TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar
 
Jandarma Genel Komutanlığınca  Uzman Erbaş  personel temini kapsamında yapılan mülakat sınavına girip başarılı olan ve hastaneden olumlu sağlık raporu alan müvekkilin, TSK'da askeri öğrenci olduğundan bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali  istemiyle açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.
DAVACI : 
VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK (e tebligat)
              AV. SARPER ALPTEKİN
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutanlığınca  Uzman Erbaş  personel temini kapsamında yapılan mülakat sınavına girip başarılı olan ve hastaneden olumlu sağlık raporu alan davacı tarafından, TSK'da askeri öğrenci olduğundan bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin 29/07/2019 tarihli işleminin; hukuka aykırı olduğu, Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde aranan tüm nitelikleri taşıdığı, hayatının hiç bir döneminde askeri öğrenci olmadığı, sadece 2 yıl sözleşmeli er olarak çalıştığı   ileri sürülerek iptali  istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ :  Davacının 09.11.2017 tarihinde sınava başvurduğu, 2017 yılı 10.dönem sözleşmeli uzman erbaş temini sınavına katıldığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli er olduğunun tespit edildiği, sınava başvuru tarihi itibariyle 3 yıl görev yapmış olmak ve müteakip sözleşme süreleri içerisinde başvurmuş olmak koşulunu sağlamadığından adaylığının sonlandırıldığı, dava konusu işlemin mevzuata uygun tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Ankara 2. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Dava;  Jandarma Genel Komutanlığınca  Uzman Erbaş  personel temini kapsamında yapılan mülakat sınavına girip başarılı olan ve hastaneden olumlu sağlık raporu alan davacı tarafından, TSK'da askeri öğrenci olduğundan bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin 29/07/2019 tarihli işlemin iptali  istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; 2017/10 yılı sözleşmeli uzman erbaş temini faaliyetleri kapsamında davalı idarece yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan davacının, bu başvurusu esnasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde sözleşmeli er olarak görev yaptığı, 26.12.2014 tarihinde askeri birliğe katılışının yapıldığı, davalı idarece Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan durumunun sorularak sözleşmesini kendi isteği ile yenilemediğinin tespitinin yapıldığı, sözleşme süresi sonu itibariyle fesih tarihinin 26 Aralık 2017 olduğu,  sözleşmesinin kendi isteği ile feshedildiğinin belirtildiği, keza Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Mahkememiz kayıtlarına 27/09/2019 tarihinde giren cevabi yazıları ekinde bulunan 28/06/2018 tarihli Hv.K.K.lığı Görevde olan/ayrılan personel listesinde, "sözleşme süresi sonunda kendi isteğiyle ayrılış", "sözleşmesini kendi isteği ile yenilememiştir." ibaresinin yer aldığı, bu listeye göre Muğla/Milas Hv.Myd.K.lığı emrinde sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken sözleşmesini 26/12/2017 tarihinden itibaren kendi isteği ile yenilemediği görülen davacı tarafından, her ne kadar dava konusu 29.07.2019 tarihli  işlemde askeri öğrenci olduğundan bahisle adaylığının sonlandırıldığı belirtilse de  idarenin sehven yazdığı kabul edilerek, davalı idarece  Uzman Erbaş Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan hüküm gereğince sınav başvuru tarihinde sözleşmeli er olduğu tespit edildiğinden, sınav başvuru tarihi olan 30 Ekim-13 Kasım  2017 tarihleri itibariyle 3 yıllık sözleşme süresini tamamlamadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılması yönünde tesis edilen işlemin iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda aktarılan düzenlemelere göre; askerlik görevini yapmakta iken terhis olmadan önce başvuru koşullarında belirtilen süreç ve belgelerin ibrazı ile başvuru belgeleri incelenerek başvurunun ilgili idari birim veya heyetlerce kabulü halinde ya da terhis olduktan sonra belirlenen yaş koşulunu da taşımak kaydıyla istenilen belgelerin yine ilgili birimlerce kabulü halinde atanmak isteyenlerin ve sözleşmeli er/erbaş olarak görev yapmakta iken veya sözleşmesi kusurları olmaksızın kendi isteği ile feshedildikten sonra başvuran adayların, idarenin uzman erbaş ihtiyacı için kaynak teşkil ettiği, sözleşmeli er/erbaş iken başvuranlar yönünden  bir kısıtlama bulunmadığı kuşkusuzdur.
Olayda, davacının sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken sözleşme süresi içinde uzman erbaş kadrosu için başvurduğu, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1/b fıkrasının son cümlesinde yer alan, "Müracaatların şekli, kabulü ve sıralamasıyla ilgili esaslar ile sınavların zamanı ve şekliyle ilgili diğer hususlar; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir." kuralından hareketle yaş koşulunu taşıyıp taşımadığı, ibrazı zorunlu nitelik belgesi, hakkında "uzman erbaş olur" kararının bulunup bulunmadığı hususlarının davalı idarece değerlendirilmesi, nitelik puanının belirlenerek öncelik sırasının yapılması gerekirken başvuru esnasında davacının sözleşmeli er olması sebep gösterilerek askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak şartını sağlamadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda yukarıda anılan mevzuata göre sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapmakta iken sözleşme süresi içinde uzman erbaş kadrosu için yapılan sınavlara başvuru yapılmasına engel teşkil edecek nitelikte bir düzenleme bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, ayrıca davacı hakkında tesis edilen işlemin gerekçesinin salt   Uzman Erbaş Kanunu'nun 4. maddesi hükmüne dayandırıldığı,   uzman erbaş alımına ilişkin duyuru, davacının başvurusunun türü ve kapsamına dair bilgi ve belgeler değerlendirilmeksizin doğrudan adaylık işlemlerinin sonlandırılması yönünde tesis edilen işlemde bu haliyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
...
 
Öte yandan davalı idarece, davacının müracaat şekli, kapsamı, idareye sunduğu bilgi ve belgeler ile müracaatın kabulü/incelenmesi için teşkil edilen idari heyet kararı gereğince hakkındaki nitelik belgesi ile sıralı komutanlarının kanaati ve puan durumu birlikte değerlendirildikten sonra başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığı belirlenmek suretiyle usulüne uygun olarak sınava alınması gerekmekte olup verilen bu kararının davacının doğrudan atama sonucunu doğurmadığı açıktır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 276,95-TL yargılama giderinin ve AAÜT uyarınca belirlenen 1.700,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, //2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                                                   Üye                                               Üye
 
 
 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar