Kamu Konutlarının Denetimi

Emsal Karar 1

 Kamu konutları ve konutlar bölgesi yönetim kurullarının faaliyetlerini yürütürken tatbik edecekleri mevzuatın öncelikle Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği ile bu normların uygulama esaslarını gösteren Yönergeler olduğu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun anılan mevzuatta hüküm bulunmaması durumunda tamamlayıcı nitelikte uygulanacağı dikkate alındığında kamu konutlarının işletme, bakım, onarım ve muhasebe kayıtlarını da içerecek şekilde denetleneceğine dair hüküm ile buna ilişkin emirde hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir. 

Konut ve konutlar bölgesi yönetim kurullarının faaliyetlerini yürütürken tatbik edecekleri mevzuatın öncelikle yukarıda belirtilen Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği ile bu normların uygulama esaslarını gösteren TSK Konut Yönergesi ve Milli Savunma Bakanlığı Tahsisli Konutların Bakım Onarım Koruma ve İşletme Hizmetleri Yönergesi olduğu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun anılan mevzuatta hüküm bulunmaması durumunda tamamlayıcı nitelikte uygulanacağı, kendisine tahsisli kamu konutlarının yönetimi, işletilmesi, bakım ve onarımından sorumlu olan idarenin, elbetteki konut yönetim kurullarının faaliyetlerini anılan yasa ve yönetmelik hükümlerin göre yerine getirip getirmediklerini denetleyebileceği bu durumun konut yönetim kurularının bir parçası olan denetim kurulu veya üyesinin ya da genel kurulun kendi iç denetimini engelleyici bir yönü de bulunmadığı, burada yapılan faaliyetlerin parasal kaynağının kamu kaynağı veya konutta oturanlardan karşılanıp karşılanmamasının bir öneminin bulunmadığı, asıl olanın yönetim kurulu faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmemesi olduğu anlaşılmakta olup, sonuç itibariyle dava konusu 1 nci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin Dördüncü Bölüm 1 nci Maddesinde konutların işletme, bakım, onarım ve muhasebe kayıtlarını da içerecek şekilde denetleneceğine dair hüküm ile 1 nci Or. K.lığının 08.03.2007 gün ve DENT ve DEĞ.:2058107/Pl. Ş. (10) sayılı emrinde hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varılarak davanın reddine karar vermek gerekmiştir. 

 (AYİM 3.D., 20.03.2008; E. 2007/405, K. 2008/671) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ ÇIKMASI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Uzman erbaş olarak göreve başlayacak kişiler

01-04-2020

Vazife Malullüğü Emsal Kararlar

Malulluk ve vazife malullüğü ilgili ayrıntılı makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.Vazife MalullüğüMalullük684

17-04-2020

Sicilde Yetki Unsuru

Emsal Karar 1ÖZETİ : Yönetmeliğin 24’ncü maddesinde düzenlenen “katılma” usulünün, salt

03-12-2019