Bedelli Askerlik Emsal Kararlar

Emsal Karar 1

 Bakanlar Kurulu Kararının  “Geri Ödeme” başlıklı 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası “Yükümlülerin ödemiş oldukları bedeller ...bedelli askerlik kapsamından çıkartılmaları halinde...tabi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kendilerine... ödenir” hükmü uyarınca “ilgili Askerlik Şubesinin yazısına istinaden iade edilmesi gerekirken edilmemesi işleminin iptaline karar verilmesi gerekir. 

 (AYİM.2.D., 22.04.2009; E. 2008/1142, K. 2009/487) 

Emsal Karar 2

Ödeme yükümlülüğünü süresi içinde tamamlamadığından bedelli askerlik kapsamından çıkarılan davacıya ödediği bedel tutarının geri ödenmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlem hukuka uyarlı olmadığından iptali gerekir. 

Görüldüğü üzere, bedelli askerlikten yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödemesini yapan yükümlülerden; temel eğitime başlamadan önce veya temel eğitim safhasında askerliğe elverişli olmadıkları tespit edilenler, ölenler, istekleriyle bedelli askerlik yapmaktan vazgeçenler ile belirlenen dönemde temel askerlik eğitimine katılmayanlar veya temel eğitim süresini mazeretsiz olarak tamamlamaları nedeniyle bedelli askerlik kapsamından çıkarılanlara ödedikleri tutarların ilgili Askerlik Şubesinin yazısına istinaden Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından geri ödeneceğinin öngörüldüğü, bu sayım işinin “tadadi” değil, örnek kabilinden olduğu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2 nci Dairesinin 11 Ocak 1995 gün ve 1993/651 Esas,1995/2 Karar sayılı kararında da açıklandığı üzere, 1111 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesinin verdiği açık yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilen “Esaslar”ın 9 uncu maddesinin çok açık olup, ölen yada askerliğe elverişsiz hale geldikleri anlaşılan yükümlüler dışındaki bedelli askerlik statüsünden çıkartılan (ister kendiliğinden vazgeçme, ister diğer şekillerde olsun) yükümlülerin ödedikleri bedel miktarları, ancak bu kişilerin tabi oldukları statüdeki askerlik hizmetini tamamladıktan sonra kendilerine iade edilebilecek olduğu, yukarıdaki açıklamalara kıyasen davacının durumunun geri ödeme için uygun olduğu, temel askerlik eğitimini yapmış olduğu, müteakiben bulunduğu konum itibariyle askerlik hizmetini tamamladığı, bedelli askerlik statüsünden ne şekilde çıkartılırsa çıkartılsın( ister kendiliğinden vazgeçmiş olsun, ister diğer şekillerde çıkartılmış olsun) bedelin iadesinin zorunlu olduğu, ödeme yükümlülüğünü süresi içinde tamamlamadığından bedelli askerlik kapsamından çıkarılan davacıya ödediği bedel tutarının geri ödenmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uyarlı olmadığı, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.  

(AYİM.2.D., 14.11.2007; E. 2007/275, K. 2007/903) 
 

Emsal Karar 3

1111 sayılı Askerlik Kanunun Geçici 20 nci maddesi ile sadece yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlara hak tanındığından, davacının da üniversite kaydının silinmesi nedeniyle yoklama kaçağı durumunda bulunduğu anlaşıldığından, idarinin iç işleyişinden kaynaklanan düzensizlik nedeniyle yıllar sonra bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılması işlemi sebep ve amaç unsuru yönünden hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 

   (AYİM 3.D., 23.09.2004; E.2003/717, K.2004/1359)

Emsal Karar 4

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitimini tamamlamadan askerliğe elverişsizlik durumu tespit edilen davacıya bu kapsamda ödediği paranın iade edilmemesi hukuka aykırıdır. 

1111 sayılı Askerlik Kanunun Geçici 37 nci maddesi kapsamında  bedelli askerlik hizmetinden yararlanan davacının Temmuz 2000 celp döneminde temel askerlik eğitimi sırasında rahatsızlanarak askeri hastaneye yattığı ve “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporu alması nedeniyle bedelli askerlik kapsamında ödediği 10.000 DM. Alman Markının, aynı Kanunun Geçici 37 nci maddesi gereğince çıkartılan 12 Kasım 1999 gün ve 99/13584 sayılı “Askerlik Kanunun Geçici 37 nci maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 4 nci Kısım 11 nci maddesi gereğince davacı hakkındaki “Askerliğe Elverişi Değildir” raporunun verilmesindeki gecikmenin idari işlem ve hizmetlerden kaynaklandığı dolayısıyla davacının hakkının ihlal edilmemesi gerektiğinden bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitimini tamamlamadan askerliğe elverişsizlik durumu tespit edilen davacıya bu kapsamda ödediği 10.000 Alman Markının iade edilmemesinin hukuka aykırı olduğu  sonuç ve kanaatine varılmıştır.

(AYİM 2.D. 2.4.2003; E.2002/273, K.2003/268) 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Astsubaylıktan Subaylığa Nasıp

Emsal Karar 1Davacının, 59 ncu dönem Tank Subay Kursunu 15.07.2005 tarihinde

13-10-2019

Emekli Keseneği

Emsal Karar 15434 Sayılı Kanunun 15/g ve Geçici 195 nci maddelerinin

13-10-2019

Sicilde Sirayet

Emsal Karar 1ÖZETİ: Davacının iptali isteği 2 nci sicil üstü işleminin

03-12-2019