Öğrenci Affından Yararlanacak Öğrenciler Bakımından, Üniversitelerde Okuyan Öğrenciler ile Askeri Öğrenciler Arasında Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağına İlişkin Emsal Karar

Öğrenci Affından Yararlanacak Öğrenciler Bakımından, Üniversitelerde Okuyan Öğrenciler ile Askeri Öğrenciler Arasında Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağına İlişkin Emsal Karar

Öğrenci affından yararlanacak öğrenciler bakımından, Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde okuyan öğrenciler ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumlarında okumakta iken ilişiği kesilenlerin öğrenci affından yararlanamayacağına ilişkin açık bir hüküm de bulunmadığından, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir yükseköğretim kurumu olan Gülhane Askeri Tıp Akademisinde öğrenci iken ilişiği kesilen müvekkilin 6756 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri de dikkate alınmak suretiyle 7143 sayılı Kanunun öngördüğü öğrenci affından yararlandırılması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ilşkin emsal karar aşağıda yer almaktadır.

 

 


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI7ANKARA
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ :Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ... İli, ... İlçesinde tabip olarak görev yapan davacı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 7143 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu eklenen geçici 78. maddesi kapsamında kabul edilen öğrenci affından yararlanma istemiyle yapılan .2018 tarihli başvurunun reddine ilişkin işlemin; davacının 2010 yılı Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Jandarma Genel Komutanlığı kadrosundan uzman öğrenci statüsüne hak kazandığı, başladığı uzman öğrencilik eğitiminden ..2012 tarihinde kendi isteği ile istifa ettiği, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen geçici 78. madde kapsamında yaptığı başvurunun hukuka aykırı olarak reddedildiği, ilgili düzenleme uyarınca davacının öğrenci affından yararlanmasına engel bir durumun mevcut olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : 2547 sayılı Kanun'un 2. maddesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili özel kanun hükümlerinin saklı olduğunun açıkça düzenlendiği, yine davacının istifa ettiği tarihte yürürlükte bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde kendi isteği ile uzmanlık eğitiminden istifa edenlerin başka dalda uzmanlık eğitimine devam edeceğinin kural altına alındığı, davacının devam etmek istediği uzmanlık branşına yönelik olarak da herhangi bir kadro bulunmadığı, hukuka ve mevzuata uygun işlem tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ... İli, ... İlçesinde tabip olarak görev yapan davacı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 7143 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu eklenen geçici 78. maddesi kapsamında kabul edilen öğrenci affından yararlanma istemiyle yapılan 12.06.2018 tarihli başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
....
Dosyanın incelenmesinden;  2010 yılı ilkbahar dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonucunda Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimine yerleştirilen ve //2012 tarihinde istifa eden davacı tarafından, 7143 sayılı Kanun ile getirilen öğrenci affından yararlanmak istemiyle yaptığı başvurunun, davacının öğrenime başlarken tabi olduğu Mülga 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu kapsamında başlanılan tıpta uzmanlık eğitiminin başlama ve kesilme sürecinin 2547 sayılı Kanun'dan ayrı olarak gerçekleşmesi nedeniyle 2547 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 78.maddenin davacıya uygulanma imkanı bulunmadığından bahisle reddi üzerine, anılan ret işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
....
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, kapatılan  Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir yükseköğretim kurumu olduğu, bu okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin öncelikle mülga 2955 sayılı Kanuna göre yürütüleceği fakat bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yükseköğretim kurumları için genel kanun niteliği taşıyan 2547 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 7143 sayılı Kanunda öğrenci affından yararlanacak öğrenciler bakımından, Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde okuyan öğrenciler ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumlarında okumakta iken ilişiği kesilenlerin öğrenci affından yararlanamayacağına ilişkin açık bir hüküm de bulunmadığından, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir yükseköğretim kurumu olan Gülhane Askeri Tıp Akademisinde öğrenci iken ilişiği kesilen davacının 6756 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri de dikkate alınmak suretiyle 7143 sayılı Kanunun öngördüğü öğrenci affından yararlandırılması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 240,60 TL  yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi. 


Başkan                                     Üye                                   Üye

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

22-02-2022

Öğrenci Affından Yararlanacak Öğrenciler Bakımından, Üniversitelerde Okuyan Öğrenciler ile Askeri Öğrenciler Arasında Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağına İlişkin Emsal Karar

Öğrenci affından yararlanacak öğrenciler bakımından, Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde okuyan öğrenciler

17-12-2019