Sağlık Raporu İptali

Emsal Karar 1

ÖZETİ : Davacı hakkında hakem muayenesi sonucu GATA Sağlık Kurulu raporu ile askerliğe elverişli olduğuna karar verilmesine rağmen, ara kararı üzerine düzenlenen GATA Profesörler Sağlık Kurulunun raporunda, davacı hakkında “askerliğe elverişli değildir” kararı verilmesi nedeniyle iptali istenen GATA Sağlık Kurulu raporunun iptaline karar verilmiştir. 
  
Davacı vekili 29.06.2009 tarihinde AYİM kaydına geçen dilekçesinde özetle; müvekkilinin 2004 yılından beri akciğerlerinden rahatsız olduğunu, rahatsızlığının artması üzerine Çamlıca Özel Ömür Hastanesine müracaat ettiğini, bir süre ilaçla tedavi gördükten sonra 15.04.2005 tarihinde ameliyat olduğunu, askerlik işlemleri nedeniyle sevk edildiği İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi sağlık kurulunca önce sevkinin bir yıl geciktirilmesi kararı verildiği, bir yıl sonra da 17.07.2006 tarih ve 480 sayılı raporla askerliğe elverişli değildir kararı verildiğini, bir süre sonra müvekkilini de muayene ve ameliyat eden doktor hakkında soruşturma başlatıldığını ve şüpheli doktorun tüm işlemlerinin incelemeye alındığını, bu kez müvekkiline Kasımpaşa Asker Hastanesince askerliğe elverişli kararı verildiğini, bu rapora dayanılarak müvekkili hakkında da ceza davası açıldığını, müvekkili hakkında 18.06.2009 tarihinde düzenlenen iptale konu sağlık kurulu raporunun somut tetkik ve bulgularla ve alanında temayüz etmiş sağlık kuruluşlarının raporlarıyla çeliştiğini, müvekkilinin geçmiş rapor ve tetkikleri dikkate alınmadan rapor düzenlendiğini, müvekkilinin 2. kontrol muayenesi için 3. bir hastaneye sevk edilmesi gerekirken bunun yapılmadığını, müvekkilinin Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlanarak sağlık durumunun ve TSK SYY nin hangi maddesine uyduğunun tespitinin gerektiğini belirterek, Ankara GATA tarafından verilen 18.06.2009 tarih ve 2209 sayılı Sağlık Kurulu raporunun öncelikle yürütmenin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  
  
AYİM 3’üncü Dairesinin 09.07.2009 tarih ve E.2009/883 sayılı kararı ile, idari işlemin uygulanması ile telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açık biçimde hukuka aykırı görülmesi şartlarının birlikte gerçekleşmediği kanaatine varılarak yasal unsurları taşımayan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir.  
  
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında; 2006 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Baştabipliğinin 17 Temmuz 2006 tarihli, 480 sayılı raporu ile GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinden "B/51 F-1, Bronşiektazi, Askerliğe Elverişli Değildir" kararı verildiği, 2008 
yılında birinci kontrol muayenesi için sevk edildiği Kasımpaşa Asker Hastanesinden Kasımpaşa Asker Hastanesi Baştabipliğinin 28 Mayıs 2008 tarihli, 612 sayılı raporu ile " Exploratris Torakotomi + Orta Lob Wedge Rezeksiyon (Tanısal Amaçlı) + Minimal Bronşektazi. A/51 F-1.17 Temmuz 2006 tarihinde ve halen Askerliğe Elverişlidir. Komando Olamaz" kararı verildiği, iki rapor arasındaki karar farklılığı nedeni ile ikinci kontrol muayenesine gönderildiği, GATA Komutanlığının 18 Haziran 2009 tarihli, 2209 sayılı raporu ile "Mahdut pulmoner fibröz sekeller+ Sağ Torakotomi Orta Lob Wedge Rezeksiyon Ameliyatlısı (Bronşiektazi Ön Tanısı ile) A/46 F-2, A/51 F-1, ilk rapor tarihindeki durumu o tarihteki Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine ve mevcut Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre Askerliğe Elverişlidir" kararı verildiği anlaşılmaktadır.  
  
Yine dava dosyasında bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana bilim dalında görevli üç öğretim üyesi tarafından düzenlenen 15.09.2009 tarih ve 2009/62 sayılı bilimsel mütalaada GATA Sağlık Kurulu raporunun ve 10.08.2009 tarihli yazı ekinde bulunan GATA Göğüs Cerrahisi ABD Başkanlığının mütalaasının davacı hakkındaki mevcut tıbbi bulgularla örtüşmediği belirtilmektedir.  
  
2955 sayılı GATA Kanunu, GATA yönetmeliği, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve TSK Personelinin Sağlık Muayeneleri Yönergesinin ilgili maddelerinde, kişilerin askerliğe elverişli olup olmadıkları hususunda askeri hastane sağlık kurullarının yetkili olduğu, bu konuda başvurulabilecek en yetkili kurulun ise GATA Profesörler Kurulu olduğu düzenlenmiştir.  
  
Her ne kadar davacı hakkında hakem muayenesi sonucu GATA Sağlık Kurulunun 18.06.2009 tarih ve 2209 sayılı raporuyla askerliğe elverişli olduğuna karar verilmiş ise de yukarıda belirtilen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalında görevli üç öğretim üyesi tarafından düzenlenen bilimsel mütalaa ile dava konusu rapor arasında çelişkiler bulunması nedeniyle Dairemizin 14.01.2010 tarih ve E.2009/883 sayılı ara kararı ile davacının askerliğe elverişli olup olmadığı, 18.06.2009 tarihli GATA Sağlık Kurulu raporunun bilimsel verilere ve TSK SYY hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda sağlık kurulu raporu düzenlenmesi bu konuda en yetkili makam olan GATA Profesörler Sağlık Kurulundan istenilmiştir.  
  
GATA Profesörler Sağlık Kurulunun 28.06.2010 tarih ve 50 sayılı raporunda; davacı hakkında 18.06.2009 tarihinde düzenlenen ve askerliğe elverişli olduğu yönünde karar verilen sağlık kurulu raporunun, o ana kadar yaptırılan tetkikler dikkate alınarak düzenlendiği ve raporun TSK SYY hükümlerine uygun olduğunu belirtmekle birlikte, 18.06.2009 tarihinden sonra davacı hakkında yeni tetkikler yapıldığı ve bu tetkik ve raporların yeniden değerlendirilmesi sonucunda davacıya orta lobun iki segmentine, segment seviyesinde wedge rezeksiyon ameliyatı uygulandığının anlaşıldığı, TSK SYY’nin 51’inci maddesinde segment düzeyinde doku kaybının askerliğe elverişli olmaması ibaresini içermesi nedeniyle davacıya verilecek kararın “B/51/F1 askerliğe elverişli değildir” olduğu açıklanmış ve davacı hakkında; “Mahdut Pulmoner sekeller, sağ Torakotomi + Orta loba segment düzeyinde wedge rezeksiyonu ameliyatlısı (Bronsektazi nedeniyle)” tanısı konularak “A/46 F-2, B/51 F-1 Askerliğe elverişli değildir” kararı verilmiştir. Bu durumda dava konusu GATA Sağlık Kurulunun 18.06.2009 tarih ve 2209 sayılı raporunun yeterli tetkik ve değerlendirme yapılmadan düzenlendiği, söz konusu rapordaki teşhis ve kararın GATA Profesörler Sağlık Kurulu raporuyla çeliştiği anlaşıldığından iptaline karar verilmiştir.  
  
Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
  
Ankara GATA Sağlık Kurulunun 18.06.2009 tarih ve 2209 sayılı raporunun İPTALİNE 
  
08 Temmuz 2010 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  
  
 (AYİM.3.D., 08.07.2010; E. 2009/883, K. 2010/943) 

 1. Serdar bulut 04-05-2021

  Özürlü raporu olduğunu halden askere gittim usta birliğim de insan konuşmadığım için askerlik yapamaz raporu verdiler raporu nasıl iki raporu da nasıl iptal edebilirm

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Serdar bulut04-05-2021

   "Askerliğe elverişli değildir." sağlık kurulu raporuna süresi içinde itiraz edebilirsiniz. İtiraza rağmen itiraz hastanesi veya hakem hastaneden yine olumsuz rapor verilirse idari dava açabilirisiniz.

  İbrahim Yikilmaz 15-03-2021

  Selamün aleyküm hayırlı günler ben 2017 de askere gittim yaklaşık 4/5 ay askerlik yaptıktan sonra zayıflayarak arkeri hastaneye gönderdiler boy kilo uymadığı için muaf verip gönderdiler. Sagligimda hiç bir sorunum yok tekrar askerlik görevimi yerine getirmek istiyorum bu konuyla alakalı ne yapabilirim. Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum saygılarımla..

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @İbrahim Yikilmaz15-03-2021

   "Askerliği elverişli değildir" kararlı sağlık kurulu raporunuz kesinleşmedi ise bahse konu  rapora itiraz edebilirsiniz. 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Ortak velayet mümkün müdür?

Türk hukukunda ortak velayete ilişkin bir düzenleme

28-11-2019

Denizaltı , Dalgıç , Kurbağa Adam Tazminatı

Emsal Karar 15085 sayılı Kanun 17.02.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, geriye

13-10-2019

Sübjektif Verilen Sicil

Emsal Karar 1ÖZETİ: Davacı hakkında 1’inci sicil üstü tarafından yapılan işaretlemelerin

25-12-2019