Sözleşmeli Subay Nasbı

Emsal Karar 1

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesinin (JGY51-10) Üçüncü Bölüm 1 inci Maddesinde ‘’Diğer şartlar başlıklı’’ ç fıkrası 2 nci bendinde yer alan ‘’Yedek subay ve Uzman erbaş kaynağından müracaat edenlerin sicil not ortalaması %85 ve yukarısında olmak’’ hükmü Anayasanın 124 üncü maddesine aykırı olup iptali gerektiğinden davacı hakkında bu hükme dayanılarak tesis edilen sözleşmeli subaylığa geçirilme işlemlerinin durdurulması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmış bulunmaktadır. 

 Davacı hakkında tesis edilen Sözleşmeli Subaylığa alınma işleminin durdurulması işleminin dayanağını teşkil eden Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesi’nin (JGY 51-10) Üçüncü Bölüm 1nci maddesindeki “Diğer şartlar” başlıklı ç) fıkrası 2 nci bendi iptal edilmiş olduğundan bu maddeye dayanılarak tesis edilmiş olan davacının sözleşmeli subaylığa geçirilme işlemlerinin durdurulması işleminin sebep yönünden   hukuka aykırılıkla sakatlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

(AYİM.1.D., 16.03.2004; E.2003/467, K.2004/510)

  

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Ortak velayet mümkün müdür?

Türk hukukunda ortak velayete ilişkin bir düzenleme

28-11-2019

DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA

Emsal Karar 1Jandarma sınıfından olması nedeniyle kolluk görevi bulunan ve bu

01-04-2020

Bölük Tabur Komutanlığı Tazminatları

Emsal Karar 1Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesine göre

13-10-2019