Diploma Verilmemesi

Emsal Karar 1

4566 Sayılı Harp Okulları Kanununda, okuldan çıkarılan öğrencilere Lise diplomasının okul giderlerinin ödenmesinden sonra verileceğine dair bir düzenleme bulunmadığından, okul giderlerini ödemediğinden bahisle  davacıya Lise diplomasının verilmemesi işlemi hukuka uyarlı değildir. 

Harp Okulları Yönetmeliğinin 64ncü maddesinde” Sağlık durumu nedeniyle çıkarılanlar hariç olmak üzere diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara, Devlet tarafından kendileri için yapılan masraflar, faizleri ile birlikte ödetilir.” şeklinde, aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde ise; ”Harp okullarından çıkan veya çıkarılan öğrenciye; tazmin edilecek masrafların ödenmesiyle ilgili olarak, muhakemat müdürlüğünden alacağı belgelerin düzenlenmesi üzerine lise diploması iade edilir ve ayrıca, Harp okulu eğitim öğretim döneminde alınan ders ve kredileri gösteren öğrenim belgesi (transkript) düzenlenerek verilir ve bu belgelerin birer fotokopisi dosyasında saklanır” şeklinde düzenlemelerde bulunulduğu ,keza 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanunu’nda da harp okullarından çıkarılan öğrencilerin lise diplomalarının, öğrenim giderleri ile ilgili olarak Muhakemat Müdürlüğünce düzenlenen ödeme takvimine göre ilk taksidinin ödendiğine dair belgenin ibrazı halinde iade edileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığından, davacının lise diplomasının iade edilmemesi yönünde tesis edilen işlemin   hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

(AYİM 2.D., 15.06.2005: E.2004/897, K.2005/532) 

Emsal Karar 2

Temel ve savaş beden eğitimi dersinden başarısız olan ve bu arada disiplinsizlik nedeniyle Kara Harp Okulundan çıkarılan davacıya lisans diploması verilmemesi işlemi hukuka uyarlıdır. 

(AYİM.2.D., 13.10.2004; E.2004/760, K.2004/747) 

Emsal Karar 3

GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu’nda tüm derslerden başarılı olan, ancak mezuniyetine çok az bir süre kala disiplinsizlik nedeniyle okulla ilişiği kesilen davacıya diploma verilmemesi işlemi hukuka aykırıdır.

 Dava dosyasında mevcut belge ve bilgiler incelendiğinde, GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulunu bitiren davacının 1995-1996 eğitim-öğretim yılında sınıf okulunda öğrenci olduğu, eğitim-öğrenim yılının bitmesine üç hafta kala disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı, Disiplin Kurulu Kararı ile 09 Ağustos 1996 tarihinde okulla ilişiğinin kesildiği, 29 Nisan 1998 tarihli Ara Kararımızla sorulan hususlara verilen 20 Mayıs 1998 gün ve PER.7200-49-98/183 sayılı yazıdan davacıya eğitim-öğretim dönemini tamamlayamadığı için diploma düzenlenmediği, diploma defterinin incelenmesinden öğrencinin (davacı) tüm derslerden başarılı not aldığı, 1500 saatlik uygulamalı klinik eğitiminin 1416 saatini tamamladığını, 84 saatlik uygulamalı klinik eğitiminin noksan olmasına rağmen noksan klinik (branş) notunun bulunmadığının bildirildiği, not ortalamasının 1 nci sınıfta 6.13, 2 nci sınıfta 6.42, 3 ncü sınıfta 5.97, 4 ncü ve son sınıfta ise 7.86 olduğu, 926 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi uyarınca çıkarılan TSK. Sınıf Okulları Yönetmeliğinin akademik yönden başarısızlığı düzenleyen 14 ncü maddesine göre davacının başarısız sayılmasını gerektiren bir durumunun bulunmadığı, aksine Sağlık Meslek Lisesi muadili bir müfredatı tamamlayarak akademik yönden başarılı olduğunun anlaşıldığı, bu nedenlerle davacıya davalı idarelerce diploma verilmemesi yönünde tesis edilen işlemin hukuka uyarlı olamayacağı Kurulumuzca kabul görmüştür. 

(AYİM. 2.D. 10.2.1999; E. 1998/832, K. 1999/74) 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte ödeme emrinde neler bulunur ve süreler nasıldır?

Takip talebinde bulunması gereken kayıtlar, borcun ve takip giderlerinin 10 gün

24-09-2019

Memuriyetin Son Bulması Nedeniyle İkamet Mahalline Kadar Ödenecek Harcırah

Emsal Karar 1Kendi isteği ile emekliye ayrılan davacıya, emeklilik onay tarihinde

13-10-2019

Subay Sözleşme Feshi

Emsal Karar 1Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûmiyeti bulunmayan

28-11-2019