Askeri Öğrencilikle İlişiği Kesilmemiş Olmak ve TSK'da Daha Önceden Çalışmamış Olmak

Askeri Öğrencilikle İlişiği Kesilmemiş Olmak ve TSK'da Daha Önceden Çalışmamış Olmak

Askeri Öğrencilikle İlişiği Kesilmemiş Olmak ve TSK'da Daha Önceden Çalışmamış Olmak" Şartını Taşımadığı Sebebiyle  Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Adayı Hakkında Emsal Karar
 
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş temini faaliyetleri kapsamında yapılan duyuruya istinaden 30/10/2017 tarihinde başvuruda bulunan müvekkilin, başvuru tarihini de kapsayan 27/03/2015-27/03/2018 döneminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde Sözleşmeli Er olarak görev yaptığından "askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önceden çalışmamış olmak" şartını taşımadığı sebebine istinaden adaylığının sonlandırılması işleminin iptali için açılan davada verilen karar aşağıda yer almaktadır.
 
DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
                AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI  
VEKİLİ : 
  Ankara İl Jandarma Komutanlığı Demetevler Yenimahalle/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı sınavlarında başarılı olan davacının "askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önceden çalışmamış olmak" şartını taşımadığı sebebine istinaden adaylığının sonlandırılmasına dair 06/09/2018 tarihinde kısa mesaj yoluyla bildirilen davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu, müvekkilinin güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak sonuçlanmasını gerektirecek herhangi bir fiilinin bulunmadığı, uzman erbaş olmasına engel başkaca bir durumunun da bulunmadığı iddiasıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesince dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava; Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı sınavlarında başarılı olan davacının "askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önceden çalışmamış olmak" şartını taşımadığı sebebine istinaden adaylığının sonlandırılmasına dair 06/09/2018 tarihinde kısa mesaj yoluyla bildirilen davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
...
...
...
 
Dava dosyasının incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş temini faaliyetleri kapsamında yapılan duyuruya istinaden 30/10/2017 tarihinde başvuruda bulunan davacının, başvuru tarihini de kapsayan 27/03/2015-27/03/2018 döneminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde Sözleşmeli Er olarak görev yaptığı, yapılan inceleme neticesinde sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken sözleşmesini 27/03/2018 tarihinden itibaren kendi isteği ile yenilemediği görülen davacının "askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önceden çalışmamış olmak" şartını taşımadığı sebebine istinaden adaylığının sonlandırılmasına dair dava konusu işlemin tesis edildiği, Mahkememizin konuyla ilgili ara kararına verilen cevapta ise, davacının başvuru tarihi olan 30/10/2017 tarihi itibarıyla en az 3 yıllık sözleşme süresini tamamlamadığı sebebine yer verildiği anlaşılmaktadır.
 
Olayda, davacının sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken sözleşme süresi içinde uzman erbaş kadrosu için başvurduğu, başvuru esnasında verdiği evrak içinde terhis tarihinin ve sözleşmesini yenilememe sebebinin belirtildiği, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1/b fıkrasının son cümlesinde yer alan, "Müracaatların şekli, kabulü ve sıralamasıyla ilgili esaslar ile sınavların zamanı ve şekliyle ilgili diğer hususlar; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir." kuralından hareketle yaş koşulunu taşıyıp taşımadığı, ibrazı zorunlu nitelik belgesi, hakkında "uzman erbaş olur" kararının bulunup bulunmadığı hususlarının davalı idarece değerlendirilmesi, nitelik puanının belirlenerek öncelik sırasının yapılması gerekirken başvuru esnasında davacının sözleşmeli er olması sebep gösterilerek askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha önceden çalışmamış olmak şartını sağlamadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırıldığı bildirilmiştir. 
...
Bu durumda; hukukilik denetimine dayalı yargılama ilke ve sınırları dikkate alınarak salt Uzman Erbaş Kanunu'nun 4. maddesi hükmünden bahisle davacı hakkında tesis edilen işlemin gerekçesi ve sebebi irdelendiğinde, uzman erbaş alımına ilişkin duyuru, davacının başvurusunun türü ve kapsamına dair bilgi ve belgeler değerlendirilmeksizin adaylık işlemlerinin doğrudan sonlandırılması yönünde tesis edilen işlemde bu haliyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
 
Diğer taraftan; davalı idarece, davacının müracaat şekli, kapsamı, idareye sunduğu bilgi ve belgeler ile müracaatın kabulü/incelenmesi için teşkil edilen idari heyet kararı gereğince hakkındaki nitelik belgesi ile sıralı komutanlarının kanaati ve puan durumu birlikte değerlendirildikten sonra başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığı belirlenmek suretiyle işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, bu iptal kararının davacının doğrudan atanması sonucunu doğurmadığı açıktır.
 
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda ayrıntısı gösterilen 246,10 TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere .../2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. 
 
Başkan                                                          Üye                                                 Üye
 
 
Konuyla ilgili diğer kararlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

GÖREV SIRASINDA YARALANAN ANCAK VAZİFE MALULLÜĞÜ BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN REDDEDİLEN POLİS MEMURU HAKKINDA EMSAL KARAR

GÖREV SIRASINDA YARALANAN ANCAK VAZİFE MALULLÜĞÜ BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN REDDEDİLEN POLİS

15-03-2022

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi

07-04-2020