Sözleşmeli İcra Katipliği Sözlü Sınavında (Mülakat) Düşük Not Verilerek Başarısız Sayılmaya İlişkin işlemlerin İptali

 Sözleşmeli İcra Katipliği  Sözlü Sınavında (Mülakat) Düşük Not Verilerek Başarısız Sayılmaya İlişkin işlemlerin İptali

          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde, ''sınıflandırma'', '' kariyer'' ve ''liyakat'' ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlendikten sonra, "Sınıflandırma", Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak; "Kariyer", Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak; "Liyakat" ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

          Anılan yasal düzenlemeyle, devlet memurluğu bir meslek olarak kabul edilmekte ve sınıflar içerisinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanması, sınıflar içinde yükselmeyi liyakat sistemine dayandırılması öngörülmektedir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için hizmetin ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi ilke olarak benimsenmiştir.

         Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 14. maddesinde, "Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf, mübaşir, şoför kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır. Mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağırılır. Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağırılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Sözlü sınav;
1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 3) Genel kültür 20, 4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,
2) İnfaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine,
3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur. Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır.
Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir.

          Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir."; 15. maddesinde, "Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir."; 16. maddesinde, "Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden on gün içinde ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde ve internet sitesinde ilân edilir. Sınavı kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde sınav birimine başvurmaları gerektiği tebliğ edilir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz."; 17. maddesinde, "Adaylar sınav sonuçlarına 16 ncı maddeye göre yapılacak olan ilân tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca on gün içinde incelenir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir." hükümlerine yer verilmiştir.

        Sözlü sınav öncesinde, Sınav Komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu hususlara uyulmadığı takdirde söz konusu işlem mahkeme tarafından iptal edilmektedir. Müvekkilimiz hakkında Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşmeli icra katipliği sınavında; sözlü sınavda 60 puan verilerek başarısız sayılmasına ilişkin işleme karşı  verilen emsal mahkeme kararları aşağıda yer almaktadır.

  1. A. Y. Ö 16-08-2021

    Oğlum manisa/Turgutlu adliyesi için sözleşmeli zabut katipliği sınavna grdi klavyeden 176 doğru sıfır yanlışla 1.oldu mükakatta elendi itiraz etmek istiyıruz.

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @A. Y. Ö16-08-2021

      İptal davası açılması gerekir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Nedeniyle İlişiği Kesilip Mahkeme Kararı İle Dönen Kişilere Yeniden Sağlık Raporu Aldırılması İşlemi

Güvenlik Soruşturması Nedeniyle İlişiği Kesilip Mahkeme Kararı İle Dönen Kişilere Yeniden

07-04-2020

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

22-02-2022