Sözleşmenin Yenilenmemesi

Emsal Karar 1

Sınıfının gerektirdiği sağlık niteliklerini haiz olmadığı yönünde bir saptamada bulunulmamış olan  davacı hakkında kesin sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekirken, davacı hakkında bu tarihe kadarki yapılan muayene işlemleri göz ardı edilerek 10.07.2006 tarihi itibariyle muayene işlemlerine yeniden başlandığı ,bu nedenle sözleşme yenilememe işleminde kamu yararı ve birey yararı dengesinin korunmadığı gözetilerek; sözleşmenin yenilenmemesi işlemi, sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırıdır. 

Davacı sözleşmesinin yenilenmesi için üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiş, 06.07.2006 tarihi itibariyle bir diğer ifadeyle sözleşme bitim tarihi olan 26.07.2006 tarihinden önce sağlık işlemlerini tamamlamıştır. Bu nedenle sınıfının gerektirdiği sağlık niteliklerini haiz olmadığı yönünde bir saptamada bulunulmamış olan  davacı hakkında kesin sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekirken, davacı hakkında bu tarihe kadarki yapılan muayene işlemleri göz ardı edilerek 10.07.2006 tarihi itibariyle muayene işlemlerine yeniden başlanmıştır. Ancak, sözleşme bitimine iki hafta gibi kısa süre kaldığından, kalan sürede sağlık muayene işlemlerinin sonuçlandırılması hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir.  
  
Sonuç olarak, 06.07.2006 tarihi itibariyle sağlık muayene fişinde belirtilen tüm muayeneleri tamamlamış olan davacının, Uzman Erbaş Kanunun 5 nci, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde, sözleşmenin uzatılma şartı olarak öngörülen “sınıf ve branşla ilgili sağlık niteliğine sahip olmak” şartını yerine getirdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sözleşme yenilememe işleminde kamu yararı ve birey yararı dengesinin korunmadığı gözetilerek; sözleşmenin yenilenmemesi işleminin sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu ve iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

(AYİM 1.D., 11.09.2007 ; E. 2006/927, K. 2007/907) 

Emsal Karar 2

Zamanında sözleşme yenilemek için dilekçe veren davacının makul süre içinde hastaneye sevki gerekirken, yaklaşık 1,5 aylık süre geçtikten sonra sevkedildiği ve sınıfının sağlık niteliklerine sahip olduğu anlaşılan davacının sağlık kurulu raporunu sözleşmenin sona erdiği tarihe hazır edememesinde kusuru bulunmadığından, dava konusu sözleşmeyi yenilememe işlemi hukuka aykırıdır.

25.09.2005 tarihinde sözleşme yenilemek için dilekçe veren davacının, birliğinin Hakkari/Yüksekova/Dağlıca’ da, sevk edildiği askeri hastanenin ise Van’ da konuşlu olması, ulaşımın konvoyla yapılması, hastanedeki iş kapasitesi, sağlık kurulunun belirli günlerde toplanması gibi nedenlerle; başvurusundan sonra makul bir süre içerisinde askeri hastaneye sevki gerekirken 14.11.2005 tarihinde, yaklaşık 1,5 aylık bir gecikme ile sevk edildiği görülmektedir. Bu nedenlerle, 08.12.2005 tarihinde aldığı sağlık kurulu raporunun sözleşmesinin sona erdiği tarihte hazır olmamasında kusuru bulunmadığından, dava konusu sözleşme yenilememe işleminin hukuka uyarlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Davacının kısa meslek yaşamında 10 adet takdir almış olması, takdirlerin içeriğinden davacının bölücü terör örgütü ile mücadelede, keza eğitim, spor ve atış konularında başarılı bir personel olduğunun belirtilmesi; sicil not ortalamasının “çok iyi”  seviyesinde olması ve Van Askeri Savcılığının 28.12.2005 gün ve 2005/1726 Esas ve 2005/586  Karar sayılı kararı ile davacı hakkında 04.10.2005 tarihinde işlediği iddia edilen “Emre İtaatsizlikte Israr” ve 11.10.2005 tarihinde işlediği iddia edilen “Amiri Tehdit” suçlarından, “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA” karar verilmiş olduğu hususları da birlikte değerlendirildiğinde;  istihdam edildiği sınıfının sağlık niteliklerine sahip olduğu anlaşılan davacının, uzman erbaş sözleşmesinin salt onbir günlük gecikme nedeni ile yenilenmemesi işleminde kamu yararı da bulunmadığı sonucuna  ulaşılmıştır.

(AYİM 1.D., 19.09.2006; E.2005/1256, K.2006/780) 

Emsal Karar 3

İdarenin, hizmet kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle bile olsa kendi sebebiyet verdiği gecikmeyi dayanak yaparak tesis ettiği sözleşme yenilememe işlemi hukuka aykırı görülmüştür.

Sözleşmesinin yenilenebilmesi için gerekli olan sağlık kurul raporunu istediği bir sağlık kurumundan değil de, idarenin sevk zincirine uyarak belirlediği sağlık kurumlarından almak zorunda olan ve bu konudaki yükümlülüklerini yerine getiren, keza rapor temininde yaşanan gecikmede herhangi bir kusuru yada ihmali bulunmayan ve rapor sürecine müdahale yetkisi de bulunmayan davacının idarenin iç işleyişinden kaynaklanan gecikmeden sorumlu tutulmaması, diğer bir deyişle  kendi dışındaki nedenlerden kaynaklanan gecikmenin davacının aleyhine bir sonuç doğurmaması gerektiği açıktır. Dolayısıyla idarenin, hizmet kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle bile olsa kendi sebebiyet verdiği gecikmeyi dayanarak yaparak tesis ettiği sözleşme yenilememe işleminin hukuka aykırı olduğu ve iptalinin gerektiği sonucuna gidilmiştir.

(AYİM 1.D., 07.03.2006; E.2005/851, K.2006/222) 

Emsal Karar 4

Sözleşme yenilenmemesi işlemine dayanak olunan sağlık raporuna süresinde itiraz edilmesi nedeniyle başlayan süreç sonuçlanmadan yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu istihdam edildiği sınıfının sağlık niteliklerine sahip olduğu anlaşılan davacı hakkında tesis edilen sözleşme yenilenmeme işleminde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

(AYİM 1.D. 14.06.2005; E 2005/225, K. 2005/716)

Sözleşmenin Yenilenmemesi ile ilgili  sitede yer alan emsal kararların detayına veya farklı emsal kararlara ulaşmak için e-posta veya telefon vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Ayrılış Sicili

Emsal Karar 1ÖZETİ: Davacının genel sicil safahatından ani bir düşüş gösteren

17-12-2019

Kararlar alınırken aranan karar yeter sayısı nedir?

Bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesinde Bölümler kararlarını salt çoğunlukla alırlar. Komisyonlarca başvurunun

28-11-2019

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Çıkması Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Davacının, hukuka aykırılığı Dairemiz kararıyla saptanan bir idari tasarruf

12-10-2019