Konut Tahsisinde Puanlama

Emsal Karar 1

Konutu için oturulamaz raporu tanzim edilen personelin, garnizona yeni atanan veya beş yıllık oturma süresini tamamlayarak konutunu boşaltan diğer tüm personel ile birlikte konut tahsisi puan sıralamasına dahil edilmesi işlemi TSK Konut yönergesi hükümlerine aykırı olduğundan iptali gerekir.

 Konut oturma süresini doldurmadan ikametindeki konut için oturulamaz raporu tanzim edilen personel için özel bir düzenleme yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu düzenlemelere göre, ikamet ettiği konuta “oturulamaz” raporu verilmesi üzerine oturma süresi dolmadan konutunu tahliye eden personelden sıra tahsisli olarak girmiş olanların konut tahsis puanları T.S.K Konut Yönergesinin 2 nci Bölüm 2 nci maddesine göre yeniden hesaplanmalıdır. Daha sonra konutu tahliye etmek zorunda kalan personelden görev hizmet ve sıra tahsisi öncelik sırasına göre konut tahsis sırası oluşturulması, P. Okul K.lığı tahsis yetkisindeki boşalan oturulabilir durumdaki konutların kalan oturma sürelerini tamamlamak üzere öncelikle konutunu tahliye etmek zorunda kalan bu personele önerilerek tahsis edilmesi gerekmektedir.  

 Bu nedenlerle davacının konutunu tahliye etmek zorunda kalan personel dışındaki garnizona yeni atanan veya beş yıllık oturma süresinin tamamlayarak konutunu boşaltan diğer tüm personel ile birlikte konut tahsisi puan sıralamasına dahil edilmesi işleminin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

  (AYİM 3.D.,07.06.2007; E.2007/94 K.2007/775) 

Emsal Karar 2

Davacının müracaatının konut tahsis makamına gönderilmemesinde davacıya atfedilebilecek herhangi bir kusur bulunmamakla birlikte, idarenin hizmetin sürekli ve düzgün işlemesini sağlama yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışlarıyla oluşan zararlı sonuçların kişilerin özlük haklarını olumsuz etkilemesi hakkaniyete uygun düşmeyeceğinden , konut puanlamasının davacının müracaat tarihinden geçerli olarak yapılması gerekir. 

Davacının 15.12.1997 tarihinde Konut başvuru beyanname ve dilekçesini doldurarak en yakın sicil amirine teslim ettiğine ve bu beyannamenin davacının sicil amiri tarafından imzalanmasına rağmen söz konusu belgelerin konut tahsis makamına gönderilmesi gerekirken her nasılsa davacının şahsi dosyasına konulduğu hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. T.C. Anayasasının 123 ncü maddesinde idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu hükmüne yer verilmiştir. İdarenin işleyişi sürekli ve düzgün olmalıdır. Devlet adına kamu hizmeti yürüten idarenin, halin icaplarına, gereksinmelere göre hizmeti devamlı en iyi şekilde topluma arz etmesi, hizmeti yürütürken, kimsenin zarara uğramamasını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alması zorunludur. Bu zorunluluğun gereği gibi yerine getirilmemesi, hizmetin amacına uygun biçimde işlemediğini, yeterli önlem alınmadığını gösterir. Somut olaya dönüldüğünde davacının konut puanlamasına dahil edilebilmek için usulüne uygun olarak yaptığı bir müracaatı mevcuttur. Davacının müracaatının konut tahsis makamına gönderilmemesinde davacıya atfedilebilecek herhangi bir kusur bulunmamaktadır. Davacının konut başvuru beyanname ve dilekçesinin incelenerek konut tahsisini yapacak makama gönderilmesi idarenin görevidir. İdarenin hizmetin sürekli ve düzgün işlemesini sağlama yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışlarıyla oluşan zararlı sonuçların kişilerin özlük haklarını olumsuz etkilemesi hakkaniyete uygun değildir.  

Tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde davacının konut puanının, 15.12.1997 tarihinde yaptığı başvuru esas alınarak hesaplanması gerektiğinden aksi yönde tesis edilen işlemin iptaline karar vermek gerekmiştir. 

(AYİM 3.D.,03.05.2007; E.2006/1702 K.2007/615) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte ödeme emrinde neler bulunur ve süreler nasıldır?

Takip talebinde bulunması gereken kayıtlar, borcun ve takip giderlerinin 10 gün

24-09-2019

KURSTA BAŞARISIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ

Emsal KararYüksek hız telsiz operatörü olarak istihdam edilen davacı uzman erbaşın,

28-11-2019

Cenaze Giderlerinin Ödenmesi

Emsal Karar 1ÖZETİ : Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurlarına da

25-12-2019