Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Emsal Karar 1

Yurt dışı inceleme ve tetkik gezi süresinin uçuş ve yol durumundaki gelişmeler gözetilerek, gezinin bir-iki gün süreyle harcırahsız olarak uzatılabileceğine dair Yönerge hükmü tamamen kamu yararı ve mali disiplinin sağlanmasına yönelik bir düzenleme olup, bu hükme dayanılarak gezi süresinin 5 günü aşan bölümü için yurtdışı geçici görev harcırahı ödenmemesi işlemi hukuka uyarlıdır. 

(AYİM.3.D., 27.12.2006; E.2006/1682 K.2006/1605)

Emsal Karar 2

Bursa Orduevi Müdürlüğü emrinde görev yapmaktayken; verilen yazılı emirle Mudanya garnizonundaki Askeri gazinoda görevlendirilen davacı astsubaya, burada geçen süre zarfında geçici görev yolluğu ödenmesi gerekir. 

Davacının memuriyet mahallinden ayrı bir yerde bir görevin ifası için görevlendirilme konusu şüphesizdir. Emirde de tam anlamıyla bu husus çok çok sarih bir şekilde ifade edilmiştir. Öyle ise 6245 Sayılı Yasanın 14/1 nci maddesinden uygulama yapılması halinde ortada bir sorun yoktur. Esasen davalı dahi bunu üstü örtük olarak benimsemektedir. Fakat savunma yapı ve kurgusunu 14/3 göre tesis etmiştir. Az önce belirtildiği üzere 14/3 ten de hareket edilse davacıya yine geçici görev yolluğu verilecektir. Ne var ki davalı 14/3 göre verilen emrin bu konuda yetkili olmayan Bursa Orduevi Müdürlüğünce verildiğini, dolayısı ile geçerliliğinin olamayacağını geçerli olmayan görevlendirmeye de yolluk verilemeyeceğini belirtmektedir. Savcılığımızca da yerinde belirtildiği üzere “... Ayrıca tesis edilen işlemi yapmaya yetkili makamın KKK.lığı olduğunu ve bu sebeple davanın reddi gerektiğini düşünmek de mümkün değildir. Zira TSK. İç Hizmet Kanununun 20 nci maddesi göz önüne alındığında ve idarenin bir bütün olduğu düşünüldüğünde idarenin bir ajanı tarafından yapılan bir idari işlemden idarenin sorumlu olduğu açıktır ...” verilen emri değiştirmesi mümkün olmayan, icra etmek 
zorunda olan ve emri 2 ay süre ile ifa etmiş ve eski görevine dönmüş bulunan davacıya idarenin bütünlüğü ilkesi de göz önüne alınarak müstehak olduğu geçici görev yolluğunu vermemenin hiçbir haklı yanı bulunamamıştır. Tüm belirtilen bu hususlara nazaran tesis edilen işlem hukuka uygun bulunmamıştır. Ancak şu hususta belirtilmelidir ki davacıya geçici görev yolluğu verilir iken kanunda belirtilen ve kanıtlanan yolluk unsurlarının verilmesi bu meyanda yapmadığı ve harcamasını kanıtlamadığı hususlarda bir ödemenin yapılmaması gerekir.

(AYİM.1.D.17.4.2001;E.2000/1086,K.2001/546) 
 

Avukata Sor!