Mahkeme önündeki usül nasıldır? Başvuruda eksiklik bulunması hâlinde başvuru reddedilir mi?

Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şeklî eksiklikler bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Başvuru formunda veya eklerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi hâlinde, bunların tamamlattırılması için başvurucuya, varsa avukatına veya kanuni temsilcisine onbeş günü geçmemek üzere kesin bir süre verilir.Eksikliklerin tamamlattırılmasına dair yazıda başvurucuya geçerli bir mazereti olmaksızın verilen kesin sürede eksiklikleri tamamlamadığı takdirde başvurusunun reddine karar verileceği bildirilir. Başvurunun; süresinde yapılmadığı,  şekil şartlarına uygun olmadığı ve tespit edilen eksikliklerin verilen kesin sürelerde tamamlanmadığı hâllerde reddine karar verilir ve başvurucuya tebliğ edilir. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Komisyona itiraz edilebilir. Bu konuda Komisyonların verdiği kararlar kesindir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Mirasın reddinin sonuçları nelerdir?

Eğer saklı paylı mirasçılardan biri miras payını reddederse mirasbırakandan önce ölmüş

25-09-2019

Analık sigortası nedir?

Analık dönemi, hamilelik dönemini kapsar. Çalışmanın yasak olduğu bir dönem vardır.Çalışması

15-09-2019

Sağlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1GATA Profesörler Sağlık Kurulunun davacının hastalığı ile ilgili vermiş

12-10-2019