Garnizon İçi İntibak Ataması

Emsal Karar 1

Yetkili Komutanlığının atama talebinin bir nedene dayanması gerektiği ancak bu hususta bir bilgi bulunmadığı, davacının bulunduğu görevde başarılı çalışmaları nedeniyle takdir edildiği gözetildiğinde dava konusu atama işlemi sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır. 

Davalı idarenin, dava konusu işlemi salt Gnkur. Bşk.lığının davacının atama planlamasına alınması yönündeki talebine dayandırdığı ve işlemin “hizmetin aksatılmadan yürütülmesi” çerçeve normu gözetilerek tesis edildiğini belirttiği görülmektedir. İdari işlemler (hukuka uygun) bir sebebe dayanmak zorunda olduklarından yetkili Komutanlığın atama talebinin de bir nedene dayanması gerekmektedir.  Davalı idarenin savunmasında bu yönde bir bilgi bulunmadığı gibi, Kurulumuzca 27.11.2007 tarihinde alınan ara karara verilen cevapta da bu hususla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Dosya kapsamında yapılan incelemede ise; bulunduğu kadroda görev yaptığı bir yıllık süre zarfında   davacının Ana Mlz. Yd. Prç. Saymanı tarafından 26.02.2007 tarihinde, Des. Kt. Komutanı tarafından da 22.05.2007 tarihinde; başarılı çalışmaları ve disiplinli tutumu nedeniyle övgü dolu sözlerle yazılı olarak takdir edildiği görülmüştür. Diğer bir somut olgu da; KKK. Subay ve Astsubay Atama Yönergesinin (52-3)(B) 11’nci Bölüm 3/g maddesinde Hrt. Tekn. Astsubayların Hrt. Gn. K.lığı dışındaki kadrolarda en az 2 yıl görev yapmalarının öngörülmüş olması nedeniyle davacının 2007 genel atamalarında Gnkur. Bşk.lığı Garnizon Erteleme Listesine dahil edilmesinin KKK.lığınca teklif edilmiş olmasıdır. Kuşkusuz bu teklif Gnkur. Bşk.lığınca kabul edilmek zorunda değildir. Ancak bunun için, daha önce de belirtildiği gibi muhik nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen nedenlerle dava konusu işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu değerlendirildiğinden aşağıda yazılı olduğu şekilde karar vermek gerekmiştir.

Emsal Karar 2

Hazırlanmakta olan TMK yürürlüğe girinceye kadar, taslak kadroda kritik olarak saptanan dört görev yerinden birinde çalışmak üzere, hizmet ihtiyacından kaynaklanan zaruri nedenle, intibak atamasıyla atanan davacı hakkında tesis edilen atama işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

KARŞI OY GEREKÇESİ 
 Davalı idarenin savunmasında öne sürdüğü nedenlerle Erzurum garnizonunda intibak ataması planlamasına gerek duyulduğu hususunda kuşku bulunmamaktadır. Ne var ki, 1985 neşetli olan davacının, 2008 yılı genel atamalarında, 16.06.2008- 27.06.2008 tarihleri arasında kursunu gördüğü MSB İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 No.lu İhale Komisyonu Uzman üyeliği kadrosuna safahatına göre atandıktan sonra Eylül atamalarında, gördüğü kursla ve önceki sınıfıyla (Mu.) ilgisi olmayan ve salt safahatı nazara alınarak Mutfak Ks. K.lığına atanıp, önceki sınıfı Lv. olan 1990 neşetli bir astsubayın davacının yerine atanmasında hizmet gereklerine dayanmanın objektif olarak mümkün olmadığı kanaatinde olduğumuzdan, dava konusu işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi gerektiği görüşüyle aksi yönde gerçekleşen karara muhalif kaldık. 

 (AYİM 1.D., 14.01.2009; E. 2008/1025, K. 2009/9) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Uzman Erbaş - Uzman Çavuş Sağlık Yardımı

Sağlık Sorunu Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşlara Yapılan Sağlık Yardımı3269 sayılı

02-12-2021

BİR YIL İÇİNDE ÜÇ AYDAN FAZLA İSTİRAHAT ALMA NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ

Emsal Karar 1Son istirahat veya hava değişimi bitim tarihinden itibaren bir

01-04-2020

Öğrenim Belgesi (Tasdikname) Verilmemesi

Emsal Karar 1Askeri okullardan çıkan veya çıkarılan öğrencilere öğrenim belgesi ve

12-10-2019