ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI TEKLİFİ

ÖZETİ: Tabur Komutanlığınca yapılan madalya teklifinin, nihai karar mercii olmadığı halde Tugay Komutanlığınca tutularak Genelkurmay Başkanlığına gönderilmeme işlemi hukuka aykırıdır.

Davacı 5 Nisan 2001 tarihinde kayda geçen dilekçesinde özetle; 1998 yılında atamasının yapıldığı Dağ ve Komd.Tug.Komutanlığı emrine 17 Temmuz 1998 yılında katıldığını, göreve başladığı tarihten itibaren küçük ve büyük çaplı bir çok operasyona katıldığını, Kuzey Irak’ta icra edilen operasyonda 60-70 kişilik bölücü terör örgütü mensubuyla çatışmaya girildiğini, sabah 5.30’da başlayan çatışmanın akşam 17.30 sıralarına kadar devam ettiğini, bölüğünden bir kısım personelin yaralandığını veya şehit olduğunu, çatışmada bacaklarından yaralandığını, bir çok teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, takdir belgesi ile bu olay sonrasında şahsına madalya verilmesinin teklif edildiğini, teklifin reddedildiğini, oysa madalya alması gerektiği kanaatinde olduğunu, bu durumun motivasyonunu olumsuz etkilendiğini belirterek yasal dayanaktan yoksun işlemin iptalini talep ve dava etmiştir. Dava dosyasında mevcut belge ve bilgiler incelendiğinde; 1 nci Dağ ve Komd.Tb.K.lığının 4 Mayıs 2000 gün ve Per: 3050-110-00/575 sayılı yazısı ile Dağ ve Komd.Tug.K.lığına yazılarak davacının üstün cesaret ve feragat madalyası ile ödüllendirilmesinin, teklif edildiği, bu teklifin Komutanlığın 9 Kasım 2000 tarihli yazısı ile olaydan bir yılı aşkın süre sonra teklif yapılması nedeniyle uygun görülmeyerek ilgili makama gönderilmemesi üzerine işlemin iptali istemi ile iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 926 sayılı Personel Kanununun 191 nci maddesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi Madalya ve Nişan Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre madalyalar TSK Şeref Madalyası, TSK Hizmet Sevinç Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Başarı Madalyası ve TSK. Liyakat Madalyası olarak belirlenmiştir. TSK Personel Kanununun 204 ncü maddesi uyarınca çıkarılan ve 5 Haziran 2002 gün ve 24776 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmeliğin 8/a maddesinde tespit işleminin nasıl yapılacağı ve nasıl bir yol izleneceği belirlenmiştir. Buna göre kahramanlık, fedakarlık, üstün başarı ve üstün hizmette bulunan kişilerin asgari bölük (batarya), müstakil takım ve eşidi komutanlar” ve kurum amirleri ile daha üst makam ve rütbe sahipleri veya en yakın görgü şahidi olarak bulunan üst rütbe ve amirlerce tespit edileceği, taltife esas olaya ait bir teklif sonuç yazısı, örneğe uygun olarak sıralı üstler yolu ile Genelkurmay Başkanlığına gönderilecektir. Madalya ve ödül verilmesi ile ilgili tekliflerin nasıl değerlendirilip sıralı üst makamlara iletileceği yönünde çıkarılan Genelkurmay Başkanlığı’nın 3 Kasım1997 gün ve Per: 4060- 216-97 / Per.D.Dismor.Ş. (3528) sayılı emri incelendiğinde, üstün cesaret ve feragat madalyası tekliflerinin, teklif edilen şahsın kendisine tevdi edilen görevi üstün bir cesaret ve feragat ile yerine getirmesi, personelin olaya fiilen iştirak ederek hayati tehlike içinde olması ve birliğin tamamının başarılı olması durumunda ise madalya teklifinin birliğin motivasyonunu etkileyeceği hususları göz önünde tutularak “Değerlendirme Kurulları” tarafından inceleneceği ve değerlendirmeyi müteakip şerit rozet veya madalya ile taltif edilmesi isteniyorsa teklif formlarının sıralı amirler kanalı ile Genelkurmay Başkanlığına iletileceği belirlenmiştir. Dava konusu olayımıza dönüldüğünde, davacı hakkında tabur komutanlığı tarafından yapılan madalya teklifinin davacının katıldığını iddia ettiği tüm operasyonlara iştirak etmemesi, yaralandığı operasyon ile ilgili olarak takdir belgesiyle ödüllendirildiği ve madalya teklifi yapılmadığı, olaydan bir yılı aşkın süre sonra yapılan madalya teklifinin davacının birliğinin bağlı bulunduğu Dağ ve Komd.Tug.K.lığınca uygun görülmeyerek sıralı üstler vasıtasıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderilmediği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı açtığı davanın konusunu madalya verilmemesi işleminin iptali olarak belirtmiş ise de Kurulumuzca davanın konusu tabur komutanı tarafından yapılan üstün cesaret ve feragat madalyası verilmesi teklifinin sıralı üstler yolu ile bu konuda karar verecek ilgili makama gönderilmemesi işlemi olarak değerlendirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi Madalya ve Nişan Yönetmeliğinin “III. TEKLİF –İNHA ve TEVCİH” başlığını taşıyan 9 ncu maddenin c bendi “Hizmet Övünç, Üstün Cesaret ve Feragat, Başarı ve Liyakat Madalyaları: Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve/ veya Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığının teklifleri üzerine, barışta ve savaşta Genelkurmay Başkanı (T.S.K. Komutanı) veya yetkili kılacağı kişi tarafından tevcih olunur.” hükmünü getirmiştir. Anılan Yönetmeliğin 8 nci maddesinin amir hükmü uyarınca, davacı hakkında tabur komutanı tarafından üstün cesaret ve feragat madalyası verilmesi yönünde yapılan teklifin, teklif sonuç yazısı ile (EK.K) sıralı üstler yolu ile gönderilmesi ilgili makamca değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken Dağ ve Komd.Tug.K.lığınca uygun görülmeyerek gönderilmemesi işleminin halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu itibarla; Davacı P.Kd.Yzb. ..................... hakkında tabur komutanlığınca düzenlenen üstün cesaret ve feragat madalyası ile ödüllendirilmesi istemli 4 Mayıs 2000 gün ve PER. 3050-110-00/975 sayılı teklif yazısının Kuvvet Komutanlığına gönderilmemesi işleminin İPTALİNE,

(AYİM 2.D. 2.10.2002; E.2001/315, K.2002/737)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Fiili Hizmet Zammı

Emsal Karar 1Davacının uçağının düşmesinden sonra gelişen ve sonuçta onun maluliyetine

13-10-2019

Lojman Bakım Ve Onarım Giderleri

Emsal Karar 1Mutfak dolaplarının onarımının yapılması esnasında oluşan elektrik ve sıhhi

13-10-2019

Uzun vadeli sigorta kolları nelerdir?

Uzun vadeli sigorta kolları: malullük,

15-09-2019