ATAMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ATAMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ATAMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
Atamalarda dikkate alınacak hususlar nelerdir?
 
Atamalarda dikkate alınacak hususlar 926 sayılı Personel Kanunu'nun 118. Maddesinde ifade edilmiştir.
 
Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:
Madde 118 – Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır:
a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı,
b) Sağlık durumu,
c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,
d) İstekli bulunduğu yerler.
 
 
Mezkur kanunda belirtilen bu  hususlara Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde kıta hizmeti zorunluluğu, terfi durumu ve sınıf, branş, fonksiyon alanı ve ihtisasları hususları eklenmiş, ayrıca  sağlık durumu ayrıntılı düzenlenmiştir.
 
Yönetmelikte sağlık durumu; kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları ile  bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları olarak  düzenlenmiştir.
 
Garnizon değiştirmek suretiyle atama nedir?
 
 Görev yapılan  garnizondaki kadrodan, farklı bir garnizondaki kadroya yapılan atama işlemidir.
 
Garnizon içi atama nedir?
 
Görev yapılan garnizonda  farklı bir kadroya atanma işlemidir.
 
Garnizon derecesi nedir?
 
 Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Atama  Yönetmeliğinde  belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenen, rakamlarla ifade edilen ve garnizon özelliklerine göre belirlenen dereceyi ifade etmektedir .Kara Kuvvetleri birliklerinin konuşlu olduğu garnizonlar atama açısından 5 ayrı dereceye (1, 2, 3, 4 ve 5 inci) ayrılmıştır. 
 
Garnizon puanı nedir?
 
Garnizonlara ait objektif, ölçülebilir ve tecrübeye dayanan kriterlerin kullanılması suretiyle her bir garnizon için hesaplanan puandır.
 
Garnizon hizmet süresi nedir?
 
  Garnizonların derecelerine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının özellikleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak,  her bir garnizon için iki yıldan az olmamak üzere belirlenen ve Atama Yönetmeliğinde kuvvet ve komutanlıklara göre belirtilen özel sürelerdir.
 
Garnizonlardaki garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.
 
a)  1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6-8 yıl,
 
b)  2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 4-6 yıl,
 
c)  3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3-5 yıl,
 
ç) 4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3 yıl,
 
d) 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 2 yıl,
 
e) Kıbrıs 2 nci derece, Gökçeada ve Bozcaada  3 üncü derece garnizonlardır. Bu garnizonlarda hizmet süresi 2 yıldır.
 
Sıralı hizmet garnizonunda süreler nasıldır?
 
4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3 yıl, 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 2 yıldır. Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari süre; 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 katsayı ile, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 katsayı ile çarpılarak hesap edilir.
 
Herhangi bir garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini bitirerek ayrılanlar sıralı hizmet garnizonu hizmetini, o defa için tamamlamış sayılırlar.
 
Sıralı hizmet garnizonu görevini iki defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personel için görev süresi 2 yıldır. İkiden sonraki sıralı hizmet garnizonu görevlerine göndermede, gönderileceği sıralı hizmet garnizonu görevi için itibari olarak 1 yıl ve daha fazla müktesebi olanlar, bu hizmeti yapmış sayılırlar.
 
Garnizon hizmet süresinin uzatılması nasıl yapılmaktadır?
 
Garnizon hizmet süresinin uzatılması isteğinin;
 
a) Atama yılının personel destekleme planı esaslarına uygun olması,
 
b) Personelin adli ve disiplin durumunun müsait olması,
 
c) Sıralı sicil üstleri ve en az Tugay seviyesinde üst birlik komutanının mütalaa ve muvafakatının bulunması,
 
ç) Aynı atama yılı için, personelin bulunduğu garnizona, muvazenede öngörülen miktarı karşılayacak kadar istekli personelin bulunmaması,
 
d) Takip eden atama yılında aynı garnizon hizmetini dolduracakların garnizondan atanmalarının, birlik kadrolarının büyük çoğunluğu ile değişmesini gerektirecek durum yaratmaması göz önüne alınarak;
 
Benzer durumdaki diğer personelin  haklarını ihlal etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacak olanlar hariç; süresi sekiz yıl olan 1 inci dereceli garnizonlar için idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatılabilir. Garnizon hizmet süresi 8 yıldan az uygulanan 1 inci dereceli garnizonlar için personelin isteğine ve idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere toplamda 8 yılı geçmeyecek şekilde en fazla 2 kez uzatılabilir. Diğer dereceli garnizonlarda personelin isteğine istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla garnizon hizmet süresi kadar Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilmektedir.
 
Garnizon statüsü ve derecesi değiştiği hallerde garnizon süresinin hesaplanması nasıl yapılmaktadır?
 
Subay ve astsubayların 1, 2 ve 3 üncü derecelerdeki garnizonlarda görev yaparken, bulundukları garnizon statüsü ve derecesi değiştiği hallerde atamaları, değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazlası ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3)sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.
 
Garnizon hizmet süresine ve genel atama dönemine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilecek haller nelerdir?
 
a) Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim ve öğrenime başlama,
 
b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu dallarda Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretimi için tespit edilen kadro kontenjanlarına girmiş olma,
 
c) Yurt dışı sürekli göreve seçilmiş olma,
 
ç) Lağıv, tensik, kadro veya konuş değişiklikleri,
 
d)  Sağlık durumu (kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları bulunması halinde),
 
e) Eş veya çocuklarının ölümü sebebiyle personelin atama istemesi durumunda,
 
f)  Sıralı hizmet garnizon görevi ihtiyacı,
 
g) Kıbrıs’a atama ihtiyacı,
 
ğ) Kilit/kritik kadrolara atama ihtiyacı,
 
h) İdari, asayiş ve zaruri sebepler.
 
Garnizon hizmet puanı nedir?
 
 Garnizon puanı ile personelin bu garnizonda geçirdiği fiili sürenin (gün olarak) çarpımıyla elde edilen puandır.
 
Hizmet safahatı puanı nedir?
 
İlk rütbeye nasıp tarihinden itibaren meslek hayatı boyunca hesaplanan garnizon hizmet puanlarının toplamıdır.
 
Kilit/Kritik kadro görev yeri nedir?
 
 Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca  kendi kadroları arasından hizmet ihtiyaçlarına göre belirlenen, özel nitelikli personel istihdamını gerektiren, seçimle  atama yapılan kadro görev yerleridir.
 
Personelin kendisinin ve  eşinin memleketleri ve daimi ikametgahlarının bulunduğu garnizonlara atanma işleminin istisnaları nelerdir?
 
Kendileriyle eşlerinin memleketleri ve daimi ikametgahlarının bulunduğu garnizonlar dahilinde, mümkün olduğu kadar, sıkıyönetim hizmetleri, sosyal tesis (orduevi, özel eğitim merkezi, askerî gazino, ve benzeri), levazım amirlikleri, ihale / muayene ve kabul komisyon üyelikleri, inşaat-emlak, asker alma ile jandarma (eğitim görevleri hariç) ve sahil güvenlik hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişkili görevler veya mal ve hizmet alımı ile ilgili görevlere verilmez veya atandırılmazlar. Ancak, son genel nüfus sayımına göre büyükşehir belediye / belediye hudutları içindeki nüfusu  1.000.000'u aşan yerler için bu fıkra hükmü uygulanmamaktadır.
 
İlk atama işlemi nasıl yapılmaktadır?
 
Öğrenimlerini, askerî eğitimlerini, temel kurslarını veya stajlarını başarı ile bitiren muvazzaf / sözleşmeli subay ve astsubayların ilk görev yerlerine atanmaları sınıf, branş ve ihtisasına göre kura ile yapılır. Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibari ile başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere kuvvet ayrımı yapılmaksızın mevcudun yüzde on (% 10)una tekabül eden kısmı kuradan muaf tutulur. Mevcudun on beşten az olması durumunda sadece birinciler kuradan muaf tutulur. Kuradan muaf tutulanlar derecelendirme sırasına göre kura listesinden istedikleri yere atandırılır.
 
Kuradan muaf tutulma kontenjanına giren personel hariç olmak üzere, diğerlerinin kuraları not / mezuniyet derecelerindeki sıraya uyularak yapılır.
 
Öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlerin garnizon süresinde hesaplanması nasıldır?
 
Yurt dışında veya yurt içinde bir veya birden fazla öğrenim, kurs, staj veya geçici görev için gönderilenlerin, buralarda geçirdikleri sürenin itibari 120 günü bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılmaktadır.
 
Bu müddetin fazlası yurt dışında ise 1. derece garnizon hizmetinden, yurt içinde ise dereceli garnizonlardan (1’inci, 2’nci ve 3’üncü Derece Garnizonlar) dereceli garnizona gönderilenlerin buralarda geçirdikleri süreler atamalı bulunduğu garnizon hizmetinden, dereceli garnizondan sıralı hizmet garnizonuna gönderilenlerin buralarda geçirdikleri süreler geçici olarak bulunulan sıralı hizmet garnizon hizmetinden sayılmaktadır.
 
Geçici olarak kıta ile her defasında devamlı şekilde 15 günden fazla bulunan personelin burada kalış süreleri, görevli gittiği garnizonun garnizon hizmetinden sayılır. Ayrıca personelden her defasında kesintisiz 15 gün ve daha fazla süre ile teröristle mücadele harekâtı kapsamında görev yapanların da burada geçen sürelerinin toplamı görevli olarak bulunduğu garnizon hizmetinden sayılır.
 
Bir yıl ve daha fazla süre için yurt içine veya yurt dışına öğrenim, kurs, staj, geçici görev veya izinli olarak ayrılacaklar kıta ve kıta kapsamına girmeyecek uygun görev yeri kadrosuna veya emrine atanırlar.
 
Hava değişimi veya istirahat sürelerinin garnizon süresinde hesaplanması nasıldır?
 
Hava değişimi veya istirahat alarak görevlerinden ayrılan ve fakat başka bir garnizona atandırılmayan personelin, toplam olarak  itibari 120 güne kadar (dahil) süresi, atamalı bulundukları garnizon hizmetinden sayılmaktadır.
 
Bir defada 120 günden fazla süre ile hava değişimi veya istirahat alanların atama işlemi nasıl yapılır?
 
Bir defada 120 günden fazla süre ile hava değişimi veya istirahat alanlardan, görevden ayrılmaları hizmetin aksamasına yol açacaklar, raporlarında hava değişimi veya istirahatlerini geçirecekleri yerler belirtilmemişse, öncelikle bulundukları garnizondaki uygun kadro görev yerlerine atandırılırlar. Bulundukları garnizonda uygun kadro görev yeri olmaması halinde bulundukları birlik emrine atandırılırlar. 
 
Tutuklu, hükümlü veya açığa alınma sürelerinin garnizon süresinde hesaplanması ve atama işlemleri nasıl yapılmaktadır?
 
Herhangi bir sebeple açığa çıkarılanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilenler ile tutuklananların itibari 120 güne kadar (dahil) süresi bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılmaktadır.
 
Bir defada 120 gün (dahil) ve daha fazla süreyle hapis cezası alıp da infazda bulunanlar ile açıkta, tutuklulukta firarda veya izin tecavüzünde bulunanlardan, bu durumlarının devamı sebebiyle hizmetin aksamasına yol açacaklar, öncelikle atamalı bulundukları komutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya lüzum görülmesi halinde aynı yerin askerlik şubesi emrine atandırılmaları gerekmektedir.
 
Atama işleminden sonra göreve başlama süresi ne kadardır?
 
Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe mani yasal bir engel olmadıkça, atanan personelin atama emri ilk amirine geldikten sonra bekletilmeksizin ilgiliye tebliğ edilir ve tebellüğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilişiği kesilmesi gerekmektedir.
 
Subay ve astsubaylar, ilk ve görev süresi içinde atanmalarında;
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, ilişik kestikleri günü takip eden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,
b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde, atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
 
İzin, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda, izin tecavüzünde olması veya hastanede yatma durumunda atama işleminin tebligatı ve göreve başlama süresi  hesabı nasıl yapılmaktadır?
 
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda, izin tecavüzünde olması veya hastanede yatan personele atama işleminin tebligatı yapılabilir, ancak yukarıda belirtilen süreler bu hallerin bitiminden itibaren işleme başlamaktadır.
 
Ayrıca bu durumda bulunan personelin  ilişik kesme işlemleri, gıyaplarında evrak üzerinden yapılabilmektedir. Bu personelin yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanması gerekmektedir.
 
Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin atamaları nasıl yapılmaktadır?
 
Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin ataması, talep etmesi halinde, şehadet zamanına bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere istediği garnizona yapılabilmektedir.
 
Atama işlemi gören sayman ve mutemetlerin devir süresi ne kadardır?
 
Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; sayman, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir.
 
 

  1. İsmail karakoca 18-05-2021

    08.01.2021 tarihinde göz altına alındım . 13.01.2021 tarihinde de görevden uzaklaştırma aldım .Bu sene tayin olacaktim.Tayin için Bana sistemde tercih hakkı açıldı fakat bugün sonuçlandığında baktığımda atamaniz bulunmamaktadır yazıyor görevden uzaklaştırma alan personel tayin olamıyor mu ?

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @İsmail karakoca18-05-2021

      Görevden uzaklaştırma ile ilgili mevzuatta kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak görevden ayrı kalınan sürelerin 120 günü, bulunulan garnizonun hizmet süresinden sayılır, bu nedenle garnizon hizmet süresinin tamamlanmasına etki edebilir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

" Fetö/Pdy'ye Müzahir Pansiyonda Konaklama Kaydının Bulunduğu" Şeklinde Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz neticelenmesine gerekçe gösterilen hususlar

17-12-2019

İKRAMİYESİ (TAZMİNATI) EKSİK ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA EMSAL KARAR

İKRAMİYESİ (TAZMİNATI) EKSİK ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA EMSAL KARARKara Kuvvetleri Komutanlığında

09-02-2021