Bireysel başvuru nedir ve nasıl yapılır? Hangi konularda bireysel başvuru yapılabilir?

         Anayasamıza göre herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.  Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

 

Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.  Bireysel başvuru, ihlal iddialarının olağan kanun yollarında giderilememesi hâlinde başvurulabilecek ve ikincil nitelikte bir telafi imkânı sunan bir hak arama yoludur. Anayasa’nın 148’inci maddesine göre Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruları karara bağlar. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Bireysel başvuru incelemesinde duruşma yapılması, tanık ve uzman dinlenmesi ve keşif yapılması mümkün müdür?

Başvurular dosya üzerinden incelenir. Ancak resen ya da başvurucu veya Adalet

28-11-2019

Sicilde Şekil Unsuru

Emsal Karar 1ÖZETİ: 01.07.2003 tarihinde 1 inci sicil üstünce kanaat değişikliği

03-12-2019

Velinin İsteği Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Davacının vermiş olduğu “Uzman Jandarma Okuluna uyum sağlayamadığım-dan dolayı

12-10-2019