Bölük Tabur Komutanlığı Tazminatları

Emsal Karar 1

 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesine göre Tabur Komutanlığı görevine atanmayan davacıya,  Tabur Komutanlığı tazminatı ve yan ödeme ek puanı verilmemesi işlemi hukuka uyarlıdır.

Davacı, yukarıda zikredilen komutanlık tasarrufu ile kadrosu binbaşı olan bir görevde görevlendirilmiştir. Ancak davacı hakkında, Bakanlar Kurulu kararının 6 ncı ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17 nci maddesinde belirtilen “Personel Kanununun 121 nci maddesine göre bir atama” yapılmamıştır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık da bu noktadan kaynaklanmaktadır. Davacının, kadrosu binbaşı olan ve tabur komutanlığı muadili kabul edilen bir kadroda görevlendirildiği ve fiili olarak bu görevi yerine getirdiği bir vakıadır. Ancak özlük haklarının kazanılmasında ve yitirilmesinde kanunilik ilkesi mevcuttur. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesine göre atama koşulu kanunun belirlediği bir husus olmakla bunun dışında bir tasarruf ile bu göreve getirilmeyi ve buradan hareket ile bu kimseye ek bir ödeme yapılmasına kanunen cevaz verilmemiştir. Bu durum karşısında davacı hakkında tesis edilen işlemde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı sonuç kanısına varılmış ve davanın reddi yönünde hüküm kurulmuştur. 

(AYİM 3.D.,07.06.2007; E.2007/284,K.2007/792) 

Emsal Karar 2

Birlik Komutanı kadro görev yeri karşılığı rütbeler, birliklerin vazifeleri, kabiliyetleri, kategorileri, hareket kabiliyetleri, görev sorumlulukları açısından benzer olan görev yerleri arasında ayrıma gidilmesi ve davacının görev yaptığı birliğin  Bölük Komutanı muadili Kadro görev yerleri listesine dahil edilmemesinde, idarenin takdir yetkisini objektif kriterlere göre kullandığını söylemek hukuken mümkün değildir. 

(AYİM.3.D., 25.03.2004; E.2003/812, K.2004/711) 

Avukata Sor!