"KOMANDO OLAMAZ" RAPORU ALAN UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

"KOMANDO OLAMAZ" RAPORU ALAN UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından komando olamaz raporu alan ilköğretim mezunu uzman erbaşlara ve komando birliklerinde komando olarak 4 fiili hizmet yılını tamamlamayan lise mezunu uzman erbaşlara sözleşme fesih işleminin uygulanması gerektiği yönünde yakın tarihli bir emir yayımlanmıştır.  Söz konusu emrin içeriğinde Piyade sınıfı komando branşında istihdam edilen ilköğretim mezunu   uzman erbaşların ve komando birliklerinde komando olarak 4 fiili hizmet yılını tamamlamayan lise mezunu uzman erbaşların , 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 4. Maddesi uyarınca yalnızca ihtiyaç duyulan komando kadro görev yerlerinde çalıştırılmak maksadıyla kabul edildiği belirtilmektedir. Göreve  ilişkin sıhhi arızası bulunanlar, meslek hastalığına yakalananlar ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalığa yakalanan uzman erbaşlar hariç olmak üzere komando sağlık niteliklerini kaybedenlerin sözleşmeleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 1,4,5, ve 10. Maddeleri kapsamında sağlık sebebi ile kendilerinden istifade edilememe gerekçesiyle fesih edileceği belirtilmiştir.

Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 13. Maddesi uyarınca;  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde sağlık nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanların ilişiği kesilebilmektedir. Mezkur kanununun 10. Maddesi incelendiğinde; 

 •  - Uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı  geçenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.
 • Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği, ruh sağlığı ve hastalıkları ile sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların ilişikleri kesilmez. Bu durumda olup tedavi süreci sonunda sıhhi arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında  sosyal güvenlik hakları saklı kalmak kaydıyla ilişik kesme işlemi uygulanır.
 • Son olarak; yukarıda belirtilen  durumların haricinde yetkili sağlık kuruluşlarından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre  "görev yapamaz" raporu alan uzman erbaşların da ilişikleri kesilmektedir. Bu hususların dışında sağlık nedeniyle istifade edilememe gerekçesi ile sözleşme fesih imkanı bulunmamaktadır. Uzman erbaşın ilköğretim mezunu olmasının ya da lise mezunu olup komando birliklerinde 4 yıl fiili hizmeti tamamlamamış olmalarının sağlık şartları açısından  bir önemi yoktur.  4 yıl fiili hizmetini tamamlamış Lise mezunu uzman erbaşlar ile aynı hükümlere tabidir. İlköğretim mezunu veya 4 yıl fiili hizmetini tamamlamamış Lise mezunu Uzman Erbaşlara, 4 yıl fiili hizmetini tamamlamış Lise mezunu Uzman Erbaşlardan farklı sağlık yeteneği hükümlerinin uygulanması Anayasada yer alan "Eşitlik" ilkesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki;  Uzman Erbaşların sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Uzman erbaşlara hangi durumlarda  görev yapamaz  raporu verileceği Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 26. Maddesinde düzenlenmektedir. Yönetmeliğin 26 . maddesi uyarınca;  Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler hakkında ilgisine göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz”, “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz” veya “Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz” kararı verilmektedir. Belirtilen hususlarla ilgili olarak hakkında rapor düzenlenen uzman erbaş, haklarında kesin işlem kararlı rapor düzenleninceye kadar sıhhi izinli sayılmaktadır.

Subay, astsubay ve son yapılan kanun değişikliği ile uzman jandarmaların  B dilimi kapsamındaki hastalıklarına  "Sınıfı görevini yapamaz" raporu verilmektedir. Görüleceği üzere subay, astsubay ve uzman jandarmalardan farklı olarak uzman erbaşlara sınıf değiştirme işlemi yapılamadığından dolayı B dilimi hastalıklarda da görev yapamaz raporu verilmektedir. Sınıfı görevini yapamaz raporu alan personel,  malullük haklı saklı olacak şekilde yeniden sınıflandırılma veya  prim gün sayısı ile sigortalılık süresi şartlarını sağlıyorsa malullük haklarından birisini tercih edebilmektedir. Ancak uzman erbaşlara bu hak ve imkan tanınmamıştır. Bu adaletsizliğe ek olarak A diliminde bulunan  rahatsızlığı nedeniyle komando olamaz raporu alan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedilecek olması, açıkça hukuka aykırı ve   hakkaniyet ile eşitlik  ilkelerini zedeleyici bir durumdur.

Bu açıklamalardan sonra asıl konumuza dönecek olursak, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda   komando olamaz raporu alan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedilmesi işlemi hukuka uygun mudur? 

Öncelikle bu hususu aydınlatabilmek için yukarıdaki belirtilen hususlara ek olarak Uzman Erbaşların sağlık yönünden  komando olabilme şartlarını incelemek gerekmektedir.  Görevde bulunan uzman erbaşların komando olur raporu alabilmeleri için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 24. Maddesine göre  tam sağlam olmalı veya hastalıkları Yönetmelik'te yer alan Hastalıklar Listesinin (A) diliminde bulunmalıdır. Ancak A diliminde bulunmasına rağmen birkaç hastalık bu hükümden istisna tutulmuştur.  İstisna olarak sayılan  bu hastalıklara komando olamaz raporu verilmektedir.
Bunlar;
 Göz hastalıkları: Hastalıklar Listesinin (A) dilimine giren ve 3 diyoptriyi aşan hipermetropi, miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşan muhtelif cins astigmatizması olanlar ve diskromatopsisi bulunanlar,
 Astım hastalığı olanlar,
 Psikiyatrik hastalığı olanlar,
8 . Maddenin A dilimi 1. fıkrası
 Görme derecesi tam veya bu Listenin 1 inci maddesinin (A) dilimi kadar olan diskromatopsi  ve hafif albinoz. 
 18. Maddenin 1,2 ve 3. Fıkralarında yer alan hastalıklar
 1. Tıbbi nedenlere bağlı çok hafif derecede kişilik değişmeleri veya tıbbi nedenlere
bağlı geçirilmiş ruhsal bozukluklar.
2. Hafif derecede tik bozuklukları. )
3. Hafif düzeydeki uyku bozuklukları.
43. Maddenin A diliminin  5. fıkrası
Primer sütür ile müdahale yapılmış periferik damar hastalıkları veya yaralanmalarıdır. (Silahlı hizmeti etkilemeyecek şekilde olması gerekir.)

Bu istisna hastalıkların dışında kalan bütün A dilimi rahatsızlıklara ve tam sağlam olanlara  "Komando olur" raporu, bu istisna hastalıklardan A dilimi raporu alan uzman erbaşlara ise "Komando olamaz" raporu verilmesi gerekmektedir. Komando olamaz raporu alan uzman erbaşların piyade sınıfında görev yapmasında sağlık yönünden hiçbir engel bulunmamaktadır. Sağlık yeterlilikleri piyade sınıfı için yeterlidir.

Bu hususun daha iyi anlaşılabilmesi için uzman erbaşların sözleşmelerinin yenilenmesi işleminde aranan sağlık şartlarına da değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Uzman Erbaş Yönetmeliğinde 12. Maddesinde yer alan sözleşmenin uzatılması ile ilgili  esasları  incelersek; istihdam edildikleri veya edilecekleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili  Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık niteliklerine sahip olan uzman erbaşların sözleşmeleri yenilenmektedir. Sözleşmesinin yenilenmesi için gerekli sağlık niteliklerine sahip olan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşmesinin  yenilenmemesi işlemlerinin hukuka uygun olmayacağı açıktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Sözleşme yenileme muayeneleri ile ilgili hükümler incelendiğinde ise sözleşme yenileme muayeneleri sırasında Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olduğu tespit edilen uzman erbaşların sınıfı veya branşı görevlerine devam edebilecekleri açıktır. Görüleceği üzere sözleşme yenileme muayenelerinde, Komando muayenesinde  olduğu gibi A dilimi istisna hastalıklar bulunmamaktadır. Yani bütün A dilimi rahatsızlıklarda sözleşmenin yenilenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve  açıklamalar doğrultusunda; komando olamaz raporu alan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedilmesi işlemi  Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Erbaş Yönetmeliği ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere aykırılık teşkil etmektedir.  Ayrıca terörle mücadele harekatında görev almış, Suriye'de yürütülen operasyonlara iştirak etmiş, birçok meskun mahal operasyonuna katılmış, kendilerine tevdi edilen tüm görevleri başarılı, fedakar ve kahraman bir şekilde yürüten Uzman Erbaşların A diliminde yer alan basit düzeydeki rahatsızlıklardan dolayı hukuka aykırı şekilde sözleşmelerinin feshedilmesi işlemi hakkaniyet ve adalet duygularını  zedeleyecektir. Bu sebeple sözleşmesi hukuka aykırı şekilde feshedilecek uzman erbaşların, fesih işleminin iptali için İdare Mahkemelerinde dava açması durumunda haklarını  geriye dönük olarak yasal faiziyle alabilme imkanları bulunmaktadır. Fesih işleminin tebliğinden sonra  60 gün içinde  İdare Mahkemesinde fesih işleminin iptali için dava açılması gerekmektedir. Süre geçtikten sonra dava açılabilmesi mümkün değildir. 

GÜNCELLEME !!!
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı  tarafından 05 Haziran 2020 tarihinde  "Komando sağlık niteliğinini kaybeden uzman erbaşlar hakkında tesis edilecek işlemler" konulu emir yayımlanmıştır.
 
Söz konusu emre göre, ilköğretim mezunu olarak yalnızca piyade komando branşında çalıştırmak üzere istihdam edilen uzman erbaşlar hakkında  27 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan emirdeki hususların derhal uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu emre göre;
 
 • Hakkında "Komando olamaz"  kararlı sağlık raporu düzenlenen uzman erbaşlar hakkında sözleşme fesih işlemi tesis edileceği,
 • Görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir kaza, olay, saldırı vb. sonucunda komando sağlık niteliklerini kaybeden veya meslek hastalığına yakalananlar hakkında branş değişiklik işlemi yapılacağı, 
 • Uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların ise 3 yıl boyunca sözleşmelerinin feshedilmeyeceği, 3 yıl tamamlandıktan sonra alınan sağlık raporuna göre işlem tesis edileceği belirtilmiştir.
 
Ayrıca Lise mezunu olarak "Piyade Komando" branşında temin edilen ve komando sağlık niteliğini kaybeden uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedilmeyeceği; görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir kaza, olay, saldırı vb. sonucunda komando sağlık niteliklerini kaybeden veya meslek hastalığına yakalananlar hakkında branş değişiklik işlemi yapılacağı; diğer uzman erbaşlar hakkında ise branş değişiklik işlemi yapılmayacağı;    sözleşme yenileme döneminde "Sınıfı  görevini yapar, komando olur " raporu alamayanların sözleşmelerinin feshedileceği belirtilmiştir.
 
Söz konusu emir incelendiğinde "komando olamaz" kararlı sağlık  raporu alan ilköğretim mezunu uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedileceği, aynı durumda olan lise mezunlarının ise sözleşmelerinin feshedilmeyeceği  görülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz  nedenlerden dolayı idare tarafından  komando olamaz raporu gerekçe gösterilerek sözleşme fesih işleminin yapılması hukuka aykırıdır. Bahse konu işlemde, aynı statüde bulunan personele farklı işlem yapılması  eşitlik ilkesini ihlal etmektedir. Diğer taraftan komando olamaz kararlı sağlık raporu alan lise mezunu Uzman Erbaşların sözleşme süresinin sonunda sözleşmelerinin yenilenmeme işlemi de hukuka aykırı olacaktır. Ayrıca lise mezunu olan ve komando sağlık niteliğini kaybeden uzman erbaşlara branş değişikliği işlemi yapılmaması da hukuka aykırı bir durumdur. Komando olamaz raporu olan personel, komando birliklerinde çalışacak sağlık yeteneklerine sahip değildir, bu nedenle branş değişiklik işleminin yapılması gerekmektedir.
 
Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar, Sözleşme fesih edilme işlemi tebliğ edildikten sonra 60 gün içinde işlemin iptali talebiyle yetkili idare mahkemesine iptal davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü bir süredir, sürenin geçirilmesi durumunda bu konuyla ilgili dava açılması hukuken mümkün değildir.

Bahse konu makaleyi okuyan uzman erbaş arkadaşlardan tarafımıza  birçok soru soruldu ve sorulmaya devam etmektedir. Bu nedenle sık sorulan sorular hakkında arkadaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla yeni bir yazı yazma ihtiyacı hasıl olmuştur. Sık sorulan sorulardan bir derleme yaptık, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sorusuna cevap alamayan veya farklı bir husus hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar internet sitesinde yer alan whatsapp, telefon veya e-posta yoluyla bizle iletişime geçebilirler.

"Komando Olamaz" Raporu Alan Uzman Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi İşlemi ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

 

 1. H. Ç. 19-11-2021

  Öncelikle merhabalar ben 2019lu uzman çavuşum piyade komando bu yıl icinde 10 gün psikiyatriden rapor aldım üst amirlerim tekrar hastaneye gönderecek komando olur olamaz f43.2 uyum bozuklugundan almıştım ortaokul mezunuyum sizce sonuç ne olur teşekkürler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @H. Ç.19-11-2021

   Psikiyatrik rahatsızlıklarda komando olamaz raporu verilir.

  S. G. 11-11-2021

  Merhabalar kolay gelsin jandarma uzman erbaş olarak görev yapmaktayım meslege girdiğimde göz derecem (sağ 0.75) ve sol (1.25) olarak komando olur aldım şimdiki göz derecem (sağ 1.75) dioptir 1.5 (sol 2.75) dioptiri 0.75 bu sonuçlara göre komando olur alabilirmiyim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @S. G.11-11-2021

   Mevzuata göre,  göreve devam edenlerden her bir gözde 3.00 diyoptriyi aşan miyopi, hipermetropi ile 2.00 diyoptriyi geçen astigmatizması olanlar; komando görevlerine devam edemezler.

  ü. ş. 15-08-2021

  merhaba kolay qelsin \\\\r\\\\n1.menüsküs yırtığı ve çapraz bağ yıtığı mecvut\\\\r\\\\n2.psikiyatriden sinir ve uyku ilaçları kullanıyorum \\\\r\\\\n3.belde 5ve 6 tane küçük fıtık var\\\\r\\\\nhenüz 4 fiil yılım dolmadı 2018 qiriş tarihim \\\\r\\\\nbu yıl komando olmaz alırsam feshim olurmu \\\\r\\\\nlise mezunuyum

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @ü. ş.15-08-2021

   Olmaz.

  Fatma 28-07-2021

  Uzman erbaş asayiş/komando ya başvurmuştuk. Sağlık aşamasında raporda şöyle yazıyor acaba olumlu rapor verirler mi?\\\\r\\\\nL4-5 intervertebral diskte minimal posterior bulging vardır. \\\\r\\\\nOnun haricinde her şey normal.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Fatma28-07-2021

    Bel bölümündeki 4. ve 5. omurga kemiklerinin arka tarafında  küçük fıtıklaşma olduğu belirtmiş, bu durumda  63 maddeden bir kod yazılabilir. Rapor olumsuz olursa itiraz etmenizi tavsiye ederiz. 

  S. T. 27-07-2021

  İyi günler kolay gelsin ben 25.09 2017 de komanda branşında kursa başladım bu sene sağlık raporu alacağım a.2019 pskytriden ilaç kullandım .bu yıl komando olamaz alırsam sözleşmemin yenilenmeme durumu varmı .yani 4 senem dolmuş oluyormu .lise mezunuyum

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @S. T.27-07-2021

   Herhangi bir sıkıntı olmaz sözleşmeniz yenilenir.

  E. K. 26-07-2021

  Merhaba benim eşim askeride görev yapmaktadır 2sene önce ayağını kırdı parçalı kırık 9tane kırık var ve platin takıldı eşime komando olur raporu vereceklermis ama eşim koşamiyor ve yurunce çok ayağı şisiyor bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler ????

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @E. K.26-07-2021

   Verilen sağlık kurulu raporuna itiraz edebilir. Ayrıca birliğine durumu belirten bir dilekçe ile başvuru yapabilir.

  Göksel Bayil 26-07-2021

  Merhabalar kolay gelsin. Komando olamaz raporu alabilmem için Miyop - astigmat göz derecesi her bir göz için kaç derece ve üzeri olmalıdır. Bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Göksel Bayil26-07-2021

   1 diyoptiriyi aşan miyopi, hipermetropi ile astigmatizması olanlar ile diskromatopsisi bulunanlar komando branşına seçilemezler. Bu görevlere devam edecekler ise  her bir gözde 3 diyoptriyi aşan miyopi, hipermetropi ile 2 diyoptriyi geçen astigmatizması olanlar  komando, görevlerine devam edemezler.

  K. C. 21-07-2021

  2019 lu uzman çavuşum. 1 ay önce bel fitigi tespiti koydular. Fizik tedaviye baslicam. Fıtık ameliyatı olmucam riskli olduğu için. Simdi fizik tedaviden sonra düzelme olmazsa komando olamaza gondercekler. Komando olamaz raporu alırsam 4 yılı doldurmadigim için meslekten atilcakmiyim yoksa beni başka branşa mi gonderirler ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @K. C.21-07-2021

   Başka bir branşta görevlendirilmeniz gerekir. Aksi durumda dava açmalısınız. Benzer konu ile ilgil birçok emsal karar bulunmdaktadır.

  Murat Çelik 25-06-2021

  Merhaba iyi günler sözleşmeli er olarak görev yapmaktayım 2 ay oldu göreve başlayalı ama kuzey Irak ikliminde zorlanıyorum intikallerde nefes nefese kaldıgım için biraz geride kalıyorum bu yüzden benim bırakmam için sürekli baskı uygulanıyor komando olamaz raporu alsam. Sözleşmem fes edilirmi sözleşmeli erim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Murat Çelik25-06-2021

   Sözleşmeinin idarece feshi durumları arasında "İstihdam edildikleri sınıf ve branşlarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak." fıkrası sayılmıştır.  İdareye takdir yetkisi verilmiştir.

  Faruk 18-06-2021

  Merhaba ben yeni askeri personel adayıyım kalp kapakçığında hafif bi kaçirma varmış komando olmaz rapor verildi erbaş olabilirmiyim yeni yasada

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Faruk18-06-2021

   Sağlık kurulu raporunda karar bölümünde yazan ifadeyi yazarsanız, yardımcı olabiliriz.

  Ahmet sancar 07-06-2021

  İyi günler kolay gelsin benim meslekte 7 yılım oldu 3 yıl önce komando olamaz aldım psikyariden ve şu anda beni bi daha komando olur olamaza gönderiyorlar. Bi yazı göndermişler. Tekrar muanesi olup komando olur olamaza göndermesinin değerlendirilmesine anlamadığım psikiyatri tedavi gören ve 1 yıl silah kullanamaz raporu verilen bi personele bi daha komando olur veriliyormu veya bunun yapılmasının amacı ne olabilir

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ahmet sancar07-06-2021

   Psikiyatrik rahatsızlıktan dolayı hakkınızda "komando olamaz" kararı verilir. Mevcut sağlık durumunuzun tespiti için sevk edilmiş olabilirsiniz.

  Yakup 24-05-2021

  Merhaba 02.04.2018 tarihinde uzman erbaş kursuna başladım başlarken ilköğretim mezunuydum açıktan lise mezunu oldum suan 7 ay önce bir yaralanma geçirdim psikiyatri gitmedim ama gitmeyi düşünüyorum komando olamaz verirse fesiğim olur mu

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Yakup24-05-2021

   Sözleşmeniz feshedilebilir. Ancak fesih işleminin iptali için dava açılması durumunda mesleğinize geri dönme şansınız yüksektir.

  Özen HATIL 18-05-2021

  Merhabalar ben özen HATIL 26.06.2019da ortaokul mezunu olarak komando branş da göreve başladım halen devam etmekteyim ve liseyi bitirdim şuan lise mezunuyum nefes darlığım ve astımım var şuan içinde ben komando olamaz alırsam sözleşmem fesih edilir mi edilirse mahkeme yolum nasıl olur yardımcı olursanız çok memnun olurum teşekkür ederim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Özen HATIL18-05-2021

   Yakın zamanda ortaokul mezunu olup "komando olamaz" kararlı sağlık kurulu raporu alan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilmiştir.  Ancak konuyla ilgili  yazılarımızda belirttiğimiz üzere bu şekilde yapılan fesih işlemleri  hukuka aykırı olduğundan dolayı bahse konu sözleşme fesih işlemlerinin iptali için açılan davalar olumlu sonuçlanmaktadır.

  Sinan Horasan 21-04-2021

  Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar ben lise mezunu olarak 2019 yılında mesleğe başladım 2020 yılında astım dan dolayı komando olamaz raporu aldım meslekten atmadilar sizce ne ola bilir atamam cikarmi ya da çıkması için ne yapa bilirim yardımcı olur iseniz çok sevinirim söyle ki sürekli oparasyondayiz 13 ay Suriye\\\\'de kaldım ardından direk ırağa girdik gerçekten astımdan dolayı çok zorlanıyorum bana yardımcı olur iseniz sevinirim tekrar iyi akşamlar ????

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Sinan Horasan21-04-2021

   Atamanız yapılır, uzman erbaş olarak başka bir branşta görevinize devam edebilirsiniz. Aksi durumda hukuka aykırı bir işlem tesis edilmiş olur. 

  Göksel Bayil 01-04-2021

  Merhaba kolay gelsin. 1. Sorum: 4 fiili hizmet yılı kurs başlangıcı dahil olarak mı hesaplanıyor yoksa kıt’a da çalışılan süre olarak mı ele alınıyor. 2. Sorum: Miyop Astigmat derecelerim 3. Üzeri olursa komando olamaz raporu alabilirmiyim. Üniverste mezunuyum. Sözleşme feshi söz konusu mudur ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Göksel Bayil01-04-2021

   Fiiili hizmet süresi olduğudan dahil edilmesi gerekir, sözleşmeniz fesih olmaz, olduğu takdirde işlemin iptal davası açarsanız lehinize sonuçlanma ihtimali yüksektir.

  Mehdi Halledici 31-03-2021

  İyi günler ben ilköğretim mezunu olarak komando birliğinde görev yapmaktayım bu ikinci yılım açıktan lise okuyorum sözleşme sürem bitene kadar lise mezunu olacağım bu durumda hem 4 yıl komando birliğinde çlışma şartını dolduruyorum hem lise mezunu oluyorum sözleşme yenileme döneminde komando olamaz raporu alırsam piyadeye geçişim olurmu yoksa sözleşmem fesihmi olur

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Mehdi Halledici31-03-2021

   Başvuru yaptığınız dönemde ki eğitim durumunuz dikkate alınır. Ancak komando olamaz raporu nedeniyle sözleşmeniz feshedilirse, fesih işleminin iptali istemiyle dava açmanız gerekir. Bu konuda olumlu emsal mahkeme kararları bulunmaktadır.

  Mustafa aykanat 24-03-2021

  Merhaba bende astım boranşit teşhisi konuldu ama özel hastane de tedavi oldum komando olur olmaza gittiğimde özel hastanenin raporu geçerli sayılır mı 2,5 yıl geçerliliği var e nabızıma da işlendi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Mustafa aykanat24-03-2021

   Özel Hastaneden alınan sağlık raporu geçerli sayılmaz, yetkili hastaneden sağlık kurulu raporu almanız gerekmektedir.

  Talip türk 23-03-2021

  Merhabalar uzman erbaş komando sınıfında görev yapmaktayım. İşe başlangıç tarihim 03.09.2018 . Astım hastaligina yakalandım 2021 yılında. Komando olamaz raporu alırsam sınıf değişikligi yapilirmi, veya fesihmi yapılır. Lise mezunuyum

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Talip türk23-03-2021

   Uzman erbaşlarda sınıf değişikliği hakkı bulunmamaktadır. Ancak idare uygun görürse branş değişikliği yapabilir. 4 yıllık hizmet süreniz bulunmadığından dolayı idare sözleşmenizi feshedebilir. Ancak fesih işlemine iptal davası açılması durumunda mesleğinize dönme ihtimaliniz bulunmaktadır. Benzer konuda açılan davalarda mahkemeler genel olarak personel lehine  kararlar vermektedir.

  Emrah Önger 09-03-2021

  Merhaba kolay gelsin şekerim aç karınla 108 110 gibi çıkıyor tedavi sonucu düzlememeli durumunda sonuç ne olur ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Emrah Önger09-03-2021

   Statünüz ve hangi amaçla sağlık kurulu raporu düzenleneceği konusunda bilgilendirirseniz yardımcı olabiliriz.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar