Bir Yakını Hakkında "2016 yılında FETÖ/PDY'ye Müzahir Bir Öğrenci Yurdunda Kaldığı Şeklinde" Bilgi Notu Olan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Bir  Yakını Hakkında

Bir  Yakını Hakkında "2016 yılında FETÖ/PDY'ye Müzahir Bir Öğrenci Yurdunda Kaldığı  Şeklinde" Bilgi Notu Olan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

İdare tarafından 2017 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı kapsamında yapılan sınavda başarılı olan müvekkilin güvenlik soruşturması kapsamında davacı hakkında yapılan araştırmada, aile fertlerinden biri bakımından tespit olunan hususlardan hareketle güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edilerek muvazzaf astsubay adaylığının sonlandırılması üzerine açılan davada verilen mahkeme kararı aiağıda yer almaktadır.

DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ : 

DAVANIN ÖZETİ :Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş adayı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle adaylık işlemlerinin sonlandırılarak iptaline ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, kanuni dayanağının gösterilmediği, güvenlik soruşturmasına ilişkin bilgi ve belgelerin tarafına verilmediği, herhangi bir adli sicil kaydının bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönünden mevzuatta aranan şartları taşımadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 16. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava; Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş adayı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle adaylık işlemlerinin sonlandırılarak iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden, davalı idare tarafından 2017 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı kapsamında yapılan sınavda başarılı olan davacının güvenlik soruşturması işlemlerinin başlatıldığı, güvenlik soruşturması kapsamında davacı hakkında yapılan araştırmada, aile fertlerinden biri bakımından tespit olunan hususlardan hareketle güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edilerek davacının muvazzaf astsubay adaylığının sonlandırılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
..
Dava konusu işlemin dayanağını oluşturan güvenlik soruşturması sonucunda, davacının bir yakını hakkında "2016 yılında FETÖ/PDY'ye müzahir bir öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden olduğu şeklinde teyide muhtaç istihbari mahiyette bilgilerin elde edildiği" yönündeki bilgi notuna yer verilmiş ise de, söz konusu bilginin teyit edilmesi koşuluyla verildiği halde idarece bu yönde bir araştırma yapılmadığı gibi, ilgili kişinin yurtta kalması hususunun, başka hiç bir ek delil ya da bilgi ile desteklenmeksizin doğrudan FETÖ/PDY destekçisi ya da sempatizanı olduğu sonucuna ulaşılmasının, hukuki temeli olmayan bir genellemeye dayalı olduğu için, davalı idarenin güvenlik soruşturması ile hedeflediği amaca hizmet etmeyeceği tartışmasızdır.  

Belirtilen durum karşısında, davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda ilgilinin  yakını hakkında edinilen teyide muhtaç istihbari mahiyetteki bilginin, gerek  idarece bu yönde bir araştırma yapılmadan doğru kabul edilmesi ve gerekse ilgili kişinin yurtta kalması hususunun, başka hiç bir ek delil yada bilgi ile desteklenmeksizin doğrudan terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı kabul edilmesi karşısında, davacının ve kendisini etkileyebilecek yakın çevresinde bulunan kişilerin bu örgüte aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadığı, örgütle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünden de titizlikle araştırılması, bu yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu durumun sabit görülmesi halinde davacının Silahlı Kuvvetler mensubu olmasına izin verilmemesi gerekirken, bu yönde bir inceleme yapılmaksızın, başkaca bir delil yada bilgi sunulmaksızın, sadece davacının yakını hakkındaki istihbari bilgiye dayalı olarak, "Yönetmelik gereği başvuru şartlarını taşımadığından" bahisle "başarısız" sayılmasına ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı bulunmuş olmasının, davacının doğrudan güvenlik soruşturması yönünden sakınca taşımadığı ve muvazzaf subay adaylığına kabul edilmesi sonucuna yol açmadığı; ilgilinin kendisinin ve kendisini etkileyebilecek yakın çevresinde bulunan kişilerin terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadığı, örgütle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünden de idarece araştırma yapılması gerektiği, ancak bu yönden bir sakınca görülmemesi ve Yönetmelikteki diğer şartları da taşıması halinde davacının muvazzaf subay adayı olarak kabul edilebileceği açıktır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 249,10 TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.090,00 TL  avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere.../2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                      Üye                                                         Üye
 


Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Dayısı ve Eniştesinin FETÖ/PDY Mensubu Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Dayısı ve Eniştesinin FETÖ/PDY Mensubu Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan

07-04-2020

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI İŞLEMLERİAnayasa'nın 70. maddesinin ikinci fıkrasında, “hizmete

07-04-2020

Kontenjanın Düşürülmesi Nedeniyle Astsubaylığa Geçiş Yapamayan Uzman Jandarmalar Hakkında Değerlendirmeler

Kontenjanın Düşürülmesi Nedeniyle Astsubaylığa Geçiş Yapamayan Uzman Jandarmalar Hakkında DeğerlendirmelerJandarma Genel

12-05-2020