Subaylığa İlk Nasıp

Emsal Karar 1

Tabur K.lığına 22 gün vekalet eden 3 üncü sicil üstü tarafından nitelik belgesinde belirtilen olumsuz kanaatin, davacıyı daha yakından tanıyan 1 ve 2 nci sicil üstlerinin olumlu yöndeki  kanaatleriyle uyum içinde olmaması ve subjektifliğinin belirlenmesi karşısında, bu nitelik belgesindeki olumsuz kanaate dayanılarak tesis edilen sözleşmeli subaylığa kabul işlemlerinin durdurulması işleminde hukuka uyarlılık görülmemiştir. 

(AYİM 1.D. 13.01.2004; E.2004/93, K.2004/101) 

Emsal Karar 2

Statü hukukunun doğal gereği olarak, son sınıf derslerini vermekle beraber, tatbiki eğitimi (stajı) tamamlamadığı için “mezun” sayılamayacak konumdaki GATA Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencisi olan davacının, bu devrede yürürlüğe giren yasa hükmü dikkate alınarak muvazzaf subay nasbedilmemesi işleminde hukuka aykırılık yoktur.

 4766 sayılı Kanunun yayınlandığı 28.06.2002 tarihe kadar Askeri öğrenci statüsünde olduğu kuşkusuz olan ve akademik yıl derslerini tamamlamakla beraber, tatbiki eğitimi (yaz stajı) bitirmediği için henüz “mezun” durumda bulunmayan davacının, sağlık sınıfında subay statüsü beklentisine son vererek, onu bir şart-tasarrufla Devlet memuru statüsüne sokan 4766 sayılı Kanunun; yasama organının bu konudaki takdir yetkisine dayalı, kazanılmış hak, eşitlik ve idari istikrar gibi ilkeleri ihlal etmeyen, bilakis “kamu yararı” nı gözeten bir yasal tasarruftan ibaret olduğu sonucuna varılmaktadır. Davacının, tatbiki eğitimi tamamlamasından sonra bu kanunun kabul edilmesi halinde ise, artık önceki yasal hükümler uyarınca “mezun” statüsüne girecek oluşu nedeniyle yeni kanun hükümlerinin kendisine tatbik kabiliyeti olamayacağında kuşku yoktu. Bu bakımdan, 4766 sayılı Kanunun iddia edilen ilkeleri çiğnemediği bir yana, işaret edilen Anayasa Mahkemesi kararı karşısında, bu konuda bir iddia olmamasına karşın, Anayasa'ya aykırı düşen bir yanı da görülmemiştir. 

Öte yandan, dava konusuyla benzerlik gösteren GATA Kanunundaki diğer bir düzenleme, 20.07.2000 tarih ve 604 sayılı KHK. İle 2955 sayılı Kanuna eklenen EK-3 ve EK-4 ncü maddelerdeki Ana Bilim Dalı ve Bilim dalı Başkanlıkları için öngörülen azami 8 yıllık sürenin, mevcut (KHK.nin yayımladığı tarihte bu görevi ifa eden) Başkanlara da derhal tatbik edilmesi, ancak Geçici 9 ncu madde ile bunlar yönünden kimi ayrık hükümlerin getirilmiş   olması   hukuki   gerçeğidir. Bu yasal düzenleme ile de ihdas edilen yeni statü ve öngörülen ölçütler, o tarihte görevde olanlara da derhal uygulanmış ve bunlar yeni statüye intibak ettirilmiştir.

Dolayısıyla, yasa koyucunun bu konudaki takdir hakkı ve gördüğü üstün kamu yararı karşısında, dört yıl askeri öğrenci statüsüyle öğrenim gören, ancak "mezun" olmadan "subay" statüsüne değil "Devlet memuru" statüsüne geçirilmesi yolunda 22.6.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4766 sayılı Kanunla tasarrufta bulunulan davacı hakkındaki işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. 

Yasa koyucu, davacının dört yıllık askeri öğrenci statüsünü ve son sınıf derslerini de tamamlamasını ve bu konuda "beklenen hak" kını gözetip, Geçici bir madde ile yeni statünün geçmişe teşmilini arzu etmediğinden; bu yönü itibariyle de 4766 sayılı Kanunun davacıya derhal tatbiki gerektiği kuşkusuzdur. 

Yukarıda dört bölüm halindeki açıklama ve irdelemelerden, davacının GATA Hemşirelik Yüksek Okulundan subay nasbedilmeyerek, Devlet memuru statüsünde hemşire mezun edilmesi işleminde, gerek mevzuda, gerek idare hukuku ilkelerine aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

(AYİM 1.D. 06.05.2003; E.2002/1591, K.2003/657) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

İlave haciz ile tamamlama haczi arasındaki fark nedir?

İlave haciz hacze iştirak safhasında ortaya çıkmaktadır. Tamamlama haczi paraların paylaştırılması

24-09-2019

ŞEHİT SAYILMAMA

Emsal KararÖZETİ: Karakol komutanı olan davacıların oğullarının olay tarihinde görevi kapsamında

18-03-2021

Kamu Konutlarının Denetimi

Emsal Karar 1Kamu konutları ve konutlar bölgesi yönetim kurullarının faaliyetlerini yürütürken

13-10-2019