Disiplinsizlik Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1

Disiplin cezasının verilmesinin amacı bozulan disiplinin tesisi ise, Okul Disiplin Kurulunun toplandığı tarihe kadar 24 puanı kırılmış bulunan davacının kalan 16 puanın da Uzman Jandarma Okulu Yönergesinin tanıdığı azami yetkiye binaen, herhangi bir suç karşılığı olmaksızın kırılmış olması, esas amacın disiplin tesisinden ziyade, okuldan çıkarma amacına yönelik bir yöntem saptırması olduğu, son dört ay içerisinde sadece Bölük Komutanı seviyesinde cezalandırılmış olup ve öğrencinin ahlaki ve kişisel zafiyetini ortaya koymayacak  nitelikteki suç ve cezalara karşılık, en üst düzeydeki kurulca, en üst seviyeden öğrenci aleyhine 16 puan kırılarak öğrencinin okuldan çıkarılması sonucuna ulaşan cezalandırma işleminde ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği, öğrenim yılı sona ermekte iken yapılan işlemle kişi yararı ile kamu yararı arasında denge gözetilmediği kanaatine varıldığından, davacının disiplin yoluyla okuldan çıkarılması işleminin sebep, konu ve maksat unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

(AYİM.2.D., 14.01.2009; E. 2008/887, K. 2009/61) 

Emsal Karar 2

Davacının okuldan çıkarılmasına dayanak teşkil edilen, davacının 26.07.2006 tarihinde alınan ifadesinde belirtildiği şekilde yanlarına gittiğinde esrar içtiği belirtilen iki kişinin ifadelerinde, birlikte esrar içtikleri pek çok kişiden bahsedilmiş iken, davacının isminin bu kişiler arasında belirtilmemesi, başkaca herhangi bir dayanak veya belgenin bulunmaması karşısında davacının öğrenci iken alınan 26.07.2006 tarihli ifadesinin iradesi dışında alındığının kabulü ve ispatlanmamış bir olguya dayanılarak yapıldığı kanaatine varılan ayırma işleminin hukuka ve mevzuata uyarlı olmadığı sonucuna varılmıştır.

(AYİM. 2.D., 14.03.2007; E. 2006/1119, K. 2007/251) 

Avukata Sor!