"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezası Hakkında Emsal Karar

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezası Hakkında Emsal Karar

 

... Askerlik Şube Başkanlığına ataması yapılan müvekkilin 07 Temmuz 2018 tarihinde eski görev yerinden ilişiğini kestiği, 15 günlük mehil müddeti ve 1 günlük yol süresinin sonunda 23 Temmuz 2018 tarihinde yeni görev yerine katılması gerekirken 24 Temmuz 2018 tarihinde katıldığı, söz konusu durumun yıllık izninin bitiminde 13 Ağustos 2018 tarihinde göreve başlayan ... Askeralma Bölge Başkanlığı tarafından tespit edilerek 14 Ağustos 2018 tarihli kararı ile hakkında soruşturma başlatılması neticesinde hakkında verilen aylıktan kesme disiplin cezasının iptali için açılan davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.

 

DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : .. Askerlik Şube Başkanlığında yüzbaşı rütbesinde görev yaparken ... Askerlik Şube Başkanlığı bünyesine atanan davacı tarafından, izin süresini geçirmek disipsizliğini işlediği gerekçesi ile TSK Kanunu'nun 18. maddesi gereğince 1/20 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına yönelik ... Askeralma Bölge Başkanlığı'nın ..2018 tarih ve 2018/ sayılı işleminin, kararın reddedildiği ve kesinleşmiş olduğu, Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğine göre yeni görev yerine atanan davacının onbeş gün mehil izni bulunduğu, 1080 km yol kat ederek... birliğine ulaşması gereken davacının bir gün yol izninin olacağı ve 07.07.2018 tarihinde ilişiğini kesen davacının mevzuata göre tam zamanı olan 24.07.2018 tarihinde iznini sonlandırarak ... Askeralma Bölge Başkanlığı'na katıldığı, atama emri ile kanun ve yönetmeliklerle tanınan hakkının kısıtlanamayacağı gerekçeleri ile hukuka aykırı olarak tesis edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının onbeş gün mehil müddeti ve bir gün yol izni süresinin bitiminden itibaren 23.07.2018 tarihinde yeni görevine başlaması gerekirken 24.07.2018 tarihinde ... Asker Alma Bölge Başkanlığına katıldığının sabit olduğu, 6413 sayılı Kanun uyarınca hakkında tesis edilen 1/20 aylıktan kesme cezasında hukuka aykırılık bulunmadı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Erzincan İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava;  ... Askerlik Şube Başkanlığında   yüzbaşı rütbesinde görev yaparken ... Askerlik Şube Başkanlığı bünyesine atanan davacı tarafından, izin süresini geçirmek disipsizliğini işlediği gerekçesi ile TSK Kanunu'nun 18. maddesi gereğince 1/20 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına yönelik ... Askeralma Bölge Başkanlığı'nın 11.09.2018 tarih ve 2018/3 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun "Disiplin soruşturması ve yetkiler" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında; "Maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil edebilecek bir fiilini veya mesleğe aykırı tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen disiplin soruşturması yapar." düzenlemesi bulunmakta olup, aynı kanunun 19. maddesinin (c) bendinde; "izin süresini geçirmek, izin, istirahat veya hava değişimi süresini yasal veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın altı günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek şekilde geçirmektir." düzenlemesi, aynı Kanun'un "Zamanaşımı" başlıklı 39. maddesinin 1. fıkrasında da; "Disiplin amirleri tarafından, disiplinsizliğin kendileri tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. Fiil, inceleme ve araştırma yapmayı gerektirmiş ise, bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanmış olmak ve altı ayı geçmemek kaydıyla, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık süreye dâhil edilmez." düzenlemesi yer almaktadır.
Öte yandan; aktarımı yapılan 7. maddenin gerekçesinde de; "Maddenin birinci fıkrasında, disiplin soruşturmasının hangi hallerde ve nasıl yapılacağı düzenlenmiştir." ibaresine yer verilmiş, 39. maddenin gerekçesinde de, birinci fıkrasıyla ilgili olarak; "...yapılan disiplinsizliğin inceleme ve araştırmayı gerektirmesi ve buna istinaden de bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanması halinde, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık zamanaşımı süresinden hariç tutulacaktır" ibaresi yer almıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, .. Askerlik Şube Başkanlığından... Askerlik Şube Başkanlığına atanan davacının 07 Temmuz 2018 tarihinde eski görev yerinden ilişiğini kestiği, 15 günlük mehil müddeti ve 1 günlük yol süresinin sonunda 23 Temmuz 2018 tarihinde yeni görev yerine katılması gerekirken 24 Temmuz 2018 tarihinde katıldığı, söz konusu durumun yıllık izninin bitiminde 13 Ağustos 2018 tarihinde göreve başlayan ... Askeralma Bölge Başkanlığı tarafından tespit edilerek 14 Ağustos 2018 tarihli kararı ile hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturmacı tarafından 07 Temmuz 2018 tarihinde eski görev yerinden ilişik kestiği, 15 günlük mehil müddeti ve 1 günlük yol süresinin sonunda 23 Temmuz 2018 tarihinde yeni görev yerine katılması gerekirken 24 Temmuz 2018 tarihinde katılmasına mazeret teşkil edecek bir hususun bulunmaması sebebiyle fiilinin 6413 sayılı Kanun'un 19/c maddesinde belirlenen izin süresini geçirmek disiplinsizliğine temas ettiği disiplin durumu ve kasıtlı hareket etmesi dikkate alınarak bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının uygun olacağının teklif edilmesi üzerine, TSK Disiplin Kanunu'nun 19'uncu maddesinin (c) bendi ve 14'üncü maddesi 2'nci fıkrası gereği daha önceki durumu dikkate alınarak bir derece hafif ceza olan, TSK Disiplin Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince "1/20 oranında aylıktan kesme" disiplin cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, kamu görevlilerinin özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımında objektif ve kamusal öneme sahiptirler.
Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır. Disiplin cezalarının sağlıklı ve objektif olması cezayı veren disiplin amirlerinin olayı objektif değerlendirebilmeleriyle mümkündür.
Disiplin cezası verilebilmesi için belli yasal süreler içinde ilgili hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması ve yine belli yasal süreler içinde yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerekmektedir.
Olayda davacının 24.07.2018 tarihinde ... Askeralma Bölge Başkanlığına giderek maaş işlemleri için hesap açtırdığı ve aynı tarihte görev yeri olan ... As.Ş.Başkanlığına katılış yaptığı anlaşılmakla davalı idarenin 23.07.2018 tarihinde katılması gerekirken 24.07.2018 tarihinde katılışına ilişkin fiilden bu suretle haberdar olduğu sonucuna varıldığı, idarenin disiplin soruşturmasına 14.08.2018 tarihinde başlayarak 11.09.2018 tarihinde disiplin cezasını tesis ettiği dolayısıyla 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun "Zamanaşımı" başlıklı 39. maddesi uyarınca; idarenin göreve bir gün geç başlama eylemini öğrenmiş olduğu 24.07.2018 tarihinden itibaren bir ay içinde disiplin cezası vermesi gerekirken öğrenme tarihinden itibaren ve soruşturma süresi (14.08.2018-29.08.2018) bir aylık süreye dahil edilmemesine rağmen bir aylık süre geçtikten sonra disiplin cezası verdiği görüldüğünden, ceza verme zamanaşımı süresi geçtikten sonra verilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan davacı hakkındaki 13.08.2018 tarihli tutanağı tutan ile dava konusu işlemi tesis edenin Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay ... olduğu, tarafsızlık ilkesi ışığında olayın tarafı olan disiplin amirince disiplin cezası verilmesinde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 223,80-TL  yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca  belirlenen 1.362,000-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere,  //2019 tarihinde oyçokluğuyla  karar verildi.

Başkan                                      Üye                                    Üye          
        
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİBilindiği üzere 2 yıllık

10-05-2020

HARP MALULLÜĞÜ

HARP MALULLÜĞÜHarp malullüğü nedir?Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş

17-04-2020

Anayasa Mahkemesinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Şartı İle İlgili İptal Kararının Devam Eden Davalara Etkisi

Anayasa Mahkemesinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Şartı

01-01-2020