Sağlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1

GATA Profesörler Sağlık Kurulunun davacının hastalığı ile ilgili vermiş olduğu mütalaa ve sonuç kararı karşısında, davacıdaki rahatsızlığın bünyesel nitelik taşıdığı, teşhis ve tedavisi ile ilgili olarak idareye atfı kabil bir kusur bulunmadığı, mevcut sağlık durumu itibariyle de askeri öğrenciliğe devamının mümkün bulunmadığı kanaatine varıldığından, davacı vekilinin okuldan çıkarılma işleminin iptali ile manevi tazminat ödenmesi yönündeki taleplerinin reddine karar verilmiştir. 

(AYİM.2.D., 03.10.2007; E. 2006/1310, K. 2007/768) 

Emsal Karar 2

Davacıda mevcut “Aort Kapak Hastalığı Mitral Kapak Hastalığı”nın T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin sekel (D) dilimine girdiği anlaşılmakla, tesis edilen okuldan çıkarma işlemi hukuka uyarlıdır. 

(AYİM 2.D. , 21.09.2005: E. 2005/115, K.2005/697) 

Emsal Karar 3

Astsubay Sınıf Okulunu bitirmek üzereyken ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle, hakkında TSK. Sağlık Yeteneği yönetmenliğinin 28. maddesi hükmü uygulanarak rahatsızlığına uygun bir sınıfta yeniden sınıflandırılması gereken davacının; aynı yönetmenliğin 27.maddesi esas alınarak askeri öğrenci statüsüne son verilmesi hukuka aykırıdır. 

(AYİM.2.D.26.9.2001;E.2001/109,K.2001/666) 

Avukata Sor!