Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar
 
Birlik emniyet planı kapsamında saldırı tatbikatı esnasında onarımdan gelen 12,7 mm uçaksavar ağır makinalı tüfeklerin arızasının giderilip giderilmediğinin tespiti sırasında fişeğin namlu içerinde patlaması sonucu etrafa dağılan parçaların isabet etmesi nedeniyle müvekkilin ayağından yaralandığı, anılan yaralanma olayı nedeniyle 2330 sayılı Kanun kapsamında tarafına nakdi tazminatın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun yaralanma olayının iç güvenlik ve asayişin temini, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki, trafik ve yol güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlama görevleri esnasında meydana gelmediği gerekçesiyle reddi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle açılan davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.
 
DAVACI : 
 
VEKİLLERİ : Av. Sarper Alptekin - Av. Mehmet Kutluay Işık
 
DAVALI : Jandarma Genel Komutanlığı/Ankara  
 
VEKİLİ                                : 
 
DAVANIN ÖZETİ            : Van İl Jandarma Komutanlığında uzman jandarma çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, 12.05.2017 tarihinde  tatbikat sırasında yaralanması nedeniyle 2330 sayılı Kanun kapsamında nakdi tazminatın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunun ...2018 tarih ve 2018/.. sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, asayişi korumak, güven ortamını sağlamak ve terörle mücadele etmek suretiyle iç güvenliği sağlamak amacıyla yapılan tatbikat esnasında yaralandığı, 2330 sayılı Kanun gereği nakdi tazminat ödenmesi gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının yaralandığı olayın 2330 sayılı Kanunda bahsedilen görevler kapsamında gerçekleşmediği, yapılan tatbikat sırasında gerçekleşen kaza neticesinde meydana geldiği, davacının durumunun 2330 sayılı Kanun kapsamında kalmaması nedeniyle tarafına nakdi tazminat ödenemeyeceği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava; Van İl Jandarma Komutanlığında uzman jandarma çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, ...2017 tarihinde  tatbikat sırasında yaralanması nedeniyle 2330 sayılı Kanun kapsamında nakdi tazminatın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunun ...2018 tarih ve 2018/.. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
....
...
Dava dosyasının incelenmesinden; Van İl Jandarma Komutanlığında uzman jandarma çavuş olarak görev yapan davacının, .. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı .. Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 12.05.2017 tarihinde saat 17.00 sıralarında birlik emniyet planı kapsamında saldırı tatbikatı esnasında onarımdan gelen 12,7 mm uçaksavar ağır makinalı tüfeklerin arızasının giderilip giderilmediğinin tespiti sırasında fişeğin namlu içerinde patlaması sonucu etrafa dağılan parçaların isabet etmesi nedeniyle ayağından yaralandığı, anılan yaralanma olayı nedeniyle 2330 sayılı Kanun kapsamında tarafına nakdi tazminatın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun yaralanma olayının iç güvenlik ve asayişin temini, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki, trafik ve yol güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlama görevleri esnasında meydana gelmediği gerekçesiyle reddi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
 2330 sayılı Kanunun amaç maddesinde de sayıldığı üzere görevleri arasında emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak olan jandarmanın eğitimi veya terör örgütleri tarafından yapılacak saldırılara karşı hazırlıklı olmak amacıyla yapılan tatbikatlar, görevden ayrılamayacak nitelikte olup, jandarmanın tatbikat sırasında meydana gelen bir kazadan dolayı zarar görmesi durumunda bu zararın  görevden kaynaklandığı açıktır.
...
Uyuşmazlıkta, uzman çavuş olarak görev yapan olan davacının, barışta güven ve asayişi korumakla görevlendirildiği, iç güvenlik ve asayişin korunması görevi esnasında terör örgütleri tarafından yapılacak saldırılara karşı hazırlıklı olmak amacıyla yapılan tatbikat sırasında yaralandığı konusunda tereddüt bulunmamaktadır.
Bu durumda, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili yasal düzenleme ve Yönetmelik hükümlerine göre nakdi tazminat ödenebilmesi için yapılan tespitler ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda dava konusu uyuşmazlık incelendiğinde; davacının iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik görevi sırasında yaralandığı, olayın  terör örgütleri tarafından yapılacak saldırılara karşı hazırlıklı olmak amacıyla yapılan tatbikat esnasında fişeğin namlu içerinde patlaması nedeniyle etrafa dağılan parçaların isabet etmesi sonucu meydana geldiği anlaşıldığından, davacıya 2330 sayılı Kanun uyarınca nakdi tazminat ödenmesi gerektiği sonucuna varılmakla, davacının 2330 sayılı Kanun kapsamında nakdi tazminatın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 177,45-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, .../2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                                              Üye                                              Üye
 
 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

ASKER KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ VERİLMESİ VE SORUŞTURMA İZNİ KARARLARINA İTİRAZ İŞLEMLERİ

ASKER KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ VERİLMESİ VE SORUŞTURMA İZNİ KARARLARINA

27-03-2022

MALULLÜK

MALULLÜK5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girene

14-04-2020

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezası Hakkında Emsal Karar

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme

24-01-2020