Terekenin hesaplanmasında terekeden çıkarılacak değerler nelerdir?

Terekeden çıkarılacak değerler çıkarılır?

  • Mirasbırakanın borçları,

  • Mirasbırakanın cenaze giderleri,

  • Mirasbırakanın ölümünden sonra sulh mahkemesi terekeyi koruyucu tedbirler almış veya terekeyi mühürleme yoluna gitmişse, bu çerçevede yapılan masraflar,

  • Mirasbırakanla yaşamakta olan ve onun tarafından(mirasçısı olması gerekmiyor) bakılan kişilere verilmek üzere üç aylık bakım giderleri çıkarılır. 

Terekeye eklenmesi gereken değerler nelerdir?

  • Mirasbırakanın sağlığında yaptığı denkleştirmeye(iadeye) tabi tasarruflar. Miras payına mahsuben yapılan karşılıksız kazandırmaların mirasbırakanın ölümünde terekeye iade edilmesi gerekir. Diğer mirasçılar bu hususta alacaklı konumundadır. Mirasbırakanın altsoyuna yaptığı, onlara hayattaki durumlarını sağlamlaştırma niteliği taşıyan-iş kurma, evlenme- bütün tasarruflar karine olarak miras payına mahsuben yapılmış olduğu kabul edilir ve bu kazandırmaların terekeye iade edilmesi gerekir.

  • Mirasbırakanın sağlığında yaptığı bağışlamaların terekeye iadesi söz konusu olmasa bile tenkise tabi olması söz konusu olabilir. Kural olarak mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufları tenkis edilir. Onun sağlığında yaptığı tasarruflara dokunulmaz. Onlar mirasçıların tenkis talebine kural olarak dahil olmaz. Ancak istisnaen mirasbırakanın sağlığında yaptığı bazı tasarruflar da tenkise tabi olabiliyor. Bu bağışlamaların değerini de hesabi olarak aktif terekeye eklenmesi gerekir.

        Mesela mirasbırakanın ölümünden önce son bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar her halükârda tenkise tabidir. Ne niyetle yaptığının önemi yoktur, bunların değeri terekenin aktiflerine eklenir. Hatta mirasbırakanın ölümünden son bir yıl öncesinde değil de bir yıldan da öncesinde yaptığı bağışlamalar bile bunları mirasçılarından mal kaçırmak, onların saklı paylarını ihlal etmek yaptığı ispat edilirse, tenkise tabi tutulması gerekir ve bunların da değerinin o terekenin aktif değerlerine eklenmesi gerekir.

 

Taşınmazlardan bahsetmek gerekirse; mirasçılardan birine satış göstererek bağışlamış olursa; görünürdeki bağışlama muvazaalı olduğu için geçersiz, gizli bağışlama da şekle aykırı olduğu için geçersizdir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E:1974/1 K:1974/2

Bir kimsenin, mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmaz malı hakkında Tapu Sicil Memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmesi halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın, miras hakkı çiğnenen tüm mirasçıların, görünürdeki satış sözleşmesinin Borçlar Kanununun 18. maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve ilgili bağış sözleşmesinin de şekil koşulundan yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabilirler. Bu dava hakkı, geçerli sözleşmeler için söz konusu olan Medeni Kanunun 507. ve 603. maddelerinin sağladığı haklara etkili olmaz.
818 s. BK m. 18
743 s. MK m. 507/4, 508, 603, 500

 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sözleşmeli Subay Nasbı

Emsal Karar 1Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesinin (JGY51-10) Üçüncü Bölüm 1

13-10-2019

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN YAŞ TASHİHİ NEDENİYLE FESHİ

Emsal Karar 13269 sayılı kanunun statüye girildikten sonra yapılan yaş tashihlerini

01-04-2020

Hastalık ödeneğinin miktarı ne kadardır?

Yatarak tedavide yarısı, ayakta tedavide üçte ikisidir. Aynen iş kazası veya

15-09-2019