"Astsubay Olamaz" Şeklinde Olumsuz Kanaat Raporu Tanzim Edilmesi Sebebiyle Astsubaylık Sınavına Alınmayan Uzman Jandarmalar Hakkında Emsal Karar

"Astsubay Olamaz" Şeklinde Olumsuz Kanaat Raporu Tanzim Edilmesi Sebebiyle Astsubaylık Sınavına Alınmayan Uzman Jandarmalar Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin  2006 yılı Eylül ayında .. İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde göreve başladığı, 2019 yılı Nisan ayında yayımlanan ''2020 yılı Kıt'a Kaynaklı Astsubay Temini'' konulu emre atfen Astsubaylığa Geçiş Sınavına girmek için başvuru yaptığı, ancak sıralı sicil amirlerinin hakkında "Astsubay olamaz" şeklinde olumsuz kanaat raporu tanzim etmesi sebebiyle /2019 gün ve E.7/Per.Ş. sayılı davalı idare işlemiyle astsubaylık sınavına alınmaması işlemin iptali istemiyle açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen iptal kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI                              : 
VEKİLİ : Av. Mehmet Kutluay IŞIK   
              Av. Sarper ALPTEKİN
DAVALILAR : 1- Giresun Valiliği
                      2- Jandarma Genel Komutanlığı - Çankaya/ANKARA
VEKİLLERİ :  
DAVANIN ÖZETİ : Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ''uzman jandarma'' olarak görev yapan davacı tarafından, 2019 yılı Kıta Kaynaklı Astsubay Teminin kapsamında astsubaylığa geçmek amacıyla yapılacak olan sınava girmek için yapmış olduğu başvurusunun reddine dair Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nın /2019 gün ve E./Per.Ş. sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, birlik komutanlarının olumsuz değerlendirme yaparken somut bilgi veya belgeye dayanmalarının gerektiği, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı kalınmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : İlgili mevzuat gereğince sınava girişte birlik komutanlarının kanaat raporunun olumlu olmasının şart olduğu ve bu şart davacı açısından gerçekleşmediğinden davacının söz konusu sınava kabul edilmediği, işlemde bu haliyle sebep unsurunun oluştuğu, takdir yetkisinin yerinde ve doğru kullanılmadığına ilişkin iddiaların somut kanıtlarla ortaya konulmadığı, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ordu İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek dosyanın tekemmül ettiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin esası hakkında gereği görüşüldü;
...
Dosyanın incelenmesinden; davacının 2006 yılı Eylül ayında .. İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde göreve başladığı, 2019 yılı Nisan ayında yayımlanan ''2020 yılı Kıt'a Kaynaklı Astsubay Temini'' konulu emre atfen Astsubaylığa Geçiş Sınavına girmek için başvuru yaptığı, ancak sıralı sicil amirlerinin hakkında "Astsubay olamaz" şeklinde olumsuz kanaat raporu tanzim etmesi sebebiyle /2019 gün ve E.7/Per.Ş. sayılı davalı idare işlemiyle astsubaylık sınavına alınmadığı, anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu işleme dayanak teşkil edilen "Birlik Komutanları Kanaat Raporunda" temel nitelikler, yönetsel nitelikler ile fonksiyonel nitelikler başlığı altında davacının değerlendirmeye tabi tutulduğu, çoğunluğu orta ve zayıf olarak işaretlendiği, davacının  mevcut disiplin safahatı nedeniyle astsubay olamayacağı yönünde kanaatte bulunularak değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı imzalandığı görülmektedir. 
Olayda, dava konusu işleme gerekçe olan Birlik Komutanları Kanaat raporunun "astsubay olamaz" kanaatinin verilme nedeni olarak davacının kendisine tevdi edilen görevleri ifa edip etmediği konusunda takibinin gerektiği, görev bilgisinin zayıf temsil kabiliyetinin ise düşük olduğu, kendisini geliştirmesi gerektiği, astsubay olmaya layık olmadığı şeklinde değerlendirilmesine karşın; Mahkememizin 31/10/2019 günlü ara kararına cevaben gönderilen bilgi ve belgelere göre davacıya 2014 yılından itibaren verilen sicil notlarının genelde 90,00 puan ve üstü olduğu, 2019, 2018, 2017, 2016 yılarına ait sicil notlarında ise çoğunlukla 'A' seçeneği işaretlenerek, davacı hakkındaki değerlendirmenin 'OLUMLU' olduğu, yukarıda ifade edilen Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği'nin Ek-1'inde yer alan ve menfi olarak değerlendirilen seçeneklerden hiçbirinin davacı hakkında işaretlenmediği; bunun dışında davacının meslek hayatı boyunca 16 adet takdirname ve 1 adet şerit rozet aldığı, bu itibarla davacının ödül ve geçmiş sicil raporları ile Birlik Komutanları Kanaat Raporu arasında ciddi bir çelişki olduğu, her ne kadar davacının geçmiş dönemde çeşitli disiplin cezaları aldığı görülmekte ise de birebir olarak çalıştığı sicil amirleri tarafından düzenlenen sicil raporlarına olumsuz yansımayan disiplin cezalarının Kanaat Raporuna olumsuz yansımasının nedenini ortaya koyan somut nitelikli herhangi bir bilgi ve belgenin dosyaya eklenmediği, dolayısıyla Birlik Komutanları Kanaat Raporu düzenlenmesinde objektif davranılmadığı anlaşıldığından, salt olarak bu belgeye dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 280,15-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 73,10-TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde, artan posta ücreti avansının ise kararın kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini takip eden günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere,/ /2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


Başkan                                       Üye                                             Üye
  
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezası Hakkında Emsal Karar

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme

24-01-2020

ATAMA EMSAL KARAR: EŞ DURUMU GÖZETİLMEDEN YAPILAN İL İÇİ ATAMASININ İPTALİ

ATAMA EMSAL KARAR: EŞ DURUMU GÖZETİLMEDEN YAPILAN İL İÇİ ATAMASININ İPTALİŞırnak

24-08-2020

GÖREVİNDE BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İHTİSASI (BRANŞI) DIŞINDAKİ BİR GÖREVE ATANAN ASTSUBAY HAKKINDA EMSAL KARAR

GÖREVİNDE BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İHTİSASI (BRANŞI) DIŞINDAKİ BİR GÖREVE ATANAN ASTSUBAY

27-03-2022