1 (Bir) Yıl Geçmeden Tekrar Memuriyete Alınamayacağından Bahisle Ataması Yapılmayan Hemşire Hakkında Emsal Karar

1 (Bir) Yıl Geçmeden Tekrar Memuriyete Alınamayacağından Bahisle Ataması Yapılmayan Hemşire Hakkında Emsal Karar

 

1 (Bir) Yıl Geçmeden Tekrar Memuriyete Alınamayacağından Bahisle Ataması Yapılmayan Hemşire Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken babasının rahatsızlığı nedeni ile kuruma sunduğu dilekçe ile Siirt iline atanma talebinde bulunduğu, Siirt iline atamasının gerçekleşmemesi üzerine sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği, sözleşmesinin feshinden sonra KPSS 2018/5 sonuçları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hemşire olarak atanmaya hak kazandığı ancak daha önce sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırdığı ve 1 yıl geçmeden tekrar 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilemeyeceğinin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün  işlemi ile bildirilmesi üzerine açılan dava hakkında verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.

DAVACI : 
VEKİLİ : Av. Mehmet Kutluay IŞIK - UETS Adresi   
              Av. Sarper ALPTEKİN
DAVALI : Sağlık Bakanlığı / ANKARA
VEKİLİ : Av. Ramazan TOKUŞ - Aynı Adreste
DAVANIN ÖZETİ : Sağlık Bakanlığı'nın 2018/5 atamalarında Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne hemşire olarak yerleşmeye hak kazanan davacı tarafından, atamasının yapılması istemli başvurusunun daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi kapsamında görev yaparken sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği, 1 yıl geçmeden tekrar memuriyete alınamayacağı bu suretle mevzuat ile belirlenen şartları taşımadığından bahisle reddedilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 10/03/2019 tarihli ve 76219013 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının babasının rahatsızlığı nedeniyle istifa talebinde bulunduğu ancak bu nedenle atanma talebinde bulunmadığı, istisna kapsamına girmesi için sağlık nedeniyle atanma talebinde bulunması ve bu talebin kurumu tarafından geçiş yapacağı bir hizmet birimi bulunmaması veya birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedenlerinden birine bağlı olarak reddedilmesi gerektiği, tesis edilen dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 12. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: 
Dava; Sağlık Bakanlığı'nın 2018/5 atamalarında Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesine hemşire olarak yerleşmeye hak kazanan davacı tarafından, atamasının yapılması istemli başvurusunun reddedilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün  10/03/2019 tarihli ve 76219013 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
....
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken babasının rahatsızlığı nedeni ile kuruma sunduğu dilekçe ile Siirt iline atanma talebinde bulunduğunun belirtildiği, Siirt iline atamasının gerçekleşmemesi üzerine sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği, sözleşmesinin feshinden sonra KPSS 2018/5 sonuçları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hemşire olarak atanmaya hak kazandığı ancak daha önce sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırdığı ve 1 yıl geçmeden tekrar 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilemeyeceğinin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün  10/03/2019 tarihli ve 76219013 sayılı işlemi ile bildirilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılmakta olan uyuşmazlıkta;  davalı idare tarafından her ne kadar  davacının babasının rahatsızlığı sebebiyle istifa ettiği ancak kendilerine sağlık mazeretiyle ilgili olarak  herhangi bir atama talebinin ulaşmadığı bu sebeple davacının istisna kapsamına girmediğinden işlem tesis edildiği belirtilse de davacının davalı idare nezdinde atanma talebinde bulunsa dahi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin İstanbul Rektörlüğüne bağlı bir hastane olduğu, Siirt İlinde herhangi bir birime sahip olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde davacının yüzde yetmiş engelli babasının sağlık sorunları nedeniyle zorlayıcı sebeple yapmış olduğu sözleşme feshinin  1 yıllık bekleme süresine tabii olmadığı, durumunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamına girdiği   açıktır.
Bu durumda; davacının sözleşme feshinin sağlık nedeniyle gerçekleştiği ve mevzuatta belirtilen istisnalar kapsamına girdiği açık olduğundan davacının atamasının sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve 1 yıl geçmeden tekrar memuriyete alınamayacağından bahisle reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 248,45 TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra posta ücreti avansından artan miktarın davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ../2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                                             Üye                                                 Üye

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına Dair Yürütmenin Durdurulması Kararı

Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına

08-04-2020

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH ve SÖZLEŞME YENİLEMEME HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH ve YENİLEMEME HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN

10-06-2022

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında

07-04-2020