DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA

Emsal Karar 1

Jandarma sınıfından olması nedeniyle kolluk görevi bulunan ve bu bağlamda suçla mücadele etmesi gereken davacının, suça bulaşmış kişilerle hizmet dışı nedenlerle ilişki kurduğu ve bu ilişkiyi sürdürdüğü, keza hakkında muhtelif suçlardan açılan kamu davasından (Mahkemenin henüz kesinleşmemiş kararıyla) delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiş ise de, Mahkemece hakkında “memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan” suç duyurusunda bulunulduğu ve sabit olan tutum ve davranışlarının yoğunluğu ve niteliği nazara alındığında, davacının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunduğu, bu nedenle davacı hakkında “Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir” sicil belgesi düzenlenmesi işleminde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Dava konusu re’sen ayırma işlemi değerlendirildiğinde; jandarma sınıfından olması hasebiyle kolluk görevi bulunan ve bu bağlamda suçla mücadele etmesi gereken davacının suça bulaşmış kişilerle hizmet dışı nedenlerle ilişki kurduğu ve bu ilişkiyi sürdürdüğü, keza hakkında muhtelif suçlardan açılan kamu davasından (Mahkemenin henüz kesinleşmemiş kararıyla) delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiş ise de, Mahkemece hakkında “memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan” suç duyurusunda bulunulduğu ve sabit olan tutum ve davranışlarının yoğunluğu ve niteliği nazara alındığında davacının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunduğu, bu durum karşısında kamu hizmetinde istihdam edilmesinin kamu yararına açıkça aykırılık teşkil ettiği, sonuç olarak davacı hakkında “Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir” sicil belgesi düzenlenmesi işlemi ve bu sicil belgesine istinaden Uz.J. Atama ve Sicil Yönetmeliğinin 70 ve 71’inci maddeleri kapsamında ayırma işlemi tesis edilmesinde takdir yetkisinin objektif olarak kullanıldığı ve anılan işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 
     (AYİM.1.D., 07.10.2008; E. 2008/137, K.2008/789) 

Emsal Karar 2

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12’nci maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendinde “emre itaatsizlikte ısrar” suçundan dolayı mahkum olanların, verilen ceza tescil edilse veya para cezasına çevrilse dahi sözleşmeleri feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesileceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu sözleşme fesih işlemi açısından davalı idarenin bağlı yetki içinde bulunduğu ve bu yetki içinde sözleşme fesih işlemini tesis ettiği dolayısıyla işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 (AYİM 1.D., 17.11.2009; E. 2009/788, K. 2009/1094)

 

!!! Konu ile ilgili ayrıntılı makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Hastalık ödeneğinin miktarı ne kadardır?

Yatarak tedavide yarısı, ayakta tedavide üçte ikisidir. Aynen iş kazası veya

15-09-2019

Konut Kredisi

Emsal Karar 1OYAK Yönetim Kurulunca Konut kredileri faiz oranlarında yapılan değişikliğin

13-10-2019