Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı Sorunlar ve Konuyla İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararları

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı Sorunlar ve Konuyla İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararları

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı Sorunlar

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Uzman Jandarma statüsündeki personelin Astsubaylığa geçiş şartlarında yaş sınırına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 02/01/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 63 üncü maddesiyle, Uzman Jandarmaların Astsubaylığa geçebilmesi için 28 olan yaş sınırı 31 şeklinde değiştirilmiş, daha sonra 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu sınır 35’e yükseltilmiştir.

      Bu doğrultuda 2019 yılında sınava ilişkin emir yayınlanmış, söz konusu emirde; 35 yaşını doldurmayan Uzman Jandarmaların; “astsubay olur” şeklinde sağlık raporu almaları ve son görev yerlerindeki birlik komutanları tarafından tanzim edilen “Birlik Komutan Kanaatinin” olumlu olması halinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yapılacak olan sınavlara katılabilecekleri belirtilmiştir.

Sınava katılmaya hak kazanan uzman jandarmalardan sırasıyla; yazılı sınav, vücut kitle endeksi ölçümü, spor sınavı ve sözlü sınav aşamalarını başarı ile tamamlayanların astsubay temel eğitimine katılacağı belirtilmiştir.

        Kanun koyucunun daha fazla uzman jandarmanın astsubay olarak istihdam edilmesini amaçladığı yaş düzenlemesine rağmen, uygulamada  uzman jandarma statüsündeki personele yukarıda sayılan aşamalarda sorunlar çıkarıldığı görülmektedir. Bu sorunların başında, personelinin azalacağı endişesi ile birlik komutanları tarafından uzman jandarmalara olumsuz kanaat verilmesi ve sözlü sınavda gerekçesiz olarak düşük puan verilmesi yer almaktadır.

        Mevzuatta yer alan bütün şartları sağlayan uzman jandarmalara, birlik komutanları tarafından düzenlenen olumsuz kanaat raporları gerekçe gösterilerek astsubaylık sınavı  başvurularının reddedilmesi ve/veya sözlü sınavda gerekçesiz şekilde düşük puan verilmesi işlemleri hukuka aykırı olarak yapılan keyfi uygulamalardır.

            2019 yılında yapılan uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçiş sınavında bu sorunları yaşayan personelden yasal yollara başvuranların birçoğu sınavlara tekrar katılmaya hak kazanmıştır. 

            2020 yılında yapılacak sınavda bu ve benzeri keyfi işlemler ile ilgili mağdur olan Uzman Jandarmaların da hak kaybına uğramamaları için bu konuyu titizlikle takip etmelerinde  yarar vardır. Fikir vermesi açısından konuyla ilgili aşağıdaki yürütmeyi durdurma kararlarını inceleyebilirsiniz.

Uzman Jandarmalıktan Astsubaylığa geçiş kontenjanının düşürülmesi hakkında makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kontenjanın Düşürülmesi Nedeniyle Astsubaylığa Geçiş Yapamayan Uzman Jandarmalar Hakkında Değerlendirmeler

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : 
VEKİLİ :     Av. Mehmet Kutluay IŞIK
                  Av. Sarper ALPTEKİN
KARŞI TARAFLAR (DAVALI) : 1- Giresun Valiliği - Merkez/GİRESUN
  2- Jandarma Genel Komutanlığı - Çankaya/ANKARA
İSTEMİN ÖZETİ : ... İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ''uzman jandarma'' olarak görev yapan davacı tarafından, ''astsubaylığa geçiş sınavı''na katılma talebi ile ilgili yapmış olduğu başvurunun reddine dair ... İl Jandarma Komutanlığı'nın 17/05/2019 gün ve E.2124.../Per.Ş. sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, birlik komutanlarının olumsuz değerlendirme yaparken somut bilgi veya belgeye dayanmalarının gerektiği, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı kalınmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMALARIN ÖZETİ                : 
TÜRK MİLLETİ ADINA
....Dosyanın incelenmesinden; davacının 2006 yılı Eylül ayında Samsun İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde göreve başladığı, 2019 yılı Nisan ayında yayımlanan ''2020 yılı Kıt'a Kaynaklı Astsubay Temini'' konulu emre atfen Astsubaylığa Geçiş Sınavına girmek için başvuru yaptığı, ancak sıralı sicil amirlerinin hakkında "Astsubay olamaz" şeklinde olumsuz kanaat raporu tanzim etmesi sebebiyle 17/05/2019 gün ve E.2124.../Per.Ş. sayılı davalı idare işlemiyle astsubaylık sınavına alınmadığı, anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu işleme dayanak teşkil edilen "Birlik Komutanları Kanaat Raporunda" temel nitelikler, yönetsel nitelikler ile fonksiyonel nitelikler başlığı altında davacının değerlendirmeye tabi tutulduğu, çoğunluğu orta ve zayıf olarak işaretlendiği, davacının  mevcut disiplin safahatı nedeniyle astsubay olamayacağı yönünde kanaatte bulunularak değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı imzalandığı görülmektedir. 
Öte yandan anılan raporda "astsubay olamaz" şeklindeki olumsuz kanaat ile ilgili davacının mevcut disiplin safahatına atıfta bulunulduğu, davacının 3 adet uyarma, 2 adet kınama ve 1 adet aylıktan kesme cezasının bulunduğu, bununla birlikte meslekî hayatında sergilediği başarılarından dolayı 1 adet şerit rozet ve 16 adet takdirnamesinin bulunduğu, "astsubay olamaz" şeklindeki olumsuz kanaat ile ilgili raporda belirtilen diğer değerlendirmeler yönünden ise dosyada herhangi bir somut bilgi, belge ve gerekçeye de yer verilmediği hususları göz önüne alındığında, dava konusu Birlik Komutanları Kanaat Raporu düzenlenmesinde objektif davranılmadığı anlaşılmaktadır.
Buna göre; sıralı birtakım aşamalardan oluşan, astsubaylığa geçiş için yapılacak olan eğitime katılmak amacıyla davacı tarafından yapılan başvurunun, ilk aşamada olumsuz amir kanaati nedeniyle reddedilmesi nedeniyle astsubaylığa geçiş sınav ve eğitimine katılamadığı açık olan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
         Öte yandan, hukuka açıkça aykırı olduğu tespit edilen ve davacıyı sınava girerek anılan kadroya geçebilme imkânından yoksun bırakan dava konusu işlemin davacı açısından telafisi güç zararlar doğurabileceği de açıktır
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunu'nun 27'nci maddesi uyarınca açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması hâlinde davacı açısından telâfisi güç zararlara yol açabileceği anlaşılan dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere,.../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                                  Üye                                   Üye
 
 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : 
VEKİLİ :  Av. Mehmet Kutluay IŞIK
                 Av. Sarper ALPTEKİN
 
KARŞI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ : 
 
İSTEMİN ÖZETİ : .... İl  Jandarma   Komutanlığı  emrinde  "uzman jandarma" olarak görev yapan davacı tarafından, 2019 Yılı Uzman Jandarma Ve Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı'nda netice itibariyle başarısız sayılmasına ilişkin olarak tesis olunan ve ... Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nın 12.04.2019 tarih ve E.156.../Per. Ş. sayılı yazısı ile tarafına bildirilen Jandarma Genel Komutanlığı'nın 11.04.2019 tarih ve E.1542..../Per. Tmn. Mrk. K.lığı Snv. Derc. Şb. sayılı işleminin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, astsubaylığa geçiş için gerekli tüm şartları taşıdığı, yazılı ve sözlü sınav aşamalarında ilgili mevzuatta yazılı hususların göz ardı edildiğinden bahisle iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. 
 
SAVUNMA ÖZETİ : Savunma dilekçesi verilmemiştir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren Erzurum ... İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelendi, işin gereği görüşüldü:
Dava; ...  İl  Jandarma   Komutanlığı  emrinde  "uzman jandarma" olarak görev yapan davacı tarafından, 2019 Yılı Uzman Jandarma Ve Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı'nda netice itibariyle başarısız sayılmasına ilişkin olarak tesis olunan ve ... Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nın 12.04.2019 tarih ve E.1561../Per. Ş. sayılı yazısı ile tarafına bildirilen Jandarma Genel Komutanlığı'nın 11.04.2019 tarih ve E.1542.../Per. Tmn. Mrk. K.lığı Snv. Derc. Şb. sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
.....Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, ...  İl  Jandarma   Komutanlığı  emrinde  "uzman jandarma" olarak görev yaptığı,  2019 Yılı Uzman Jandarma Ve Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı'na katıldığı, yazılı sınavda 56,625 puan alarak başarılı olduğu, sonrasında fiziki sınava katıldığı bu sınavdan da başarılı olduğu, 05.03.2019 tarihinde mülakat sınavına katıldığı, sınav komisyonu tarafından yapılan bu sınavda, davacıya 48,50 puan verildiği, daha sonra ise; ... Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nın 12.04.2019 tarih ve E.1561505/Per. Ş. sayılı yazısı ile tarafına bildirilen Jandarma Genel Komutanlığı'nın 11.04.2019 tarih ve E.1542586/Per. Tmn. Mrk. K.lığı Snv. Derc. Şb. sayılı işlemi ile başarısız sayılmasına karar verildiği, tesis edilen işlemin,  hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, astsubaylığa geçiş için gerekli tüm şartları taşıdığı, yazılı ve sözlü sınav aşamalarında ilgili mevzuatta yazılı hususların göz ardı edildiğinden bahisle iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda; davalı idarece, sınav konuları ve sınav sorularının önceden hazırlanarak davacının çektiği sayı ile sorulacak soruların belirlendiği, davacıya hangi komisyon üyesince kaç puan verildiğinin tutanak altına alınmış olmasına karşın, sorulan sorulara davacı tarafından hangi yanıtın verildiğinin tutanak altına alınmamış olduğu,  bu usuli eksikliklerden kaynaklı olarak, mülakat sınavın yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilebilmesini sağlayacak nitelikte olmadığı anlaşılmakla, dava konusu işlemde, hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Öte yandan; bu kararın, davacının doğrudan mülakat sınavdan başarılı olma sonucunu doğurmadığı, yeniden yapılacak değerlendirme sonucuna göre, davalı iadrece işlem tesis edileceği de tabiîdir.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere    .../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
BAŞKAN                                    Üye                                  Üye

 

Avukata Sor!