Emekli Keseneği

Emsal Karar 1

5434 Sayılı Kanunun 15/g ve Geçici 195 nci maddelerinin amir hükümleri gereği evvelce açığa alınması nedeniyle emekli keseneği yarım olarak kesilen davacının yargılandığı suçlardan beraat etmesi karşısında; yarım kesenek nedeniyle fiili hizmetten sayılmayan sürelerin ihyası ve emekliliğe esas fiili hizmet sürelerinin tam olarak hesaplanması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlem hukuka aykırıdır. 

Bazı suçlardan yargılanması nedeniyle açığa alınan, yargılamanın beraet ve davanın düşmesi ile neticelenmesi üzerine açığı kaldırıp görevine iade edilen, açıkta iken eksik aldığı 1/3 oranındaki aylıkları sonradan ödenen ancak eksik kalan 1/2 oranındaki emekli keseneği sonradan Emekli Sandığına ödenmeyen davacının fiili hizmet süresi hesaplanırken açıkta geçen sürenin tamamının hesaba katılması gerekirken bu sürenin 1/2 sinin hesaba katılması ve neticede 25 yılı doldurmadığı gerekçesiyle emekli edilmemesi ve göreve iade edilmesi işleminin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Zira 5434 Sayılı Kanunun Geçici 195 nci maddesi hükmüne göre açıkta geçirdiği sürelere ilişkin fiili hizmet süresi yarım hesaplanan davacının eksik ödenen karşılık farklarının çalıştığı kurum tarafından ödenmesi gerekmektedir. Davacının kendisinin ödemesi gereken kesenek farklarını ödememiş olması çalıştığı kurumun karşılık farklarını ödememesini gerektirmediği gibi davacının fiili hizmet süresinin noksan hesaplanmasını da gerektirmez. Dava konusu işlemin ilk halkası olan ve MSB.lığı tarafından tesis edilen karşılık farklarının ödenmemesi işleminin hukuka aykırı olduğu, neticede buna bağlı olarak davacının göreve yeniden başlatılmasına ilişkin işlem sebep sonuç ilişkisi içerisinde hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 

(AYİM.1.D.13.2.2001;E.2000/430,K.2001/186)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Mahkümiyet Hükmüne Dayalı Olarak Ayırma

Emsal Karar 1Adli para cezasının ödenmemesi sonucunda hapis cezasına çevrilmesi durumunda,

11-10-2019

Sürekli iş göremezlik geliri nedir?

Kişi, meslekte kazanma gücünü en az %10 oranında kaybetmişse bu durumda

15-09-2019

Sınavda Başarısız Sayılma

Emsal Karar 1Yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda davacının girdiği bütünleme, tek ders

12-10-2019