Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

Emsal Karar 1

Davacının görev yaptığı GATA K.lığının 04.09.2007 tarihli görevlendirme emri ile 07.01.2008-02.05.2008 tarihleri arasında Tunceli/Hozat 51’inci Mot.P.Tug.K.lığı emrine geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle yurt içi geçici görev yevmiyesine  müstahak olduğu, davacıya söz konusu tarihler arasındaki geçici görevi ile ilgili yurt içi geçici görev yevmiyesi ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Davacının geçici görevli olarak bulunduğu dönemde, iaşesinin birlik tarafından sağlanması ve birlik misafirhanesinde kalması nedeniyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 15 ve 39’uncu maddelerine göre geçici görev yolluğu ödenmediği yönündeki davalı idare savunmasının da yasal dayanağı bulunmamaktadır. Zira 6245 sayılı Kanunun 15’inci maddesi kıta halinde intikalde yevmiye ödenmeyeceğini düzenlemektedir. Oysa dava konusu uyuşmazlık incelendiğinde kıta halinde intikalin söz konusu olmadığı görülmektedir. Keza 6245 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi de davacının durumuna uymayıp, gündelik yani 24 saati geçmeyen memuriyet mahalli içinde veya dışında bir göreve gönderilenlerin yevmiyelerinin hangi esaslara göre ödeneceğini düzenlemektedir. Davacının iaşesinin birlik tarafından sağlanması ve birlik misafirhanesinde kalması ile ilgili olarak ise; 6245 sayılı Kanunda bu durumlarda harcırahın ödenmeyeceği veya eksik ödeneceğine ilişkin bir istisnaya yer verilmediği görülmektedir. Bu konuda 6245 sayılı Kanunun 37’nci maddesindeki, mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan okul veya kurslara katılan memur ve hizmetlilerin kurs süresince yeme ve yatmalarının sağlanması halinde gündeliklerinde belli oranda indirim yapılmasını öngören düzenlemenin, 14.01.1988 tarih ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15’inci maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı, bu yeni düzenleme ile kanun koyucunun bu kapsamdaki personelin yeme ve yatmalarının sağlanması halinde eksik ödemeyi dahi kaldırmakla gündeliklerinin tam ödenmesini amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacının geçici olarak görevli olduğu dönemde yurt içi geçici görev yevmiyesinin ödenmemesi işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu ve iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

   (AYİM.3.D., 25.12.2008; E. 2008/649,K. 2008/1396) 

 

Emsal Karar 2

 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesi hükmü kapsamında sayılabilecek bir görev ifa etmeyen davacıya anılan yasa hükmü uyarınca yurtiçi gündelik ödenmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

(AYİM 3.D.,04.10.2007; E.2007/72,K.2007/1143)

Emsal Karar 3

 İki ayrı il sınırı içerisinde olmakla birlikte, davacının kurs mahalli ile asıl görev mahallinin, 6245 sayılı Harcırah Kanununda tanımlandığı şekliyle memuriyet mahalli  içerisinde bulunduğu, ayrıca yararlanabileceği iki ayrı servisin bulunduğu  anlaşıldığından geçici görev yolluğu ödenmemesi işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

(AYİM. 3. D., 24.11.2005; E.2005/23, K. 2005/1326) 

  1. Ümit 05-10-2021

    Iyi günler ben 2017 yılında il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde memur olarak çalışmakta iken aynı ilin bir ilçesine benden dilekçe alınarak yolluksuz ve yevmiyesiz olarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne görevlendirildim ve 1.5 sene çalıştım şimdi yolluk ve yevmiyemi istemem halinde bana ödeme yapılır mı yapılmaz mı veya verilmediği takdirde mahkeme yolu ile alabilir miyim teşekkürler

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ümit05-10-2021

      Zamanaşımı süresi ile ilgili olarak; Harcırah Kanunu'nun  56 ncı maddesinde  özel bir  düzenleme bulunmaktadır. Mezkur maddenin  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller   ( bu hallerde 6 ay içinde istenmeli) haricinde ,  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarda çalışanlara  5 yıl içinde harcırah talep etmeleri halinde  harcırahlarının ödenmesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

TSK SOSYAL TESİSLERİNE ALINMAMA

TSK SOSYAL TESİSLERİNE ALINMAMAÖZETİ: Davacı emekli subayın İç Hizmet Yönetmeliğinin 664

15-10-2020

Başarısızlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1İdare tarafından takip ve kontrolü yapılan davacının intihara meyletme,

12-10-2019

Kabul edilebilirlilik koşulları nelerdir ? Hangi hâllerde başvuru kabul edilebilirlik açısından reddedilir?

Bireysel başvurunun konusu, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden

28-11-2019