazife malullerine kıyasla daha fazladır. Ayrıca mevzuatta Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar kapsamında vazife malulü olanlara daha ayrıcalıklı imkanlar sunulmaktadır. 

Erbaş/er ve yedek subay öğrencilerinin vazife malullüğü işlemleri hangi mevzuata göre yürütülmektedir?

 Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerine “celp ve sevkleri de dahil olmak üzere, silah altında bulundukları sürede” vazife malulü sayılma imkânı tanınmıştır.  Erlerin vazife malullüğü ile ilgili Danıştay ve AYİM tarafından verilmekte olan kararlarda erlerin askerlik yükümlüsü olması ve bu yükümlülük müddetince inisiyatif kullanma imkanlarının azlığı nedeniyle vazife malulü sayılma bakımından lehlerine olacak şekilde geniş yorum yapılmaktadır. 

5510 sayılı  Kanunun geçici madde 18’e göre; ilgili kanunlarında düzenleme yapılıncaya kadar, erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinden vazife veya harp malûlü sayılması gerekenler ile bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanmaya devam etmektedir.

Kontrol Muayenesi hangi durumlarda yapılır?

Vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalılar, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi; Kurum da harp malullüğü, vazife malullüğü, bağlanmış sigortalıların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını talep edebilmektedir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda vazife malullerinin kontrol muayenesine
ilişkin olarak;
i. Vazife malullüğü aylığı bağlananların, malullük derecelerinin belirtilmesi için ilk defa yapılan muayeneye ait raporun sağlık kurulunca onaylandığı tarihten itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre iki defa muayenelerinin yapılacağı,
ii. Gerek vazife malullüğü aylığının bağlanması için yapılan ilk muayenede, gerek birinci ve ikinci (3) yıl sonlarında yapılan muayenelerde malullük derecelerinin değişmeyeceği anlaşılanların başka muayenelerinin yapılmayacağı ve bu durumların aylık kayıtlarına yazılacağı,
iii. Malullüklerinin değişmeyeceği anlaşılanların, malullük derecelerinin artması halinde son raporlarının sağlık kurulunca onaylandığı tarihlerden itibaren (3) yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden muayene edilmelerinin yazı ile sandıktan istenebileceği düzenlenmiştir.

Yapılacak kontrol muayenesi neticesinde malullük derecelerinin değiştiği veya malullüklerinin bütünüyle geçtiği, raporları vasıtasıyla anlaşılanların aylıkları, bu raporların onay tarihlerini takip eden ay başlarından itibaren yeni derecelerine göre düzeltilecek veya kesilecektir.

Yapılacak kontrol muayenelerinde, malullükleri anlaşılanlara raporlarının onay
tarihlerini takip eden ay başlarından itibaren belirtilen dereceleri üzerinden yeniden vazife
malullüğü aylığı bağlanmaktadır.


Vazife malullerine sağlanan haklar nelerdir?

Vazife malullüğü sigortasından sağlanan yardımlar tüm vazife malullerine birebir aynı olacak şekilde yapılmamaktadır. Mevcut düzenlemelere göre; daha riskli ve zorlu görevler yaparken vazife malulü olan kamu personeline, diğer kamu personeline kıyasla, icra edilen tehlikeli ve yıpratıcı görevlerin karşılığı olarak ilave ya da daha fazla yardımda bulunulmaktadır.

Vazife malullüğü sigortasından sağlanan yardımlardan faydalanan asker kişiler;

i. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında vazife malulü
olanlar, 
ii. 5510 sayılı SSGSSK md. 47/1 kapsamında vazife malulü olanlar, 
iii. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 56’ıncı maddesi kapsamında vazife malulü
olanlar, 
iv. Harp Malulleri,
v. 3713 sayılı TMK kapsamında vazife malulü olanlar,
vi. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında
vazife malulü olanlar şeklinde gruplara ayrılmaktadır.

Sağlanan Haklardan yaralanma vazife malullüğünün türüne göre değişmektedir. Genel olarak sağlanan haklar ve yardımlar aşağıdaki gibidir.

Nakdi tazminat

Özel Harekât ve Operasyon Tazminatı

Aylık bağlanması

Emeki ikramiyesi

Ek ödeme

Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması

Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma

Evlenme yardımı

Aylıkların kesilmemesi

İkinci emeklilik

Genel sağlık sigortası priminin alınmaması

TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları  (Erbaş /erlere yapılan)

Maluliyet yardımı

Ölüm yardımı

Doğum yardımı

Çocuk ölüm yardımı

Malul gazi ve engelli bakım yardımı

Bakım ve öğrenim yardımı

Kurban bayramı yardımı

OYAK yardımları

Kısmi maluliyet yardımı

Tam maluliyet yardımı

Devlet Övünç madalyası verilmesi

Göreve devam etme

Kardeşin aslerlik hizmetinden muafiyeti

Kamu konutlarından yararlanma

Kira Bedelinin Devlet tarafından ödenmesi

Faizsiz konut kredisi

Parasız yatılı / burslu okuma

Özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma

Elektirik ücreti indirimi

Su ücreti indirimi

Hususi damgalı pasapot verilmesi

Çocukların askeri okullara öncelikli alınması

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Yurtlardan öncelikli yararlanma

Yükseköğrenim Kredilerinden Öncelikli yararlanma

Gümrük vergisi muafiyeti

Silah Bulundurma ve taşıma ruhsatlarında vergi ve harç muafiyeti

Emlak vergisi muafiyeti 

Devlet memuru olarak görev yapan malul gazi ve yakınlarının atanması

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma

Milli Piyango İdaresi Bayilik ruhsatı verilmesi

Müsabaka yerlerine girme

İstihdam hakkı

Gelri vergisi indirimi

 

GÖREV SIRASINDA YARALANAN ANCAK VAZİFE  MALULLÜĞÜ BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN  KABUL EDİLMEYEN POLİS MEMURU HAKKINDA EMSAL KARAR

 

 

 

Vazife malullüğü hakkı verilmeyenlerin hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.

 

 1. b. 13-05-2022

  Merhaba Avukat Bey \\\\r\\\\nKardeşim güvnlik korucusu olarak görevde şiddetli çatışmanın etkisinden dolayı çatışma esnasında havaya kalkarak sağa sola taş atttı. az kala bir kör mermiye denk gelecekti. \\\\r\\\\nTedavide ise ,\\\\r\\\\nDoktor mental düzeyde zeka geriliği, panik atak oluştuğu , uyku düzeni harap olmuş, ailesi ile geçinemiyor aniden refleks gösteriyor herşeye , bazen evden çıkıp kapı önünde veya dağın başında tek başına oturuyor. \\\\r\\\\nSosyal güvenlik kurumu başkanlığına yapılan başvuru sonucunda ise , görev yapamaz raporunun verildiği heyetli rapora , zeka geriliğini doğuştan oldugunu belirtiyor . aylık bağlanmasını reddeiyor \\\\r\\\\nBu güne kadar çatışma öncesinde böyle hareketler görmedik ? koruculuk görevini yapmadan önce heyetli raporunda görev yapar , yerel kaynaklar dan zaten bilgi alınıyor . \\\\r\\\\nsizce sosyal güvenlik kurumun bu şekilde evrak üzerinde reddetmesi hakkaniyetmidir? \\\\r\\\\n

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @b.13-05-2022

   Rahatsızlığın görevden doğması gerekmektedir. Anlattığınız durumda,  rahatsızlığın doğuştan olmadığı ve görev nedeniyle oluştuğu ortaya konmalıdır. Bu nedenle vazife malullüğü uygulanmaması işleminin iptali istemiyle dava açılmalıdır.

  Serap 01-10-2021

  Merhabalar. Nişanlım askerde iken Tip 1 Diyabet hastalığı çıkmış ve askerliğin 7. ayında askerlik yapmaya elverişli değil raporu ile terhis edilmiş. Yalnız terhis olalı 11 yıl olmuş. Vazife malullüğü hakkından yararlanma durumu olur mu?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Serap01-10-2021

   Bahse konu  hastalık bünyesel bir rahatsızlık olduğundan dolayı vazife malullüğü hakkından yararlanma ihtimali düşük maalesef. Ancak  derecelendirme yapıldığı takdirde belirli tazminat haklarından faydalanabilir.

  Fatih Yıldırım 15-08-2021

  5434/45 ve 5510/47/1 \\\\r\\\\nMaddelerine göre vazife malulü oldum rütbeli uzman çavuştum 4c li devlet memuru olarak çalışmaya başladığımda vazife malulü maaşım kesilir mi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Fatih Yıldırım15-08-2021

   Kesilir.

  Fesih şeimen 26-05-2021

  Askerde tüberküloz dan çürük aldım vazife malulü olabilir miyim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Fesih şeimen26-05-2021

   Bu tip bünyesel ama bulaşıcı olan hastalıklarda hastalığın ne zaman, nasıl, nerede, kimden bulaştığı gibi hususlar araştırılmalıdır. Sonrasında bu hususların,  mevzuatta sayılan haller kapsamında olup olmadığı değerlendirilir. Tüberküloz rahatsızlığından dolayı vazife malullğü hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirten emsal kararlar mevcuttur.

  İshak turan 29-04-2021

  Ben 2001 askerde nöbet esnasında iki ayağımdan mermi yedim nöbetçi tarafından ve askerliğimi 5gun kalasiya yaralandım beni hata gurhane Hastanesi\\\\'ne kaldırdılar 5 gün tamamladıktan sonra beni bu yakinimi ara gelip seni alsınlar denildi abim gelip beni aldi ve raporlarimi istediğinde olmedigine dua edin denildi orda tedavi edildigime dair hiç bir evrak yok tedavime Samsun\\\\'da abim tarafında 1 ay boyunca beni bansumana götürüp getirdi ve 2003 tekrar dilekçe gönderdim benden sağlık raporu istendi fakat gittiyim hastanede normal bi muayene ettikden beni gönderdi sonra bana 6500 lira nakti tazminat ödendi fakat cahil olduğumdan dolayı ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ve şuan hal ayaklarımda güç kaybı ve haftada veya ayda 2 kez mermi sesiylen ve her biri beni arkamdan vuracakmış gibi korkmuyorum ve piskiyatriye kaç tefa gidiysem verdiği ilaçlar dahada beni paronayak ve dengesizlestirdi ve arkadaşlar tarafından sürekli kucumseniyordum onun ilaç almayida bıraktım şimdi rahatsizligim artmaktadır ama hangi hastaneye gitsem yaralandigimi öğrendikleri zaman birşeyin yok deyip gönderiyorlar ne yapmalıyım

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @İshak turan29-04-2021

   SGK'ya başvuruya müteakiben vazife malullüğü davası açılabilir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal KararMüvekkilin sözleşmeli er

07-04-2020

ATAMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ATAMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARAtamalarda dikkate alınacak hususlar nelerdir?Atamalarda dikkate alınacak

21-05-2020