Velinin İsteği Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1

Davacının vermiş olduğu “Uzman Jandarma Okuluna uyum sağlayamadığım-dan dolayı kendi isteğimle, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan ayrılmak istiyorum” şeklindeki  dilekçesine  istinaden  okuldan ilişiğinin  kesilmesi işleminin  hukuka ve mevzuata uyarlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Dava konusu olayda; Davacı vekilince,  davacının 16.09.2009 tarihli dilekçesindeki  Uzman Jandarma Okuluna  uyum sağlayamaması  nedeni ile kendi isteği ile okuldan ayrılmak istediğine dair  beyan ve ifadelerinin  serbest  ve gerçek iradesini yansıtmadığı,  söz konusu dilekçenin tehdit ve manevi cebir altında alındığı öne sürülmüş ise de; söz konusu dilekçenin herhangi bir baskı, zorlama ve tehdit sonucu alınmış olduğuna dair davacı vekilinin soyut beyanları dışında herhangi bir delil bulunmadığı, Uzman Jandarma  Okulu Yönergesinin 5’inci bölüm 3’üncü maddesinde yer alan  “Uzman Jandarma Okulu öğrencilerinin  ikinci dönemin başlangıcına kadarki süre içinde kendi istekleri ve yazılı müracaatları ile okuldan ayrılabilecekleri”ne ilişkin hükme istinaden davacının 16.09.2009 tarihinde vermiş olduğu “Uzman Jandarma Okuluna uyum sağlayamadığımdan dolayı kendi isteğimle, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan ayrılmak istiyorum” şeklindeki  dilekçesine  istinaden  okuldan ilişiğinin  kesilmesi işleminin  hukuka ve mevzuata uyarlı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

(AYİM 2.D., 02.06.2010; E. 2009/1241, K. 2010/729) 

Emsal Karar 2

Kendi arzusu ve velisinin isteği üzerine Deniz Lisesinden ilişiği kesilen davacı hakkındaki işlemde hukuka aykırılık saptanamamıştır.

Mevcut mevzuat hükümlerine göre davacının durumu değerlendirildiğinde; her ne sebeple ve saikle olursa olsun davacının Deniz Lisesinden ilişiğinin kesilmesi işleminin kendi arzusu ve velisinin isteği üzerine tesis edildiği, idarenin tek taraflı işlemi ile okuldan çıkarılmadığı, askeri okuldan ilişiği kesilen bir öğrencinin ise yeniden askeri okula kabul edilmesinin mümkün olmadığı dikkate alınarak davacı ve 
vekilinin iddialarına itibar edilmeyerek tesis edilen işlemlerin mevzuata ve hukuka uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

(AYİM.2.D.4.5.2001;E.2000/764,K.2001/555)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Emeklilik Yardımına Esas Üyelik Süresi

Emsal Karar 1Davaci sivil memurun OYAK üyeliginin son bulmasi ve bu

13-10-2019

Lojmandan Tahliye İşlemi

Emsal Karar 1Davacının lojmanda 5 yıllık oturma süresi sonunda, dört adet

13-10-2019

Sicilde Şekil Unsuru

Emsal Karar 1ÖZETİ: 01.07.2003 tarihinde 1 inci sicil üstünce kanaat değişikliği

03-12-2019