"Muvazzaf Astsubay Olamaz" Şeklindeki Sağlık Raporu Nedeniyle Adaylığı Sonlandırılan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

"Muvazzaf Astsubay Olamaz" Şeklindeki Sağlık Raporu Nedeniyle Adaylığı Sonlandırılan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

2016 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı sınavlarında başarılı olan müvekkil,  ilk sağlık kurulu raporunu "muvazzaf astsubay olur" şeklinde 11.01.2017 tarihinde almış müteakiben güvenlik soruşturması nedeniyle ilişiği 05.09.2017 tarihinde kesilmiş, daha sonra hakkında verilen Mahkeme kararı ile iade edilmiş ise de  TSK dışında geçen süre içerisinde astsubay olmasını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı konusunda sağlık kurulu raporu alınmasına karar verilmiştir. Bu sağlık kontrolü sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 57/A/1 maddesinde yer verilen sağlık şartlarını taşımadığından bahisle "Muvazaaf Astsubay Olamaz" kararı gereğince adaylığının sonlandırılmasına ilişkin 16.11.2018 tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK-(E-Tebligat)  
              AV. SARPER ALPTEKİN 
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ      : 2016 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, sağlık kontrolü sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 57/A/1 maddesinde yer verilen sağlık şartlarını taşımadığından bahisle "Muvazaaf Astsubay Olamaz" kararı gereğince adaylığının sonlandırılmasına ilişkin 16.11.2018 tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığı işleminin iptali  istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının ilk sağlık kurulu raporunun 11.01.2017 tarihinde alındığı, güvenlik soruşturması nedeniyle ilişiğinin 05.09.2017 tarihinde kesildiği, daha sonra hakkında verilen Mahkeme kararı ile iade edilmiş ise de  TSK dışında geçen süre içerisinde astsubay olmasını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı konusunda sağlık kurulu raporu alınmasına karar verildiği, İzmir Katip Çelebi Ünibversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin 31.08.2018 tarih ve 4883 sayılı raporunda;"A/42 F-7, B/57 F-1 Muvazzaf Astsubay Olamaz" kararının verildiği, davacının itirazı üzerine İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, yapılan muayene işlemleri ile ilgili 07.09.2018 tarih ve 5760 sayılı raporda; "Muvazzaf Astsubay Olur" kararının verildiği, farklı görüşte iki ayrı rapor olduğundan davacının hakem hastane olarak belirlenen İzmir Tepecik  Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, anılan hastane tarafından düzenlenen 27.09.2018 tarih ve 882 sayılı sağlık raporunda; " Muvazzaf Astsubay Olamaz" kararının verildiği, mevzuat gereğince davacının olumsuz raporu doğrultusunda işlemlerinin iptal edildiği, 2016 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini kapsamında sağlık muayene işlemlerinin, adaylar arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın adilane ve tarafsız bir şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 16. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava, 2016 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, sağlık kontrolü sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 57/A/1 maddesinde yer verilen sağlık şartlarını taşımadığından bahisle "Muvazaaf Astsubay Olamaz" kararı gereğince adaylığının sonlandırılmasına ilişkin 16.11.2018 tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; 2016 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı sınavlarına giren ve yazılı, sözlü sınavda başarılı olan davacıya ilişkin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin 31.08.2018 tarih ve 4883 sayılı raporunda; "A/42 F-7, B/57 F-1 Muvazzaf Astsubay Olamaz" kararının verildiği, davacının itirazı üzerine İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, yapılan muayene işlemleri ile ilgili 07.09.2018 tarih ve 5760 sayılı raporda; "Muvazzaf Astsubay Olur" kararının verildiği, farklı görüşte iki ayrı rapor olduğundan davacının hakem hastane olarak belirlenen İzmir Tepecik  Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, anılan hastane tarafından düzenlenen 27.09.2018 tarih ve 882 sayılı sağlık raporunda; " Madde 57/A/1 Muvazzaf Astsubay Olamaz" kararı verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Davacının sağlık koşulları itibariyle "Muvazzaf Astsubay" olup olamayacağının tespiti için Mahkememizin 03.04.2019 tarihli ara kararıyla Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkinin yapıldığı, adı geçen hastanece düzenlenen 25.04.2019 tarih ve R1900025383-R190002397 sayılı sağlık kurulu raporunun Tanı bölümünde; "Normal Muayene Bulguları", Karar bölümünde; "Yönetmeliğin 71'nci Maddesine Göre Ek-D (1) ve Ek-D(2) Muvazzaf Astsubay Olur" şeklinde karar verildiği görülmüştür.
Bu durumda, hakem hastane olarak belirlenen Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma  Hastanesi sağlık kurulu raporuna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Teknik Okulu öğrencisi olmasını engelleyen herhangi bir engel durumu bulunmadığı anlaşılan davacının,  adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 281,70 TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,  artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ...2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                          Üye                                                       Üye
 

 

  1. Semih girgin 28-03-2021

    Muvazzaf astsubay sağlık taramasında 2018 yılında psikiyatri servisine çıkmamdan ötürü ve geçirilmiş anksiyete bozukluğu tanımın olması muayene fişine yazıldı itirazda bulundum ikinci hastanede aynısını yazdı insanların tedavi olması suç mu? veya birinin geleceğini emeklerini heba etmek bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum \\\\r\\\\nHala olumlu veya olumsuz kararı çıkmadı il sağlık müdürlüğüne eksik evrak geldiğini söylediler hastene tarafından sürem çok azaldı 03.04.2021 de dosyamın ulaşması gerekiyor hukuki olarak izlemem gereken yol nedir?

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Semih girgin28-03-2021

      Daha önceki bir tarihte yalnızca bir defa psikiyatri polikliniğine başvurmanız nedeniyle  geçirilmiş anksiyete  bozukluğu tanısı konulması işlemi hatalıdır. Bu konuyla ilgili birçok dava açılmıştır ve açılmaya devam etmektedir. Olumlu emsal kararlar da bulunmaktadır. Sağlık kurulu raporları,  hazırlık işlemi olarak kabul edildiğinden dolayı  muvazzaflığa geçirilmeme  işleminin iptali stemiyle iptal davası açılması gerekmektedir. Dava sürecinde hukuki yardım almanız lehinize olacaktır. 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

"Görevde Kayıtsızlık Göstermek, Görevi Savsaklamak veya Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Belirtilen Sürede Bitirmemek" Disiplinsizliği ile İlgili Emsal Karar

"Görevde Kayıtsızlık Göstermek, Görevi Savsaklamak veya Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Belirtilen

06-10-2021

Disiplin Puanının Tamamını Kaybettiği Gerekçesi İle Okuldan İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Disiplin Puanının Tamamını Kaybettiği Gerekçesi İle Okuldan İlişiği Kesilen Astsubay Adayı

04-04-2020

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz

07-04-2020