YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR

YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR

 YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun, "Yedek subay veya yedek astsubay olmaya engel hâller" başlıklı 33.maddesinde engel haller sayılmıştır.

"(1) Yedek subay veya yedek astsubay, yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı, yedek subay aday adayı veya yedek astsubay aday adayı iken;

a) 1632 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olanlar,

b) Süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar,

c) Yedek subay veya yedek astsubaylardan askerlik hizmet süresini tamamlamadan çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,

ç) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adaylarından Bakanlıkça bu konuda çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde;

1) Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle yedek subay veya yedek astsubay olması uygun görülmeyenler,

2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar,

3) Yedek subay veya yedek astsubay eğitim ve öğretiminde başarı gösteremeyenler,

d) Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaparken askerlik hizmet süresini tamamlamadan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,

askerlik hizmetini er statüsünde tamamlar. Bunların askerlik hizmeti erbaş ve erlerin hizmet süresi kadardır."

Yedek subaylık eğitimine devam etmekte olan adaylar hakkında idare tarafından  yukarıda belirtilen madde hükmü gerekçe gösterilerek, yedek subay adaylığından erliğe düşürülme işlemi tesis edilmektedir.  Hakkında tesis edilen işlemin  haksız olduğunu düşünenler, işlemin kendilerine tebliği tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde mutlaka  idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.  Bu süre hak düşürücü bir süredir. Süre geçirildiği takdirde dava açma imkanı bulunmamaktadır. Açılsa dahi idare mahkemesi, sürenin geçirildiği gerekçesiyle usul yönünden dava yı reddedecek ve karşı vekalet ücretine hükmedecektir. Tesis edilen işlem iptal edilmediği durumlarda ise, askerlik hizmeti sonrasında da kamu görevine girmek isteyenler açısından sıkıntılara sebebiyet vermesi kuvvetle muhtemeldir.  Bu nedenle hakkında benzer işlem tesis edilenlerin hukuki yardım almasında fayda bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, benzer davalara emsal teşkil edebilecek yürütmenin durdurulması kararları aşağıda sunulmuştur.

Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme Emsal Karar

Müvekkilin İzmir Ulaştırma ve Personel Okul Komutanlığı'nda yedek subay adaylığı eğitimine devam etmekte iken; yedek subay adaylığı sonlandırılarak er statüsüne düşürülmesine ilişkin tesis edilen işlemin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesinde iptal davası açılmıştır.Yapılan inceleme sonucunda İdare Mahkemesi,  hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Yedek Astsubaylıktan Erliğe Düşürülme Emsal Karar

Yedek astsubay adayı statüsünde bulunan müvekkilin, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 33/1-ç-2  (tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar) maddesi uyarınca yedek astsubay olamayacağına ve askerlik hizmetinin er statüsünde tamamlattırılmasına ilişkin 05/10/2020 tarihli ve 2020/30 sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması ile işlem sebebiyle mahrum kaldığı parasal haklarının faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada idare mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Dökümanlar