Mahkeme önündeki usül nasıldır? Başvuruda eksiklik bulunması hâlinde başvuru reddedilir mi?

Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şeklî eksiklikler bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Başvuru formunda veya eklerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi hâlinde, bunların tamamlattırılması için başvurucuya, varsa avukatına veya kanuni temsilcisine onbeş günü geçmemek üzere kesin bir süre verilir.Eksikliklerin tamamlattırılmasına dair yazıda başvurucuya geçerli bir mazereti olmaksızın verilen kesin sürede eksiklikleri tamamlamadığı takdirde başvurusunun reddine karar verileceği bildirilir. Başvurunun; süresinde yapılmadığı,  şekil şartlarına uygun olmadığı ve tespit edilen eksikliklerin verilen kesin sürelerde tamamlanmadığı hâllerde reddine karar verilir ve başvurucuya tebliğ edilir. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Komisyona itiraz edilebilir. Bu konuda Komisyonların verdiği kararlar kesindir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sürekli iş göremezlik geliri nedir?

Kişi, meslekte kazanma gücünü en az %10 oranında kaybetmişse bu durumda

15-09-2019

Pilot karar usulü nedir?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun

28-11-2019

Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 1Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı mahkûmiyet hükmünün (asli

01-04-2020