Fiili Hizmet Süresi

Emsal Karar 1

 Fiili hizmet süresi hesaplanırken, 5434 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereği kesenek vermek suretiyle geçirilen süreler, 32 ve 33 ncü maddeler gereği askerlik hizmet zammı, 102 ve EK-8 nci maddeler gereği askerlik hizmet borçlanması ve EK-18 nci madde ve 2829 Sayılı Kanunun 4 ncü maddeleri gereği Emekli Sandığı iştirakçiliğinden önce sigortalı olarak çalışılan süreler dikkate alınmalıdır. 

Davacı 27.02.1992-27.05.1993 tarihleri arasında askerlik hizmetini yapmıştır. Ancak bu sürelerin hizmetten sayılabilmesi için, ilgililerin 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun EK-8 ve 102 nci maddeleri gereğince görevleri ile ilgileri kesildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde ödemelerini yapmış olmaları gerekmektedir. Davacı 07.06.2000 tarihinde sözleşmesinin feshedilmesi üzerine henüz 6 aylık süre dolmadan 14.07.2000 tarihinde davalı kuruma vermiş olduğu dilekçe ile malullük yönünden durumunun incelenmesini ve askerlik borçlanmasının yapılmasını istemiştir. Davacının askerlik borçlanması karşılığını görevinden ilişiğinin kesilmesinden itibaren 6 aylık süre içerisinde ödemediği, 26.08.2003 tarihinde ödediği anlaşılmakta ise de , bu durum davacının bir ihmal ve kusurundan değil, davalı kurumun konu ile ilgili belgeleri geç elde etmesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca  belirtmek gerekir ki davacı hakkında henüz adi malul kararı dahi alınmadan, davacıdan askerlik borçlanması karşılığını ödemesi beklenemez.  

Bu tespitler karşısında sonuç olarak davacının 7 yıl fiili hizmeti, 1 yıl 9 ay fiili hizmet zammı ve 1 yıl 3 ay askerlik hizmeti borçlanması olmak üzere toplam 10 yıl hizmeti esas alınarak adi malul aylığı bağlanması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlem sebep , amaç ve konu unsuru yönünden hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 

(AYİM.3.D., 30.11.2006; E.2006/1552 K.2006/1547) 

Emsal Karar 2

Sözleşme fesih tarihinden sonra sigortalı olarak çalışılan sürelerin ve ilişik kesme tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılmayan askerlik borçlanmasının fiili hizmet süresine eklenerek davacıya adi malül aylığı bağlanmasına yasal imkan bulunmamaktadır.

Davacının 27.07.1994 tarihinde uzman erbaş olarak göreve başladığı 27.07.2001 tarihinde sözleşmesinin feshedildiği fiili iştirakçi olarak fiili hizmetinin 7 yıl olduğu her yıl için 3 ay fiili hizmet zammı da ilave edildiğinde 8 yıl 9 ay hizmeti bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacının Emekli Sandığı İştirakçiliğinden önce sigortalı olarak 05.06.1993-20.07.1994 tarihleri arasında 186485586 sigorta sicil numarası ile çalıştığı, bu tarihler arasında 365 gün prim ödediği Eskişehir sigorta İl Müdürlüğünün 14.01.2005 tarihli yazısından anlaşılmaktadır. Bu sürenin de ilave edilmesiyle davacının hizmet süresinin 9 yıl 9 ay olduğu anlaşılmaktadır. Davacı 13.01.200431.10.2004 tarihleri arasında 289 gün prim ödemek suretiyle sigortalı olarak çalışmış ise de, bu sürelerin sözleşmesinin fesih tarihinden sonraki tarihlere rastlanması nedeniyle 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınması mümkün değildir. Yine davacı 26.02.1992-26.05.1993 tarihleri arasındaki 450 günlük askerlik hizmetini de borçlanmıştır. Ancak bu sürelerin hizmetten sayılabilmesi için, ilgililerin 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun EK-8 ve 102 nci maddeleri gereğince görevleri ile ilgileri kesildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde ödemelerini yapmış olmaları gerekmektedir. Eskişehir Sigorta İl Müdürlüğünün 10.03.2005 gün ve 17671 sayılı yazısından davacının askerlik borçlanması için, sözleşme fesih tarihi olan 27.07.2001 tarihinden itibaren çok uzun bir süre geçtikten sonra 22.12.2004 tarihinde müracaatta bulunduğu ve 04.01.2005 tarihinde ödeme yaptığı anlaşılmaktadır. Davacının görevinden ilişiğinin kesilmesinden itibaren 6 aylık süre içerisinde askerlik borçlanmasını yapmadığı için askerlik hizmetinin, fiili hizmetinden sayılmasına imkan bulunmamaktadır. Bu tespitler karşısında sonuç olarak davacının hizmeti toplam olarak 9 yıl 9 ay olup 10 yıllık süreyi tamamlamadığından davacıya adi malûl aylığı bağlanmayıp 2829 sayılı Kanunun 4/2 nci maddesi gereğince, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması nedeniyle hizmet birleştirilmesi yapılmayarak 7 yıl fiil hizmeti ve 1 yıl 9 ay fiili hizmet zammı olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay hizmeti esas alınarak emekli ikramiyesi ödenmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir. 

(AYİM 3.D. 08.12.2005; E. 2004/263, K. 2005/1180) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Lojman Bakım Ve Onarım Giderleri

Emsal Karar 1Mutfak dolaplarının onarımının yapılması esnasında oluşan elektrik ve sıhhi

13-10-2019

Ön Lisans Diploması Verilmemesi

Emsal Karar 12 yıllık Hava Astsubay meslek yüksek okulu müfredatını başarı

12-10-2019

Askeri Öğrenci Statüsüne Giriş Niteliklerini Kaybetme Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Meslek Yüksek Okulu otomotiv bölümü mezunu olduğuna dair diplomasını

12-10-2019