Memuriyetin Son Bulması Nedeniyle İkamet Mahalline Kadar Ödenecek Harcırah

Emsal Karar 1

Kendi isteği ile emekliye ayrılan davacıya, emeklilik onay tarihinde yürürlülükte bulunan yasa hükümleri gereğince harcırah ödenmesi gerekir. 

Davacı henüz 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu resmi gazetede yayınlanmadan 24.03.2003 tarihinde emekli statüsüne girmiştir. Bu statüye girdiği tarihte yürürlükte bulunan 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10/2 nci maddesine göre harcırah almaya hak kazanmıştır. Bir başka ifadeyle davacı emekli statüsüne girmekle, 6245 sayılı Harcırah kanununun 10/2 maddesi gereğince ödenmesi gereken, harcırah kişisel alacak niteliğine dönüşmüştür. 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51/f maddesiyle ödenecek harcırah miktarına getirilen sınırlamanın davacı hakkında tesis edilen işleme dayanak alınması kazanılmış hakkın ihlali anlamına gelmektedir.  

Sonuç itibariyle davacıya 6245 sayılı Harcırah Kanununun 24.03.2003 tarihinde yürürlükte bulunan hükümleri gereğince harcırah ödenmesi gerekirken, 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51/f maddesi gereğince harcırah ödenmesi işlemi hukuka aykırı bulunduğundan işlemin iptaline karar verilmesi gerekmiştir.  

Anayasanın 125 nci maddesine göre, idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Davacıya hakettiği harcırahın bir kısmının geç ödenmesinden dolayı ekonomik açıdan zarara uğradığı açıktır. Bu zararın karşılanmasına yönelik olarak harcırahın eksik ödenen kısmına yasal faiz yürütülmesi gerekmektedir. 

(AYİM 3.D., 21.12.2004; E.2004/44, K.2004/1872)  

Emsal Karar 2

Kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyip terhis edilen davacıya, 6245 Sayılı Harcırah Kanunun 10 ncu maddesinin amir hükmü uyarınca, ikametgah mahalline kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından oluşan harcırahının ödenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlem hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.

Davacı kendi isteğiyle sözleşmesini yenilememiş, bu nedenle ikramiye ve özlük haklarına müstehak olarak Birliği K.lığınca terhis edilmiştir. Terhis belgesi düzenlenirken davacının iddiasına göre hataen devamlı oturacağı adres olarak gerçekte oturacağı Amasya adresi değil, o sırada oturduğu Kırkağaç adresi yazılmış ve davacının ikamet yerini değiştirmeyeceği gerekçesiyle Birliği K.lığınca harcırah tahakkuk ettirilmemiştir. 6245 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre davacının ilişiği kesildikten sonra eğer harcırah almamışsa 6 ay içinde idareye müracaat ederek ikamet edeceği yere kadar harcırah alma hakkı bulunmaktadır. Davacı da terhisinde harcırah ödemesi yapılmadığı için Kanunda öngörülen 6 aylık sürenin içinde dava açmak suretiyle, idareden oturacağı Amasya adresine kadar harcırah ödenmesi isteminde bulunmuştur. Davacı dava açmadan, doğrudan idareye müracaatta bulunarak bu harcırahı talep etme hakkına sahip iken, bu hakkını idareye müracaat etmek değil, dava açmak şeklinde kullanmıştır. İdarece terhis belgesinde sehven Kırkağaç adresi yazılmış olduğu anlaşıldığında, bu adresin düzeltilerek harcırah ödenmesi mümkün iken bunun yapılmaması, davacının idareye 6 ay içinde müracaatla talep etme hakkını dava açma şeklinde kullanması üzerine idarece bu istemin reddedilerek harcırah ödemesi yapılmaması işleminin hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır. 

(AYİM 1.D. 10.12.2002; E.2002/1186, K.2002/1659) 

Avukata Sor!