Üyelik Hizmet Süresi Aidat Birleştirme

Emsal Karar 1

Üç yılı geçmeyen ilk üyeliği sonunda kendisine 205 sayılı yasanın 23 ncü maddesi uyarınca aidatları iade olunmayan davacının, Kuruma yeniden üye olmasından sonra ilk üyelik süresi ile ikinci üyelik sürelerinin birleştirilmesini takiben, ödediği ilk aidatların nemasıyla birlikte ikinci dönem aidatlarıyla birleştirilmesi gerekli olduğu halde aksi yönde tesis edilen işlem hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 

Dairemizin 23.3.1999 tarih ve E.1999/257, K.1999/297 sayılı kararında da işaret edildiği üzere, davalı Kuruma (OYAK’a) birden fazla defada olunan üyelik halinde, fasılalı olarak geçen OYAK üyelik sürelerinin toplanması (birleştirilmesi) gerektiği, 205 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle OYAK Gn.Md.lüğüne verilen  “Sosyal yardım sağlama” görevinin tabii bir gereğidir. Salt 205 sayılı Kanunda bu konuda açık bir düzenlemenin yer almaması durumu, yasa koyucunun bu konuda bilinçli bir tercih yaptığını (olumsuz düzenlemede bulunduğunu) göstermez. Bilakis, bu durumda yasa koyucu tarafından öngörülemeyen bir durumun varlığı söz konusu edilebilir ve bu halde de asıl görevi “içtihat yaratmak” olan Mahkememizce de, işaret edilen kararımızdaki gibi, “hakkaniyete” uygun çözümler üretilmek durumundadır.  

Davanın somutunda, davalı Kurumca, işaret edilen kararımıza uygun şekilde davacının her iki hizmet süresinin “birleştirilmesi” yoluna gidilmiş; ancak bu yapılırken Ağustos 1982-31.10.1984 tarihleri arasındaki davacının ödediği aidatlar ve bunların o dönemdeki nemasının davalı Kuruma (üyeler lehine) irat kaydedildiği belirtilerek, aidat birleştirme isteminin reddi yoluna gidilmiştir. Oysa, davalı Kurumca yapılması gereken husus, önceki kararımız gerekçesi ışığında, 205 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinde belirtilen kısıtlamanın sadece Kuruma 3 yıldan az üyeliği olup üyelikle ilişiği kesilen ve bir daha Kuruma üye olmayan kişiler bakımından söz  konusu olabileceği, dava konusunda ve önceki kararımıza konu dosyada olduğu gibi Kuruma birden fazla üyeliğin söz  konusu olduğu durumlarda ise, ilgilinin 3 yılı geçmeyen ilk üyelik dönemi boyunca Kurumda biriken aidatların, ilk ilişik kesme tarihine kadar nemalanmasıyla birlikte oluşan tutarın, ikinci üyeliğin söz  konusu olduğu tarihe kadar yıllık yasal faizler ilavesiyle, ikinci dönem aidatlarıyla birleştirilmesinden ibaret olmalıydı. 205 sayılı Kanunun genel amacı ile adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun düşecek olan bu çözüm yerine, davacının isteğinin reddinde sebep ve özellikle kamu yararına uyarlık görülmemiş ve dava konusu işlemin iptali yoluna gidilmiştir. 

(AYİM.1.D.18.6.2002;E.2002/1097,K.2002/1009) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

KURSTA BAŞARISIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ

Emsal KararYüksek hız telsiz operatörü olarak istihdam edilen davacı uzman erbaşın,

28-11-2019

Sınavda Başarısız Sayılma

Emsal Karar 1Yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda davacının girdiği bütünleme, tek ders

12-10-2019

Memuriyetin Son Bulması Nedeniyle İkamet Mahalline Kadar Ödenecek Harcırah

Emsal Karar 1Kendi isteği ile emekliye ayrılan davacıya, emeklilik onay tarihinde

13-10-2019