TERÖR SUÇLARI İLE DEVLET GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLARDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

TERÖR SUÇLARI İLE DEVLET GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLARDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

TERÖR SUÇLARI İLE DEVLET GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLARDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
 
Görevden uzaklaştırma tedbirinin  genel hususları  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiştir. 31 Temmuz 2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı Kanun ile  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklikler yapılarak  “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin” görevden uzaklaştırma işleminde üç yıl süreyle  farklı uygulamalar getirilmiştir.
 
7145 sayılı Kanunu’nun 26. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35. maddenin G fıkrası  ile; terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilenler hakkında kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle aşağıdaki  hükümlerin geçerli olduğu belirtilmiştir.
 
 Soruşturmaya Başlama Süresi
 
Görevden uzaklaştırmalar eğer disiplin soruşturmaları kapsamında gerçekleşiyorsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Oysa 7145 sayılı Kanun ile bu kurala, 3 yıl süreyle istisna getirilmiştir. Terör suçları ile devlet güvenliğine karşı suçlar için bu 10 günlük soruşturmaya başlama süresi 3 yıl boyunca uygulanmayacaktır.
.
Disiplin Soruşturmalarında Görevden Uzaklaştırma Süreleri
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 145. maddesine göre; disiplin soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma süreleri en fazla 3 ay olarak uygulanabilmektedir. 7145 sayılı Kanun, terör suçları ile devlet güvenliğine karşı suçlar için, bu sürenin bir yıl olarak uygulanacağını hüküm altına almıştır. Hatta kanun bu bir yıllık sürenin de ilgili bakan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu veya ilgili kurul onayıyla bir yıla kadar uzatılabileceğini düzenlemiştir.
 
 Adli Soruşturma ve Kovuşturma Sebebiyle Görevden Uzaklaştırmada Değerlendirme Süreleri
 
Devlet Memurları Kanunu adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya açığa alma işlemlerinin iki ayda bir gözden geçirileceğini düzenlemektedir. Bu hüküm görevden uzaklaştırılan kamu görevlisi hakkında kısmi bir güvence niteliğindedir. 7145 sayılı Kanun, terör suçları ile devlet güvenliğine karşı suçlar için, bu değerlendirme sürelerinin uygulanmayacağını düzenlenmiştir.
.
7145 sayılı Kanunu’un Yürürlülük Tarihinden Önceki Görevden Uzaklaştırma Tedbirleri Hakkında Uygulama 
 
7145 sayılı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle haklarında görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilenlerin durumu işlemi tesis eden makamca en geç üç ay içinde gözden geçirileceği düzenlenmiştir. Bunlar hakkında durumun gereklerine göre yeni düzenleme ışığında yeniden karar verilecek ve artık bu geçici hükümler uygulanmaya devam edecektir. Ancak bu konuda yeni karar verilinceye kadar, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın görevden uzaklaştırma veya açığa alınma tedbirlerinin uygulanması devam edeceği belirtilmiştir.
 
Görevden uzaklaştırma ile ilgili diğer makaleleri aşağıdaki bağlantılardan okuyabilirsiniz.

  1. Şehmus Dikmen 27-10-2021

    7145 sayılı yasanın 26.md.B bendi 8.fıkrası ile görevden uzaklaştıran memura aylığının 2/3 ü ödeniyor mu.

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Şehmus Dikmen27-10-2021

      Evet, ödeniyor.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Sicil ve Olumsuz Kanaatlerin İptali Davası Emsal Karar

Sicil ve Olumsuz Kanaatlerin İptali Davası Emsal KararDAVACI :VEKİLİ : Av.

20-03-2021

Dayısı ve Eniştesinin FETÖ/PDY Mensubu Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Dayısı ve Eniştesinin FETÖ/PDY Mensubu Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan

07-04-2020