Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal Karar

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal Karar

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal Karar

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 26.12.2014-26.12.2017 tarihleri arasında sözleşmeli er olarak görev yapan müvekkil tarafından, 30.10.2017-13.11.2017 tarihleri arasındaki uzman erbaş alımına yönelik başvurusunun 13.11.2017 tarihinde daha önceden TSK bünyesinde istihdam edildiği ve 3 yıllık çalışma süresini tamamlamadan uzman erbaşlığa başvurduğu gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin iptali istemiyle açılan dava hakkında verilen karar aşağıda yer almaktadır. 


DAVACI                              : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesini kendi isteği doğrultusunda yenilemeyerek uzman erbaş alımına yönelik yapılan başvurusunun, sözleşmeli er olarak 3 yıllık  fiili hizmet süresini tamamlamadığı gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin; hukuka aykırı olduğu, Uzman Erbaş Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca sözleşmesinin feshini gerektirecek bir durumun bulunmadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMA ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacının önceden TSK bünyesinde sözleşmeli er olduğu, ancak uzman erbaş alımına yönelik başvuru esnasında 3 yıllık fiili çalışma süresini tamamlamadığından bahisle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava,  Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacı tarafından sözleşmesini kendi isteği doğrultusunda yenilemeyerek uzman erbaş alımına yönelik yapılan başvurusunun, sözleşmeli er olarak 3 yıllık  fiili hizmet süresini tamamlamadığı gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
22.03.2011 tarih ve 27882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun "İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme "  başlıklı 8.maddesinin 11.fıkrasında; 
"Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilirler. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde öncelik verilir. (Ek: 13/7/2013-6496/4 md.) Sözleşmeli çavuşlar, uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar." hükmüne yer verilmiştir.
25 Mart 1986 tarih ve  19058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun "Göreve Alınma" başlıklı 4.maddesinde;
" (Değişik: 6496 - 13.7.2013 / m.33) (Değişik birinci cümle: KHK/681 - 2.1.2017 / m.60) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve ilgisine göre Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıklarınca onaylanan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip;
a) Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla,
b) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak şartıyla, istenilen belgelerle müracaat ederler. Bunlardan uygun görülenler yönetmelikte belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar." düzenlemesi yer almaktadır.
8 Haziran 2011 tarih ve  27958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nin "Uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş" başlıklı 28.maddesinde ise; 
"Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin veya astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir." şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 26.12.2014-26.12.2017 tarihleri arasında sözleşmeli er olarak görev yapan davacı tarafından, 30.10.2017-13.11.2017 tarihleri arasındaki uzman erbaş alımına yönelik başvurusunun 13.11.2017 tarihinde daha önceden TSK bünyesinde istihdam edildiği ve 3 yıllık çalışma süresini tamamlamadan uzman erbaşlığa başvurduğu gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta dava dosyasına ekli bilgi belgelerin incelenmesinden; davacının 26.12.2014 tarihinde sözleşmeli er statüsünde göreve başladığı, sözleşme dönemi içerisinde 26.12.2017 tarihinde kendi isteğiyle sözleşmesini feshederek TSK'dan ayrılış yaptığı, 3 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamadığı dolayısıyla gerekli şartlara haiz olmadığı gerekçesiyle uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırıldığı açık olmakla birlikte yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte yorumlandığında, önceden TSK bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli er veyahut erbaşın uzman erbaşlığa başvuru yapmasında bir sakınca bulunmadığı, kendi istekleri üzerine sözleşmelerini feshedenlerin başvuru yapabileceği, 3 yıl görev yapanlar açısından ise sözleşmelerinin feshine gerek olmadığı, sözleşmeleri devam ederken müteakip sözleşme süreleri içerisinde uzman erbaşlığa başvuru yapmaları halinde sözleşmelerinin kendiliğinden son bulacağı hükmü getirildiği, başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde öncelik verileceği, uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin devam ettiği süreçte davacının 3 yıllık fiili hizmet süresini tamamladığından bahisle 3 yıllık çalışma süresine ilişkin koşulun aleyhe değil lehe bir hüküm olduğu ve mevzuatın yorumunda hataya düşülmesi sebebiyle dava konusu uzman erbaşlığa kabul işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 257,10 TL yargılama gideri ile 1.362,00 TL  avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra isteği halinde  davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere,.../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                   Üye                                               ÜyeAvukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

22-02-2022

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL

27-03-2022

Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında

07-04-2020