Sözleşmeli Er Olarak 3 Yıllık Fiili Hizmet Süresini Tamamlamadığı Gerekçesiyle Uzman Erbaşlığa Kabul İşlemlerinin Sonlandırılması Hakkında Emsal Karar

Sözleşmeli Er Olarak 3 Yıllık  Fiili Hizmet Süresini Tamamlamadığı Gerekçesiyle Uzman Erbaşlığa Kabul İşlemlerinin Sonlandırılması Hakkında Emsal Karar

Sözleşmeli Er Olarak 3 Yıllık  Fiili Hizmet Süresini Tamamlamadığı Gerekçesiyle Uzman Erbaşlığa Kabul İşlemlerinin Sonlandırılması Hakkında Emsal Karar

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan MÜVEKKİL tarafından sözleşmesini kendi isteği doğrultusunda yenilemeyerek uzman erbaş alımına yönelik yapılan başvurusunun, sözleşmeli er olarak 3 yıllık  fiili hizmet süresini tamamlamadığı gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin iptali istemiyle açılan dava verilen karar aşağıda yer almaktadır.

DAVACI                              : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
VEKİLİ :
DAVANIN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesini kendi isteği doğrultusunda yenilemeyerek uzman erbaş alımına yönelik yapılan başvurusunun, sözleşmeli er olarak 3 yıllık  fiili hizmet süresini tamamlamadığı gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin; hukuka aykırı olduğu, Uzman Erbaş Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca sözleşmesinin feshini gerektirecek bir durumun bulunmadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMA ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacının önceden TSK bünyesinde sözleşmeli er olduğu, ancak uzman erbaş alımına yönelik başvuru esnasında 3 yıllık fiili çalışma süresini tamamlamadığından bahisle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava,  Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacı tarafından sözleşmesini kendi isteği doğrultusunda yenilemeyerek uzman erbaş alımına yönelik yapılan başvurusunun, sözleşmeli er olarak 3 yıllık  fiili hizmet süresini tamamlamadığı gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dosyanın incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 26.12.2014-26.12.2017 tarihleri arasında sözleşmeli er olarak görev yapan davacı tarafından, 30.10.2017-13.11.2017 tarihleri arasındaki uzman erbaş alımına yönelik başvurusunun 13.11.2017 tarihinde daha önceden TSK bünyesinde istihdam edildiği ve 3 yıllık çalışma süresini tamamlamadan uzman erbaşlığa başvurduğu gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta dava dosyasına ekli bilgi belgelerin incelenmesinden; davacının 26.12.2014 tarihinde sözleşmeli er statüsünde göreve başladığı, sözleşme dönemi içerisinde 26.12.2017 tarihinde kendi isteğiyle sözleşmesini feshederek TSK'dan ayrılış yaptığı, 3 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamadığı dolayısıyla gerekli şartlara haiz olmadığı gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırıldığı açık olmakla birlikte yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte yorumlandığında, önceden TSK bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli er veyahut erbaşın uzman erbaşlığa başvuru yapmasında bir sakınca bulunmadığı, kendi istekleri üzerine sözleşmelerini feshedenlerin başvuru yapabileceği, 3 yıl görev yapanlar açısından ise sözleşmelerinin feshine gerek olmadığı, sözleşmeleri devam ederken müteakip sözleşme süreleri içerisinde uzman erbaşlığa başvuru yapmaları halinde sözleşmelerinin kendiliğinden son bulacağı hükmü getirildiği, başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde öncelik verileceği, uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin devam ettiği süreçte davacının 3 yıllık fiili hizmet süresini tamamladığından bahisle 3 yıllık çalışma süresine ilişkin koşulun aleyhe değil lehe bir hüküm olduğu ve mevzuatın yorumunda hataya düşülmesi sebebiyle dava konusu uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 257,10 TL yargılama gideri ile 1.362,00 TL  avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra isteği halinde  davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere,/2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                        Üye                                                    Üye

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Muvazzaf Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Muvazzaf Astsubay Adayı Hakkında Emsal KararDış Kaynaktan

07-04-2020

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARARÖzel güvenlik

18-03-2022

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAR

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI

13-02-2022